INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Poslanci hovorili o výstavbe aj o národnom parku

Poslanci hovorili o výstavbe aj o národnom parku

Petržalské miestne zastupiteľstvo malo na svojom utorkovom zasadnutí (20. 9.) opäť bohatý program. Najdôležitejšími bodmi nepochybne bola regulácia investičných činností, úprava rozpočtu a podpora národnému parku Podunajsko.

Regulácia investičných činností

Udalosti posledných dní, kedy je Petržalka atakovaná zámerom výstavby veľkých objemov v blízkosti Sadu Janka Kráľa, primäli volených zástupcov tejto mestskej časti zaoberať sa nástrojmi, ktoré majú na reguláciu tejto a podobných aktivít. Projektom Green Park sa zaoberalo aj mestské zastupiteľstvo, ktoré po búrlivej diskusii požiadalo primátora, aby nevydal záväzné stanovisko k tomuto projektu bez jeho prerokovania v odbornej komisii mesta. Pôvodný návrh znel, aby mesto dalo vypracovať medzinárodnú architektonickú súťaž na túto lokalitu, o ňom však napokon poslanci nehlasovali.

Už na tomto rokovaní niektorí mestskí poslanci za Petržalku avizovali, že budú iniciovať vypracovanie územného plánu zóny v réžii mestskej časti. Spolu so starostom Vladimírom Bajanom preto predkložili materiál, ktorý by mal zaregulovať investičné činnosti v tejto lokalite. Návrhy, resp. cesty, sú pritom dve. Buď to bude územný plán zóny, tak, ako požadujú poslanci, alebo na návrh odborných útvarov úradu bude Petržalka iniciovať zmenu samotného územného plánu mesta. Územné plány zón totiž neznížia ani objem zastavanosti ani výšku budov, len spodrobnia už existujúci platný územný plán. Efektívnejšou cestou by mohla byť zmena samotného územného plánu, ktorá by jednoznačnejšie riešila práve tie problémy, ktoré so sebou projekt na území bývalej Artmedie prináša.

Jasným príkladom je územný plán zóny Matador, ktorý ani po troch rokoch nedospel do finálneho štádia. Pripomienky, ktoré k nemu dali dotknuté strany, sú totiž nad rámec súčasného územného plánu, takže je jasné, že ho treba zmeniť. Aj preto petržalskí poslanci odsúhlasili ukončenie prác na tomto dokumente a pripomienky, ktoré v konaní vznikli, posielajú ako podklad na zmeny a doplnky územného plánu hlavnému mestu.

Poslanci sa venovali aj dvom pozemkom na Einsteinovej ulici, kde investorovi vypršala platnosť stavebného povolenia na jeho stavbu, pozemkom po  bývalej Artmedii a tzv. Centrálnej rozvojovej osi. Napokon odsúhlasili vypracovanie územného plánu zóny v lokalite Sad Janka Kráľa, územie vymedzené ulicami Einsteinova, Krasovského, Tyršovo nábrežie, Jantárová cesta (Starý most).

Úprava rozpočtu

Na základe prehodnotenia plnenia rozpočtu mestskej časti k 30.6.2016 a na základe požiadaviek organizácií mestskej časti a oddelení miestneho úradu sa miestne zastupiteľstvo zaoberalo návrhom na úpravu rozpočtu mestskej časti na rok 2016. Keďže je bežný rozpočet navrhovaný ako prebytkový a kapitálový ako schodkový, prebytok  pokryje schodok. V praxi to bude znamenať napr. že viac dostanú školy na potrebné rekonštrukcie, Miestna knižnica, Kultúrne zariadenia Petržalky, Stredisko sociálnych služieb, Miestny podnik verejnoprospešných služieb na kosenie a orezy stromov a kríkov. Viac peňazí pôjde aj na príspevky pre deti sociálne odkázaných rodičov umiestnené v neštátnych materských školách a pod. Poslanci s úpravou rozpočtu súhlasili.

Podpora Národnému parku Podunajsko

Na základe iniciatívy pani poslankyne Pätoprstej, ktorá je zároveň poslankyňou BSK, sa petržalskí poslanci budú vyjadrovať k iniciatíve BSK na vyhlásenie Národného parku Podunajsko. Projekt prišiel na petržalské zastupiteľstvo podporiť aj predseda BSK Pavol Frešo.

Slovenskí ochranári už desaťročia tvrdia, že dlhodobú ochranu vodných zdrojov, luhov, mokradí a lesov v okolí Bratislavy môže zabezpečiť len vyhlásenie Národného parku Podunajsko. Mal by to byť trilaterálny československo-rakúsko-maďarský národný park a mal by zahŕňať integrovanú ochranu prírodných a kultúrnych hodnôt v mimoriadne hodnotnej strednej časti toku. V prípade Petržalky ide o maloplošné chránené územia Pečniansky les, Soví les, Starý háj a Hrabiny, čo by znamenalo, že  dnešné maloplošné chránené územia budú súčasťou veľkoplošného chráneného územia.

Projekt petržalskí poslanci bezvýhradne podporili.

Okrem toho si poslanci odsúhlasili zverejňovanie odmien alebo platových pomeroch a ďalších finančných náležitostiach priznaných za výkon funkcie, alebo za výkon pracovnej činnosti starostu, zástupcov starostu, poslancov miestneho zastupiteľstva, prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka  uhrádzaných z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka, hlavného mesta SR Bratislava a Bratislavského samosprávneho kraja.

Do uzávierky Petržalských novín poslanci ešte stihli schváliť zlúčenie novej ulice (doteraz sa jej pracovne hovorilo Fuxova) s názvom ulice, ktorej je prakticky predĺžením do jednotného názvu Bosákova.

O ostatných bodoch programu miestneho zastupiteľstva vás budeme informovať v budúcom čísle Petržalských novín.

 

 

 

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.