INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Chcete mať stánok na petržalských Vianočných trhoch?

Chcete mať stánok na petržalských Vianočných trhoch?

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka vyhlásil obchodné verejné súťaže na prenájom stánkov na vianočný tovar mimo občerstvenia a na prenájom stánkov na predaj občerstvenia počas Vianočných trhov 2013 pre príležitostný trh na verejnom priestranstve pri Chorvátskom ramene ohraničenom ulicami Tupolevova a Jiráskova v čase od 6. 12. 2013 do 20. 12. 2013. Podmienky súťaží je možné písomne dostať na adrese: Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka, Čapajevova 6, 851 01 Bratislava, alebo na webových stránkach: www.mpvps.sk; www.petrzalka.sk. Súťažné návrhy sú uchádzači povinní doručiť v písomnej podobe na adresu: Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka, Čapajevova 6, 851 01 Bratislava, alebo osobne na sekretariáte riaditeľa MP VPS Petržalka, v termíne do 15. 11. 2013 do 12. h v zalepenej obálke s uvedením adresy odosielateľa a s výrazným označením: „Obchodná verejná súťaž – Vianočné trhy 2013, občerstvenie – neotvárať“! alebo „Obchodná verejná súťaž – na prenájom stánkov na vianočný tovar mimo občerstvenia pre príležitostný trh na verejnom priestranstve pri Chorvátskom ramene ohraničenom ulicami Tupolevova a Jiráskova v čase od 6. 12. 2013 do 20. 12. 2013 – neotvárať!“

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201