INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Desaťročnica ľudskosti, lásky, ale aj náročnej práce

Desaťročnica ľudskosti, lásky, ale aj náročnej práce

Petržalka je obrovský kolos, jedno obrovské spoločenstvo detí, mladých, ale už aj postarších, starých a chorých ľudí. A práve z nich niektorí nutne potrebujú láskavú opateru profesionálov.

Kto z nás nemal v rodine, príbuzenstve, susedstve či vo svojom okolí starších ľudí? Skoro každý z nás! Takých, ktorí sú už chorí či dokonca bezvládni. A príbuzní, ku ktorým patria, majú ešte prácu a neodkladné povinnosti, kvôli ktorým ich nemôžu nechávať samých doma! Ako to vtedy riešiť? Vo všeobecnosti ešte v mnohých z nás prevláda zastarané konzervatívne zmýšľanie, že nie, mamu či otca si za žiadnu cenu nedám do „nejakého“ domova. Radšej budem odbiehať z roboty – dať obed, lieky, prípadne prebaliť chorého. Áno, aj takto sa to dá, ale nie donekonečna. Pre takéto prípady je tu Stredisko sociálnych služieb Petržalka, ktoré poskytuje občanom Petržalky pomoc a sociálne služby už 10 rokov.

Aký bol začiatok

Prechodom niektorých činností orgánov štátnej správy na obce a na samosprávne kraje prešla do pôsobnosti obce aj starostlivosť o občanov odkázaných na pomoc inej osoby. Takto mestská časť Petržalka dostala do kompetencie Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) – ako aj Opatrovateľskú službu v domácnosti (OS). Za účelom skvalitnenia a komplexnosti poskytovania služieb klientom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi, zriadilo 1. marca 2003 miestne zastupiteľstvo, na návrh starostu Vladimíra Bajana, rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnych služieb Petržalka, so sídlom na Mlynarovičovej ulici 23.

Stretli sme sa pod jednou strechou

Stredisko zahŕňalo zariadenie opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej 23 s kapacitou 20 lôžok, Zariadenie opatrovateľskej služby s denným pobytom, Stanicu opatrovateľskej služby pre deti a Domov pre osamelých rodičov s kapacitou 20 lôžok na Haanovej, ako aj opatrovateľskú službu v domácnosti, kde poskytovalo služby 180 občanom OS s trvalým pobytom v Petržalke. Stredisko zamestnávalo 86 zamestnancov, z toho 79 opatrovateliek.

Starosta predložil miestnemu zastupiteľstvu veľký projekt na rozsiahlu rekonštrukciu budovy na Mlynarovičovej, ktorý zodpovedá európskym štandardom a umožňuje kvalitnejšie poskytovať sociálne služby. Celková rekonštrukcia sa začala dňa 1. 1. 2006. Naši klienti prechodne našli nový domov v objekte bývalej Materskej školy na Vavilovovej 18. Za neuveriteľné dva roky rekonštrukciu urobili, a tak začalo v objekte fungovať moderné, vysoko nadštandardné zariadenie opatrovateľskej služby s kapacitou 30 lôžok. Klienti, ktorí boli dočasne presťahovaní do bývalej materskej školy, sa nemuseli opäť sťahovať. V čiastočne zrekonštruovanom objekte na Vavilovovej sa vytvorilo zariadenie Opatrovateľskej služby s kapacitou 20 lôžok, kancelária opatrovateľskej služby v domácnosti, administratívne priestory strediska a Domov pre rodičov a deti s kapacitou 20 lôžok (predtým poskytoval služby v štyroch bytových jednotkách na Haanovej ulici). Stredisko sociálnych služieb Petržalka sa rozšírilo nielen o priestory, ale aj o kapacitu zariadení a v takejto zostave funguje doteraz. „Môžeme povedať, že sme sa stretli pod jednou strechou, čo symbolizuje aj naše logo – kto k nám príde, nachádza pomoc pod jednou strechou.“

Aké služby stredisko ponúka?

V starostlivosti o staršiu osobu môže z času na čas nastať kríza, teda bod, keď práca starajúcej sa osoby – najčastejšie rodinného príslušníka – prestáva byť efektívna. Príčinou môže byť aj fyzické či psychické vyčerpanie. Nároky na starostlivosť s pribúdajúcim vekom zvyčajne vzrastajú, čo vedie k zhoršovaniu kondície osôb, ktoré starostlivosť zabezpečujú. Jednou z možností ako pomôcť rodine je odbremeniť najbližších a zlepšiť kvalitu života staršieho člena rodiny, a na to je tu nesporne Opatrovateľská služba poskytovaná v rodinnom prirodzenom prostredí, čiže v domácnostiach klientov.

V súčasnosti robí Stredisko sociálnych služieb Opatrovateľskú službu v 159 domácnostiach. Poskytuje ju 37 opatrovateliek, a to úkonmi sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a základnými sociálnymi aktivitami. Dovoz obedov do domácnosti zabezpečuje služba denne 75 občanom a prácu koordinujú dve sociálne pracovníčky.

Práca opatrovateľky je náročná

Práca opatrovateľky je zodpovedná, fyzicky a psychicky náročná. Stredisko umožnilo opatrovateľkám využívanie auta, aby poskytovanie sociálnych služieb bolo kvalitnejšie, dostupnejšie a efektívnejšie so smerovaním priamo na občana. No príde čas, keď sú klienti odkázaní na pomoc inej osoby počas celého dňa a naša pomoc v domácom prostredí je pre nich už nepostačujúca. V takom prípade stredisko umožňuje pobytovú sociálnu službu v zariadeniach opatrovateľskej služby, a to v jedno-, dvoj- a trojlôžkových izbách, za asistencie 23 opatrovateliek, dvoch sociálnych pracovníčok, ako aj s pomocou ostatného personálu. Prostredníctvom ponúkaných služieb vytvárajú komplexný program, ktorý zahŕňa nevyhnutnú starostlivosť, v ktorej je zahrnuté ubytovanie, stravovanie a pomoc pri obslužných úkonoch. Poskytujú aj rehabilitáciu, ošetrovanie rán a dekubitov a aktivizujú klienta modernými metódami – muzikoterapiou a biblioterapiou. Nezabúdajú ani na uspokojovanie duchovných potrieb, zabezpečujú služby kaderníka a pedikérky. V rámci kultúrnej činnosti usporadúvajú rôzne besiedky a poskytujú poradenstvo pre klientov a ich rodinných príslušníkov.

Umiestnenie v zariadení sociálnych služieb si ešte pred pár rokmi ľudia predstavovali ako nutné zlo. Bolo to spôsobené nielen nezodpovedajúcim vybavením, ale predovšetkým prístupom personálu. Od tej doby sa však veľa zmenilo. V petržalskom zariadení opatrovateľskej služby podporujú poskytovanie služieb obyvateľom tak, aby sa čo najviac priblížilo k prirodzenému domácemu prostrediu. Veľký dôraz kladú na zachovanie ľudskej dôstojnosti a slobody. Ohľaduplnosť a láskavý prístup zamestnancov sú hlavnou zásadou práce. Za celou ich činnosťou je snaha pomáhať občanom prijať obdobie staroby a problémy s ním spojené tak, aby prežívali pokojnú jeseň života, plnú hrejivého pocitu šťastia, lásky a pokoja.

Zariadenia domova pre rodičov a deti

Do Zariadenia domova pre rodičov a deti prichádzajú osamelé matky, ktoré sa s maloletými deťmi ocitli v ťažkej životnej situácii. Hlavným dôvodom je, že nemajú kde bývať. Prechádzajú z jedného zariadenia do druhého, alebo prichádzajú priamo z ulice, kde je často ohrozený ich život a zdravie. Prostredníctvom zariadenia ponúka zariadenie možnosť riešenia problémov formou bývania na jeden rok. Náročná situácia prináša so sebou napätie a neistotu, ktorá sa odráža v kvalite života matiek, ale aj detí. Spolupráca zariadenia s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny, ako aj s inštitúciami oddelenia miestneho úradu je preto bežná. Jeho pracovníci pomáhajú pri vybavovaní sociálnych dávok, rodičovských príspevkov, dávok v hmotnej núdzi, ale aj pri hľadaní práce či bývania. Cieľom zariadenia je zlepšiť kvalitu života a zabezpečiť plnohodnotné a kvalitné bývanie matkám a deťom.

„Pre nás je na prvom mieste ČLOVEK. Ten človek, pre ktorého to všetko robíme a ktorý nás potrebuje!“

Desať rokov existencie charakterizujú aj veľké úspechy. Darí sa v mobilizácii klientov, v liečebnej rehabilitácii, pri vyhojení rán a dekubitov, dobrá je spolupráca s Agentúrou Linda a s organizáciou TABITA v Nemecku, kde sa pracovníčky zariadenia zúčastnili na trojtýždennom stážovom pobyte. Na skvalitnení služieb má nesporne zásluhu spolupráca Strediska s MČ Petržalka pri získavaní dotácií, z ktorých sa kúpili dve autá, vymenili okná, podlahové krytiny a interiérové vybavenie na Vavilovovej ulici.

Zamestnanci sa od prvej chvíle vzdelávajú na rôznych seminárnych školeniach, každej opatrovateľke bolo umožnené vzdelanie na splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon opatrovateľky a mali aj možnosť absolvovať akreditovaný kurz o Alzheimerovej chorobe zameraný na komunikáciu a aktivizáciu klientov.

Stredisko ako škola

Stredisko je výukové a stážové pracovisko pre študentky pomaturitného štúdia v odbore opatrovateľ seniorov, pre študentky Zdravotníckej školy na Strečnianskej ulici, ako aj pre Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislave. Má dobrovoľníkov, ktorí pravidelne navštevujú klientov, kreslia s nimi, čítajú si poviedky a aktuality z dennej tlače, spievajú, robia vlastnoručné sezónne práce. Do strediska prichádzajú žiaci zo ZŠ Lachova s kultúrnym programom. Veľkým zadosťučinením sú ďakovné listy od rodinných príslušníkov, ale aj priamo od klientov. Kronika, ktorú vedú od začiatku založenia Strediska spred desiatich rokov, je svedectvom bohatej činnosti, na ktorú sú všetci právom hrdí.

Odkaz kolektívu pracovníkov Strediska sociálnych služieb Petržalka: „Takto by sa mohli donekonečna menovať úspechy, ale nezabúdame ani na ťažkosti, ktoré sa občas vyskytli. Prešli sme aj hrboľatým vývojom, ale do cieľa desaťročnej práce sme došli so zdvihnutou hlavou, so spokojným svedomím, a čo je najhlavnejšie, s uspokojivými výsledkami. Nezaspávame však na vavrínoch a máme aj ďalšie plány, ktoré chceme čo najskôr a čo najdôstojnejšie splniť. Napríklad ďalšie vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov, získanie certifikátu kvality sociálnych služieb ISO, zrevitalizovať záhradu na Mlynarovičovej ulici, zrekonštruovať objekt školníckeho bytu na Vavilovovej, zlepšiť technické vybavenie strediska a znížiť energie reguláciou teplovodného vykurovania. Nie je to málo, čo ešte chceme dosiahnuť, ale na základe doterajších desaťročných skúseností a výsledkov sme presvedčení, že to dokážeme – pretože pre nás je na prvom mieste ČLOVEK. Ten človek, pre ktorého to všetko robíme a ktorý nás potrebuje! Prostredníctvom PN sa chceme poďakovať pracovníkom Miestneho úradu Petržalka, poslancom mestskej časti, všetkým, ktorí nám pomáhajú vytvoriť teplo domova tým spoluobčanom, ktorí to najviac potrebujú a ktorí sú na našu pomoc odkázaní!“

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky