INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Celá pravda o kauze Medveďova

Celá pravda o kauze Medveďova

V nedeľu 12. novembra odvysielala RTVS reláciu Občan za dverami a v rámci nej reportáž o bytovom dome na  Medveďovej  21. Táto reportáž bola spracovaná veľmi neobjektívne a účelovo – skladala sa len z vyjadrení pani Gašparíkovej, ktorá ani nie je obyvateľkou domu, a zopár nespokojných obyvateľov, pričom priestor redaktorka nedala ani obyvateľom, ktorí majú iný názor a mestskej časti dala len veľmi obmedzený priestor, v ktorom neodznelo ani zďaleka to, čo hovorkyňa redaktorke povedala. Pani Gašparíková často používa svojvoľný výklad zákona a legislatívy, redaktorka však celú reportáž postavila takmer výlučne na jej „odborných“ vyjadreniach. Okrem toho v nej bolo uvedených množstvo ďalších neprávd a poloprávd. Preto sme sa rozhodli, že danú reportáž a v nej opisovanú situáciu uvedieme na správnu mieru.

V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že mestská časť sa nebráni prevodom bytov na Medveďovej 21 do osobného vlastníctva. Aj toto hovorkyňa Petržalky pani redaktorke povedala, ale jej sa to do reportáže asi nehodilo. Petržalka je pripravená takéto prevody uskutočniť, no na to musia byť splnené zákonné podmienky. V prvom rade takouto podmienkou je, že o prevod bytu do osobného vlastníctva musí požiadať 50% obyvateľov, ktorí spĺňajú ďalšie zákonné podmienky. A to jednoducho splnené nie je. Pani redaktorka vo svojom komentári síce konštatovala, že mestská časť len hľadá výhovorky, ale to nie je pravda. Mestská časť disponuje jasnými, logickými a overiteľnými faktami  a tie hovoria o tom, že v roku 2003 bolo oprávnených žiadostí 106, čo je 42, 4 %, dnes je to dokonca len 97 oprávnených žiadostí. Máme teda porušiť zákon?

Uvedieme aj ďalšie fakty, ktoré v reportáži neodzneli alebo boli prekrútené.

Nie je pravdou, že v tomto dome je vysoké nájomné – výška nájomného predstavuje v garsónke 46,- eur, v dvojgarsónke 66,- eur. V tomto dome sa uplatňuje regulované nájomné, takže je nižšie, než trhové a komerčné inde. Napriek tomu v reportáži odznelo, že mestská časť na nájomníkoch zarába, dokonca ryžuje. Ide o absolútny nezmysel a opak je pravdou. Množstvo prác, ktoré v dome vykonáva správca, Bytový podnik Petržalka, platí mestská časť zo svojho rozpočtu. V roku 2016 bol v bytovom dome revitalizovaný vstupný vestibul, boli vymenené poškodené poštové schránky za nové a vestibul bytového domu bol upravený a vymaľovaný. Okná v pivničných priestoroch boli presklené drôteným sklom a na okná boli namontované sieťky proti potkanom. Realizovala sa výmena osvetľovacích telies vo vstupnom priestore, chodbové svetlá a osvetlenie v pivničných priestoroch. V roku 2017 bola realizovaná výmena kabín a ovládačov na dvoch výťahoch, oprava vstupných schodov, výmena a montáž kovových schodov pri bočnom vstupe. V súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva sa pripravuje oprava strechy. Nedá sa nespomenúť, že na čistote spoločných priestorov a tiež na bezpečnosti bytového domu sa podieľajú veľkou mierou jeho obyvatelia svojím správaním. Na zlepšenie prostredia domu mestská časť vynakladá nemalé finančné prostriedky. Vstupný priestor a výťahy sú monitorované kamerami.  Napriek tomu sa opakuje poškodzovanie výťahov, vpúšťanie neprispôsobivých občanov do domu, znečisťovanie spoločných priestorov. A azda ešte malá poznámka – po tom, ako budú byty odpredané do osobného vlastníctva, o tieto investície bytový dom príde a všetko si budú musieť obyvatelia hradiť z fondu opráv, ktorý si budú sami tvoriť – dnes ho tvorí aj mestská časť zo svojho rozpočtu.

Ako výhovorku či svojvôľu označili opýtaní obyvatelia aj skutočnosť, že byty dáva do prenájmu mestská časť na dobu určitú. Tu však treba jednoznačne doplniť, že ide o rozhodnutie miestneho zastupiteľstva č. 110/2011 – „byty v bytovom dome na Ul. M. Medveďovej č. 21, Bratislava nie je možné prenajímať na dobu neurčitú.“ Každé ďalšie zastupiteľstvo sa s týmto princípom stotožnilo a žiaden z poslancov nepožadoval a nenavrhoval zmeniť ho. Máme teda porušiť aj toto uznesenie zastupiteľstva?

Bytový dom na Medveďovej 21 bol odovzdaný do prevádzky bývalému MNV Bratislava-Petržalka ako dom s opatrovateľskou službou.  Na základ tejto skutočnosti v predchádzajúcom období mestská časť Bratislava-Petržalka postupovala pri jeho správe tak, aby bol zachovaný tento účel.  Aj po vydaní rozhodnutia mestskej časť Bratislava-Staré Mesto v roku 2006, ktorým bolo určené, že predmetný bytový dom nie je domom osobitného určenia, nie je možné o žiadostiach o odpredaj bytov rozhodovať bez zohľadnenia ostatnej právnej úpravy a záujmov všetkých obyvateľov, ktorých sa táto problematika dotýka. Mnohí nájomcovia bytov v tomto dome sú zásadne proti odpredaju bytov a poukazujú na skutočnosť, že prevodom bytov by objekt stratil svoj charakter a oni by prišli o služby pre občanov dôchodkového veku, ktoré im zariadenie poskytuje a za účelom získania ktorých sa do zariadenia po splnení stanovených podmienok nasťahovali, aby mohli s adekvátnou starostlivosťou pokojne prežiť jeseň života.

Na záver by som rád zhrnul a zdôraznil, že mestská časť bude vždy rešpektovať vôľu a záujmy väčšiny obyvateľov bytového domu, zároveň však ani pod nátlakom nebude porušovať zákon. Inak povedané – ak o prevod bytu do osobného vlastníctva požiada 50% oprávnených žiadateľov, pristúpime k ich odpredaju. Bude nám ľúto, že tým dom a jeho najstarší obyvatelia prídu o isté výhody, ale keďže pôjde o vôľu väčšiny, budeme to akceptovať.

Vladimír Bajan

starosta Petržalky

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky