INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Čas hrá v neprospech Petržalky

Čas hrá v neprospech Petržalky

Mesto ako každý organizmus sa neustále vyvíja, dotvára, pretvára a zdokonaľuje. Riadi sa pritom objektívnymi urbanistickými zákonitosťami, ktoré je možné pochopiť a potom vedome podporovať alebo brzdiť, čo závisí od vyspelosti a potencionality spoločnosti.

Možno konštatovať, že pri vzniku urbanistickej štruktúry sa spravidla vytvára základ, t.j. bývanie a následné ostatné funkčné zložky. Po vytvorení obytnej štruktúry sa zákonite formuje vnútorná nosná ťažisková sústava, ktorá integráciou vyššej sociálnej, technickej a následne aj „pocitovej“ infraštruktúry vytvorí stmeľujúci článok mestskosti s vyššou hodnotovou atraktivitou prostredia pre všetkých obyvateľov.

Aj v Petržalke sa tento proces zákonite uskutoční bez ohľadu na subjektívne názory. Ide len o to, či sa podporí, alebo zabrzdí a uskutoční sa koncepčne alebo chaoticky? Čas hrá v neprospech Petržalky. Veď otáľaním výstavby koľajovej MHD, roztrhnutím jantárovej cesty a zablokovaním vnútorného rozvoja Petržalky sa už mnohé centrotvorné zložky stratili v periférnych polohách a budú chýbať v centrálnej sústave. Napriek tomu má Petržalka výnimočný potenciál na vytvorenie nadradenej ťažiskovej sústavy a nosnej osi južného rozvoja mesta v polohe širšieho priestoru Chorvátskeho ramena.

Ponúka sa možnosť nadštandardného prepojenia prírodného a umelého pólu centrálnej sústavy s diferencovaným zhodnotením vody a vegetácie v uzloch nosnej ideovo-kompozičnej a dopravnej osi mesta. Vyvrcholením tejto sústavy je hlavný uzol – centrum, v priestore ohybu Chorvátskeho ramena. Polovicu celkovej plochy pritom tvorí park s rozšírenou plochou Chorvátskeho ramena. Vytvoril by sa tak rušný a pokojný pól „srdca“ Petržalky.

Tento proces sa v súčasnosti dá uskutočniť bezbolestne a za pomoci vonkajších finančných zdrojov. (Iné mestá tvorili svoje centrá postupne výmenou, prestavbou alebo likvidáciou pôvodnej zástavby a z vlastných zdrojov.) Premeškanie tejto možnosti je neodpustiteľné.

(autor je architekt – urbanista, spoločník firmy Alexy&Alexy, ktorá spracovala urbanistickú štúdiu Petržalka city)

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.