INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Výnos z poplatku by sa mal deliť

Výnos z poplatku by sa mal deliť

Jednou z priorít  regionálneho združenia v súčasnom období je vyriešenie aplikácie zákona o miestnom poplatku za rozvoj v podmienkach Bratislavy. Pretavenie litery zákona do praxe si vyžaduje prijatie príslušného všeobecne záväzného nariadenia a novelu štatútu mesta. V týchto dokumentoch má byť okrem iného zakotvená sadzba miestneho poplatku za rozvoj a  deľba z jeho výnosu medzi mesto a mestské časti.  Predstavy starostov vyjadruje prijaté uznesenie, ktoré vnímajú ako základ pre ďalšie rokovania s mestom. Uznesenie obsahuje tri zásadné body: zavedenie jednotnej sadzby spomínaného poplatku na celom území mesta, ďalej uplatnenie maximálnej sadzby 35 eur za meter štvorcový a do tretice deľbu výnosu z poplatku v pomere 32 percent pre mesto a 68 percent pre mestské časti. „S týmito faktami a číslami potom môžu pracovať aj poslanci, či už mestskí, alebo v mestských častiach,“ konštatoval predseda združenia, starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa. V zásade však starostovia presadzujú názor, že výnos z poplatku sa má využiť v lokalite, kde sa bude stavať.

 Bratislava potrebuje nový zákon

    Na 27. snem Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorý sa bude konať 18. a 19. mája, pôjdu bratislavskí starostovia s požiadavkou, ktorá tu rezonuje celé roky. V prijatom uznesení regionálne združenie žiada orgány ZMOS, aby do programového vyhlásenia vlády presadzovali ako prioritu prijatie nového zákona o hlavnom meste SR  Bratislave,  ktorý by rešpektoval okrem iného výlučné postavenie hlavného mesta v sústave samosprávy na Slovensku vrátane jeho finančného postavenia. O opodstatnenosti takejto požiadavky nasvedčuje skutočnosť, že hlavné mesto ako spoločenské, politické a kultúrne centrum krajiny funguje zároveň ako jej výkladná skriňa. Finančné toky však zaostávajú ďaleko za potrebami metropoly.

Alžbeta Klesnilová,

tlačová tajomníčka RZ MČ BA

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201