INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Skutočný narcis v burine falošných tento rok ľahko spoznáte

Skutočný narcis v burine falošných tento rok ľahko spoznáte

Vedeli ste, že žltý narcis ako symbol nádeje a spolupatričnosti sa piatok tak v Petržalke, ako aj na celom Slovensku, objaví už po 18. raz? Možno si poviete, že sami na rozdávanie veľa nemáte a že váš malý príspevok nikoho nezachráni, nikomu nepomôže… Opak je však pravdou. Náš každodenný život sa skladá z malých drobností a v prípade Dňa narcisov s jeho každoročným výnosom, poskladaným z drobných či väčších príspevkov sa pomohlo mnohým. Viac nám o „zákulisí“ tejto najznámejšej celoslovenskej zbierky prezradila Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine SR:

Vzhľadom ku každoročne naozaj veľmi krásnej vyzbieranej sume môžeme len s vďakou konštatovať, že i keď doba nie je ľahká, ľudia na Slovensku majú charitatívne cítenie, podporujú zmysluplné a efektívne projekty a uvedomujú si, že neziskové organizácie, ktoré pôsobia na Slovensku dlhodobo, majú svoje opodstatnenie a zmysel. I keď sa v posledných 2-3 rokoch vyskytli i zbierky, ktoré neurobili práve dobré meno vzhľadom k ich nejasnému účelu resp. nejasnému vyúčtovaniu, ľudia sa postupne učia preverovať si pôsobenie neziskových organizácií a ich opodstatnenosť.

Ako teda vyzerá deň dobrovoľníka na ulici?

Tento rok bude do zbierky zapojených viac ako 16.000 dobrovoľníkov. Prvé, čo musí dobrovoľník urobiť pred tým, ako sa zapojí do zbierky a vydá na svoje stanovište, je správne „ustrojenie“. To znamená, že si pripraví identifikátory dobrovoľníka, zaslané LPR, ktorými sa označí. Ďalšie, o čom s dobrovoľníkmi hovoríme, je pozitívny prístup, komunikatívnosť a ochota odpovedať na otázky prispievajúcich – keďže dobrovoľník reprezentuje LPR. I na tento účel zasielame organizačné pokyny a tzv. pravidlá dobrovoľníka, ktoré ho vedú ku tomu, ako sa má správať, ako má zbierku vykonávať. Dobrovoľníci sa na svojich stanoviskách, kde zbierku vykonávajú, striedajú cca po 3 hodinách. Počas tohto času aktívne oslovujú okoloidúcich s ponukou narcisu, ktorý venujú či už za akýkoľvek dobrovoľný príspevok, príp. i bez príspevku, pokiaľ si oň človek požiada, lebo chce prejaviť spolupatričnosť onkologickým pacientom. Je skôr pravidlom, že každý aj prispeje. Dobrovoľníci nesmú v žiadnom prípade otvárať pokladničku, ani ak sú o to požiadaní napríklad za účelom rozmenenia peňazí. Po ukončení aktívnej zbierky odnášajú pokladničku na miesto, ktoré majú určené a odovzdajú ju koordinátorom zbierky na sčítanie jej obsahu. Toto sa vykonáva viacerými poverenými osobami (napr. priamo v Bratislave máme partnera – Tatrabanku – ktorej pracovníci od rána do večera v mieste na to určenom pokladničky sčítavajú a preto je možné za BA už nasledujúci deň po zbierke uviesť prvý výsledok – neoficiálny, pretože priamo v banke sa vykonáva kontrolné sčítanie ešte raz).

Koľko dobrovoľníkov bude ponúkať narcisy v Petržalke? Zapoja sa aj petržalské školy?

– Priamo v Petržalke budeme mať 305 dobrovoľníkov. Samozrejme, petržalské školy sa zapájajú pravidelne a ani tento rok to nebude inak. Máme prihlásených 15 škôl. Zo stredných škôl sú to Evanjelické lýceum na Vranovskej, Gymnázium z Pankúchovej, Gymnázium Alberta Einsteina, Obchodná akadémia Dudova, Súkromné SOŠ Gasmo, Stredná zdravotnícka škola na Strečnianskej, Stredná odborná škola z Farského ul., Spojená škola Sv. rodiny – Gymnázium Sv. rodiny z Gercenovej ulice; Základné školy z ulíc: Černyševského, Lachova 1, Nobelovo námestie, Holíčska 50, Pankúchova 4, Prokofievova 5 a Turnianska 10.

