INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Prečo mladým učiteľom áno?!

Prečo mladým učiteľom áno?!

Miestne zastupiteľstvo Petržalky schválilo predaj tzv. Modrého domu na Čapajevovej ulici 3 súkromnému investorovi, ktorý odstráni zdevastovanú budovu a postaví namiesto nej bytový dom s nájomnými bytmi. Po jeho skolaudovaní odpredá za 1 euro späť do vlastníctva mestskej časti 10 bytov v bytovom dome (z toho 5 jednoizbových a 5 dvojizbových). Poslanci schválili doplňujúci návrh, aby Petržalke vrátené byty (ako časť ceny za odpredaj) boli prednostne ponúknuté na prenájom mladým, začínajúcim učiteľom základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti Petržalky. Ponuka obce smerovala aj k pedagogickým zamestnancom materských škôl (MŠ). V krátkej diskusii k tomuto návrhu zazneli otázky: Prečo práve učiteľom? Prečo nie napríklad zdravotným sestrám?!

Dôvod je prostý a reaguje len na aktuálnu situáciu (nielen) v petržalskom školstve. Návrh reagoval na signály, ktoré na pracovnom stretnutí so školskou komisiou zastupiteľstva uvádzali začínajúci učitelia. Popri mizernom plate, zvyčajne musia bývať v spoločnej domácnosti u rodičov a so súrodencami. Najviac ich trápi to, že majú obmedzené možnosti na prípravu na jednotlivé vyučovacie hodiny, ktoré sú dnes povinnou súčasťou učiteľského povolania, ďalšie vzdelávanie, odpočinok… Zároveň sú obmedzené možnosti, aby mladý človek s náročným povolaním učiteľa mohol prirodzene budovať svoj súkromný život, vzťahové a relaxačné aktivity… Komplikácie so stabilizáciou personálneho stavu učiteľov avizovali riaditelia škôl i príslušné oddelenie miestneho úradu.

Aký je teda stav pedagogických pracovníkov v Petržalke? Podklady k analýze na ZŠ predložilo Oddelenia školstva, kultúry a športu MÚ Petržalka:

• vekový priemer je 50 – 55 rokov

• z celkového počtu 560 – 565 pedagogických pracovníkov je 50 – 53 učiteľov, pôsobiacich 0 – 3 roky na škole, teda 8,85 %.

Omladiť stav, kontinuálne nahrádzať odchádzajúcich učiteľov – dôchodcov a perspektívne zapracovať do práce ZŠ nové kádre je v podstate úloha každého riaditeľa ZŠ v Petržalke. Ak teda chce Petržalka stabilizovať plánované stavy pracovníkov v školstve, musí pre to niečo motivačné urobiť!

Malometrážne nájomné byty budú (by mohli byť) pohnútkou, aby mladí učitelia, z dôvodov platových a existenčných nezavesili remeslo na klinec a zostali verní tomu, na čo sa pripravovali počas štúdia. Školská politika mestskej časti, popri údržbe a obnove školských zariadení, preukazuje tým novú dimenziu pre vytváranie optimálnych, perspektívnych podmienok zabezpečenia vzdelávacieho procesu. Na prospech obce, mladej a najmladšej generácie, rodičov.

Už je len na koncipientoch nájomnej zmluvy, aby subjektívne dôvody ukončenia pracovnoprávneho pomeru učiteľa boli dôvody na ukončenie nájmu a odovzdanie učiteľského bytu pre ďalšieho začínajúceho učiteľa.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky