INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Samospráva sa zaujíma o názor Petržalčanov

Samospráva sa zaujíma o názor Petržalčanov

Petržalka chce pri plnení svojich právomocí a kompetencií podporovať rozvoj kvality života svojich obyvateľov. S týmto cieľom sa miestna samospráva rozhodla uskutočniť prieskum verejnej mienky, v ktorom chce zistiť, ako sú obyvatelia spokojní so životom v tejto mestskej časti, ale aj to, na aké oblasti, nedostatky či problémy sa má zamerať v budúcnosti.

Otázky v prieskume pre Petržalčanov sa dotýkajú oblastí, v ktorých má samospráva svoje kompetencie a na ktoré má aj dosah. Ide predovšetkým o oblasť životného prostredia, sociálnych služieb, kultúry a športu, dopravy a parkovania. Získané informácie bude samospráva zohľadňovať pri svojom rozhodovaní a smerovaní v ďalšom období, tak aby boli spokojní predovšetkým Petržalčania. „Samospráva si svoje povinnosti spolu so zodpovednosťou za rozhodnutia plní vždy v zmysle platných zákonov, pritom nezabúda ani na podstatu zastupiteľskej demokracie, a preto sa Petržalka zaujíma o názor obyvateľov,“ povedal starosta V. Bajan.

Samospráva prieskum mienky vo verejnosti uskutoční telefonickým zberom údajov už v najbližších dňoch. Nadväzuje tak na ankety, v ktorých sa zaujímala o názor obyvateľov priamo na podujatiach, ako boli minuloročné Vianočné trhy či tohtoročné Dni Petržalky. Na nich zbierala formou anketových lístkov podnety a inšpirácie od obyvateľov pre zatraktívnenie týchto podujatí na ďalšie roky tak, aby vyšla v ústrety požiadavkám Petržalčanov. Prieskumy verejnej mienky plánuje Petržalka robiť pravidelne.

Prieskumom verejnej mienky nadväzuje samospráva na svoje rozhodnutie zapojiť sa do hodnotenia verejnej správy v tzv. modeli CAF, ktorý využíva stratégiu, plánovanie, kontrolu aj spätnú väzbu. Práve v tomto procese získala Petržalka, ako prvá samospráva na Slovensku, titul Efektívny používateľ modelu CAF, a to v súťaži Národná cena SR za kvalitu 2013, ktorú vyhlasuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie:  0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201