Sú Petržalčania štedrí, viete koľko prispeli v minulých rokoch?

Konkrétne v Petržalke je veľa miest, kde je veľká koncentrácia i pohyb ľudí. Preto aj pokladničky zo zbierky v Petržalke mávajú vysoké sumy. Keďže žiaci a študenti sa často po ukončení času na určenom stanovišti presunú aj do iných zón mesta, prípadne do firiem, nerobíme štatistiku za jednotlivé mestské časti, ale za Bratislavu ako celok. Máme však evidovanú sumu za každú pokladničku, ktorá sa na území mesta nachádza. Konkrétna suma za Bratislavu v minulom roku bola viac ako 180 000 eur.

Stretávate sa počas Dňa narcisov aj s nepríjemnosťami?

– Žiaľ, posledné roky máme skutočne počas Dňa narcisov jeden veľký problém… Ten spočíva v tom, že mnohé novovzniknuté občianske združenia, ktorých, zdá sa, jediným cieľom je robiť celoročnú pouličnú verejnú zbierku na čokoľvek – najčastejšie však na onkologicky choré detí – sa rozhodli vyjsť do ulíc po celom Slovensku práve v Deň narcisov, hoci je všeobecne známe, že táto zbierka je iba jediný deň v roku. Hádam aj to by bolo akceptovateľné, nemôžeme si osobovať právo diktovať, kto má kedy robiť zbierku, hoci medzi serióznymi neziskovými organizáciami je bežné, že sa o tom informujú, lebo tak zvýšia efekt zbierky, ak v ten istý deň nie je v uliciach mnoho dobrovoľníkov z rôznych občianskych združení. Neakceptovateľné však je, že ako symbol svojej zbierky ponúkajú narcis – oranžový, zelený, biely (narcis Ligy proti rakovine je žltý) – čím ľudí privádzajú do omylu, že prispievajú práve na Deň narcisov. Minulý rok bola táto situácia neúnosná, počas celého dňa k nám volali rozhorčení ľudia, upozorňovali nás na to, sťažovali sa na nepríjemné správania týchto „zbierkujúcich“. Cítili sa podvedení, pretože chceli prispieť na Deň narcisov a pre Ligu proti rakovine. Počas dňa svoj omyl zistili, keď stretávali „našich skutočných“ a označených dobrovoľníkov so žltými narcismi… Špeciálne v Petržalke bol tento problém naozaj veľký.

Ako môžeme bezpečne rozpoznať vašich dobrovoľníkov?

– Dobrovoľník bude mať oblečenú oranžovú vestu, ktorá bude na prednej strane označená nápisom Deň narcisov 2014, nad ním bude v žltom-oranžovom krúžku originálne číslo dobrovoľníka (pre potreby jeho identifikácie v prípade akýchkoľvek problémov), na chrbte logo Ligy proti rakovine. Tiež sú pre dobrovoľníkov pripravené žlté papierové šilty, tieto však nie sú povinnou, ale doplnkovou výbavou. Dobrovoľníci majú na zbieranie príspevok výraznú modrú pokladničku, tiež označenú nápisom Deň narcisov, dátumom zbierky, logom LPR, číslom povolenia zbierky MVSR a originálnym číslom každej pokladničky. Pokladnička je prelepená nálepkami LPR tak, aby ju bez poškodenia nebolo možné otvoriť.

Deň narcisov 2014 - dobrovoľník

Je možné súčasný stav zmeniť tak, aby ľudia nemuseli pátrať či skutočne prispievajú tam kde to mali v úmysle?

– Liga proti rakovine vlani – hneď po Dni narcisov – spolu s ďalšími neziskovými organizáciami oslovila MV SR s iniciatívou na zmenu starého zákona a iniciovala aj aktívne participovala na príprave zákona o verejných zbierkach nového, ktorý je prísnejší v ukladaní povinností zbierkujúcim subjektom a hlavne, neumožňuje vykonávať pouličnú zbierku celý rok, ale maximálne 14 po sebe idúcich kalendárnych dní. Mal by byť účinný od 1. júla 2014. Obávame sa preto ešte aj v tomto ročníku Dňa narcisov skúseností z minulého roka, ktoré boli veľmi čitateľné a časté aj v Petržalke. Aj preto chceme informovať prostredníctvom médií širokú verejnosť, že ak chce skutočne prispieť na Deň narcisov Lige proti rakovine, opäť sme veľmi jasne – úplne výrazne – označili svojich dobrovoľníkov. Všetky informácie sú zverejnené na www.dennarcisov.sk spolu s fotodokumentáciou ako má dobrovoľník tohtoročného Dňa narcisov vyzerať.

Koľko peňazí ste vyzbierali minulý rok?

Hrubý výnos minuloročného – 17-teho ročníka Dňa narcisov bol 902.467,10 EUR, z čoho čistý výnos po odpočítaní nákladov tvoril sumu 842.865,23 EUR. I napriek faktu, že aktuálny zákon povoľoval na zbierku použiť až 50% hrubého výnosu, LPR túto možnosť nevyužila ani v jednom ročníku a náklady sa pohybovali v rozmedzí od 3-10%, min. rok predstavovali 6,6% z hrubého výnosu. Veríme, že i to je dôkazom maximálneho nasadenia ľudí, ktorí zbierku pripravujú, pretože vyvíjajú veľké úsilie na získanie partnerov zbierky, ktorí pomôžu svojím vkladom či už vo forme zľavy v prípade mediálnych partnerov alebo finančným príspevkom minimalizovať nevyhnutné náklady spojené s materiálnym a mediálnym zabezpečením zbierky.

Objavujú sa informácie, že z peňazí vyzbieraných napríklad na charitu ide priveľká časť na administratívu a veci súvisiace s organizovaním zbierky a na samotnú dobrú vec ostane len zanedbateľná čiastka. Ako to funguje v prípade zbierky z Dňa narcisov?

Ako sme vyššie uviedli, Liga proti rakovine počas histórie zbierky nikdy nevyužila povolený 50%-ný limit na úhradu nákladov súvisiacich so zbierkou. Z vyzbieraných financií nebolo možné odmeňovať ani dobrovoľníkov ani zamestnancov, preto náklady súvisiace so zbierkou sa týkajú materiálnych nákladov – tj. viac ako 1 milión kvetín narcisu (keďže táto zbierka sa organizuje v rámci celej SR), identifikátory dobrovoľníka pre cca 16.000 dobrovoľníkov, medializácie Dňa narcisov, pričom všetky hradené ceny sú partnerské a hlboko pod limitom komerčných cien. V reálnych číslach: v ostatnom ročníku Dňa narcisov sa na náklady použili 6,6% hrubého výnosu, čo predstavuje čiastku 59.601,87 EUR. Viac ako 842.000 EUR sa rozdelilo do troch oblasti, ktoré sú programom LPR. Sú to – Oblasť podpory klinických a výskumných projektov, podpora paliatívnej a hospicovej starostlivosti, podpora nemocníc a zdravotníckych zariadení (337.560,63 EUR), Psychosociálna starostlivosť o pacientov a ich rodiny (224.612,64 EUR), Projekty výchovy, informovanosti a poradenstva (255.592,74 EUR) + čiastka ponechaná v regiónoch pre org. zložky LPR združujúce onkologických pacientov (25.100 EUR).

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na www.lpr.sk, kde sú jednotlivé oblasti popísané detailne. V rámci 18. ročníka Dňa narcisov bude rozdávaný prispievajúcim letáčik, kde budú tiež v skrátenej verzii podané uvedené číselné informácie, v našej každoročnej výročnej správe uvádzame informácie o používaní získaných zdrojov či už zo Dňa narcisov alebo z 2%… To znamená, každý, kto má záujem, má možnosť si fakty a informácie v uvedených zdrojoch nájsť. A samozrejme, vždy radi privítame záujemcov o tieto informácie a nahliadnutie do našej dokumentácie kedykoľvek i osobne v Lige proti rakovine, radi oboznámime s celým rozsahom našej práce a nakladania so zdrojmi.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky