INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Seniori nám nie sú ľahostajní

Seniori nám nie sú ľahostajní

Staroba je neodlučiteľná súčasť našej existencie. Aj starí ľudia majú v tejto etape života právo viesť plnohodnotný život po všetkých stránkach. Žiaľ, často na toto prirodzené právo nemajú podmienky, čo sa v Petržalke snažíme meniť. Starší ľudia často nepovažujú seba samých za starcov či stareny, cítia sa dobre a chceli by ešte dlhé roky aktívne žiť. Etapa starnutia predstavuje pre človeka veľké zmeny i v jeho kontaktoch so životom okolo neho. V mnohých rodinách jeden z partnerov zomiera a  starý človek zostáva sám. Opúšťajú ho jeho bývalí priatelia, viacerí z nich jeden po druhom umierajú. Starý človek stráca kontakty i na svojich bývalých spolupracovníkov, na ľudí v rôznych spoločenských organizáciách, v ktorých predtým aktívne pôsobil. Často sa prestáva zaujímať o to, čo sa okolo neho deje, hoci mnohí sledujú toto dianie prostredníctvom televízie a zaujíma ich vývoj na politickej scéne, doma či vo svete, novinky v oblasti zdravotníctva a sociálnych vecí. Najviac ho však zaujíma to, čo sa ho bezprostredne dotýka.

Prevencia izolácie starých ľudí od ostatnej spoločnosti znamená predovšetkým vytváranie podmienok na to, aby sa starý človek mohol stále cítiť ako plnoprávny a plnohodnotný člen spoločnosti. Starší a starí ľudia rozhodne nepatria na perifériu spoločnosti, ale zasluhujú si našu úctu. Sociálna práca vo svojej šírke znamená pomoc tým, ktorí sú na takúto pomoc odkázaní. Práve seniori sú skupina, ktorá je z hľadiska poslania sociálnej práce v spoločnosti snáď najrizikovejšia. Cieľom sociálnych služieb v našej mestskej časti je pomáhať aj seniorom, ktorí sa ocitajú v náhlych krízových situáciách. Naša samospráva sa snaží vychádzať v ústrety konkrétnymi projektmi, ktoré vyplynuli z potrieb seniorov žijúcich na území Petržalky.

seniori

Dôchodcovia s trvalým pobytom v Petržalke môžu požiadať o príspevok na stravovanie, ktorý sa odvíja od výšky ich dôchodku, a prípadne ďalšieho celkového príjmu a to – do 300 eur 0,90 eura, do 400 eur 0,80 eura, do 500 eur 0,40 eura a nad 500 eur sa už príspevok na stravovanie neposkytuje. V súčasnosti túto podporu využíva asi 400 dôchodcov. Obedy sa vydávajú v dvoch denných centrách, v Dome tretieho veku na Polereckého ulici a v jedálňach základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka.
Ďalšou doplnkovou formou pomoci je poskytnutie rôzneho tovaru v Sociálnej výdajni na Rovniankovej ulici. Naša mestská časť výdajňu zriadila ako prvá samospráva v celom Bratislavskom kraji. Táto pomoc je určená ohrozeným skupinám Petržalčanov, medzi ktorých patria aj seniori s dôchodkom do 300 eur. Základné druhy potravín, ako syr, mlieko, chlieb, mäsové produkty, zelenina, ovocie je možné dostať len s kartou s určitým počtom kreditov, ktorú vydáva oddelenie sociálnych vecí MÚ Bratislava-Petržalka na 5. poschodí na Kutlíkovej ulici č. 17. Počet kreditov sa určuje podľa individuálnej situácie klienta. Výdajňa je otvorená každý pracovný deň od 11.00 do 13.00 h.

staroba, staré ruky, vychádzková palica, ČB, senior

Seniorom, ktorým dôchodok nepokrýva základné životné potreby a jeho príjem nedosahuje 1,5-násobok sumy
životného minima, naša mestská časť poskytuje finančnú výpomoc formou sociálnych a zdravotných kupónov, ktoré slúžia na nákup vo vybraných reťazcoch Tesca a Terna, resp. vo vybraných lekárňach a optikách. Vyplácanie sociálnej výpomoci formou platobných poukážok sa osvedčilo, lebo je adresné, je určené na nákup tovaru okrem alkoholu, tabaku a kávy.

Vždy koncom kalendárneho roka, v predvianočnom období, sa seniorom vypláca vianočná dávka. Kritériá na jej poskytnutie odsúhlasujú poslanci v sociálnej komisii.

Mestská časť Bratislava-Petržalka podpísala v marci 2011 zmluvu s  Asociáciou samaritánov Slovenskej republiky o poskytovaní služby domáceho tiesňového volania. Je to systém, ktorý umožňuje ľuďom v núdzi, v život ohrozujúcich situáciách zavolať pomoc priamo z miesta, na ktorom sa práve nachádzajú. Nemusia mať poruke telefón, nemusia vytáčať žiadne číslo. Vďaka tejto službe si môžu ľudia so zdravotným problémom dopriať nezávislý život, bez pocitu samoty a strachu. Ani príbuzní sa nemusia obávať, či sú ich blízki v poriadku. Domáce tiesňové volanie umožní klientovi byť pod kontrolou 7 dní v týždni a 24 hodín denne. Pomáha im zbaviť sa nepríjemného pocitu, že v ťažkej chvíli, alebo v núdzi ostane sám. Podmienkou pripojenia je, že musí mať pevnú telefónnu linku. Mesačne občan hradí 8,90 eura – poplatok za nonstop službu na dispečingu. Samospráva zaplatí poplatok za pripojenie zariadenia – 25,90 eura. Asociácia samaritánov poskytuje bezplatne, na základe zmluvy o spolupráci s  MČ Bratislava-Petržalka, na prenájom technické zariadenie, ktoré má dosah iba v rámci bytu klienta. Je našu snahou, aby bola aj táto forma pomoci pre seniorov prínosom, aby im pomohla aj vo vysokom veku prežiť svoj život v prirodzenom prostredí s pocitom bezpečia.

seniori petanq

Naša mestská časť aktívne podporuje voľnočasové aktivity seniorov. V Petržalke funguje šesť denných centier (DC) – na Osuského, Medveďovej, Vyšehradskej, Haanovej, Strečnianskej a Gercenovej ulici, v ktorých sa stretáva zhruba 400 členov – seniorov. DC sú materiálne dobre vybavené, priebežne sa rekonštruujú, aby vyhovovali normám platným v Európskej únii. Členovia DC sa venujú rôznym činnostiam, ako je zber liečivých bylín, absolvujú spoločné vychádzky do prírody spojené s opekaním, hrajú spoločenské hry, venujú sa pohybovým aktivitám s cvičiteľkou, zúčastňujú sa na kultúrnych a spoločenských udalostiach. Celoročne organizujeme pre seniorov aj maškarný ples, jedenkrát v mesiaci tanečno-zábavné popoludnia, Zadunajské stretnutie starostov mestských častí a seniorov, v rámci Dní Petržalky seniori súťažia vo varení gulášu, organizujeme posedenia pre jubilantov, v denných centrách sa konajú jazykové kurzy, organizujeme výlety po Slovensku, ale aj do zahraničia.

V Petržalke žijú seniori, ktorí boli dlho sebestační, ale zrazu nastal zlom, zdravotný stav sa zhoršil a zostali odkázaní na pomoc iných. Naša mestská časť zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre týchto seniorov. Seniori, ktorí môžu a chcú ostať vo svojej domácnosti a postačuje im pomoc len pár hodín denne alebo pár hodín v týždni, väčšinou žiadajú opatrovateľskú službu. Profesionálna opatrovateľka prichádza do ich domácnosti a pomáha podľa individuálnych požiadaviek a potrieb klienta, a to predovšetkým pri samoobslužných úkonoch, ale aj pri starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. Seniori, ktorým nepostačuje poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti a potrebujú pobytovú sociálnu službu na prechodný čas, môžu požiadať o umiestnenie v zariadení opatrovateľskej služby, ktoré poskytuje 24-hodinovú starostlivosť na Mlynarovičovej a Vavilovovej ulici. Túto službu seniorovi možno poskytnúť vtedy, ak má vydané rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Vydáva ho naša mestská časť na základe sociálneho a zdravotného posudku.

senior, babička, vnučka

Pre seniorov, ktorí potrebujú pomoc počas dňa, kým je rodina v práci, môže vyhovovať ambulantná sociálna služba v dennom stacionári. Ak sa zdravotný stav seniora zhoršuje alebo je odkázaný na celodenné opatrovanie, prichádza do úvahy pomoc inej fyzickej osoby v zariadení pre seniorov, ktoré je pobytovou sociálnou službou s celoročným pobytom.

V prípade, ak seniori a ich rodinní príslušníci potrebujú poradenstvo v rôznych oblastiach, okrem nášho oddelenia sociálnych vecí im ho poskytne viacero poradní. Mediačná poradňa na Kutlíkovej ulici poskytne bezplatne konzultáciu o možnosti riešenia problému mediáciou – mimosúdnym riešením sporu, každú nepárnu stredu od 13.00 do 17.00 h, Právna poradňa, tiež na Kutlíkovej, poskytne bezplatné právne poradenstvo, a to v pondelok od 13.00 do 17.00 h a v stredu od 9.00 do 12.00 h.

V oblasti prevencie civilizačných chorôb je v Dennom centre na Osuského ulici pomáha Poradňa zdravia a v otázkach pre osamelé matky v právnych, sociálnych a psychologických otázkach pomôže Fórum osamelých matiek tiež v tomto dennom centre.

seniorky spievajuce

Seniori sami by však aj sami mali dbať na svoju bezpečnosť. V našej praxi sa stretávame s mnohými prípadmi, kedy práve seniorov zneužívajú podvodníci a často tak prídu aj o svoj majetok, peniaze, dokonca byt. Podvodníci využívajú rôzne zámienky, aby sa dostali k ich peniazom. Pokúšajú sa vniknúť do ich bytu a vylákať peniaze, ovládajú veľa spôsobov, ako ich okradnúť. Preto netreba dôverovať neznámym ľuďom a nikoho cudzieho nevpúšťať do bytu. Ak niekto zvoní pri dverách a tvrdí, že je opravár, pracovník úradu a podobne, vždy si je nutné žiadať, aby predložil služobný preukaz alebo ešte lepšie, zavolať na úrad alebo inštitúciu, na ktorú sa dotyčný odvoláva. Dôležité je, aby seniori nič nepodpisovali, žiadne dohody či zmluvy bez toho, aby si ich najskôr overili. Naša mestská časť im poskytne v každej situácii bezplatné poradenstvo v rôznych oblastiach.

Chcem požiadať občanov, ktorí vedia o seniorovi, ktorý je osamotený, nemá žiadneho príbuzného a potrebuje pomoc v rôznych oblastiach, aby sa obrátil na naše oddelenie sociálnych vecí a oznámil nám to. Petržalka je veľká mestská časť s vysokou anonymitou, nie o všetkých ľuďoch, ktorí potrebujú pomoc, môžeme vedieť. Za každý takýto podnet budeme vďační.

Mgr. Alena Halčáková

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky