INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Správa o stave Petržalky po štyroch rokoch – ŠKOLSTVO

Správa o stave Petržalky po štyroch rokoch – ŠKOLSTVO

Končí sa štvorročné volebné obdobie starostu Petržalky Vladimíra Bajana a tridsiatichpiatich poslancov miestneho zastupiteľstva. Viacerí z nich sa pravdepodobne budú uchádzať o dôveru voličov aj v nadchádzajúcich komunálnych voľbách, ktoré prezident vypísal na 15. novembra tohto roka. Pozrime sa preto, čo sa z plánov a sľubov podarilo urobiť, čo nie a prečo. Aká je Petržalka dnes? Dnes sme si pod drobnohľad vzali aktivity z oblasti školstva.

Ako je to s platmi v základných školách?

Rekonštrukcie budov a priestorov základných škôl, ale aj činnosť materských škôl, školských jedální a školských klubov detí patria do originálnych kompetencií mestskej časti. Úlohou samosprávy je vytvárať podmienky na kvalitné zabezpečenie hlavného poslania škôl, a to je výchova a vzdelávanie. A to aj robí – investuje a investovala obrovské finančné prostriedky do zlepšenia technického stavu budov, ale aj do zníženia energetickej náročnosti ich prevádzky. Nemá však priamy dosah na samotný vzdelávací proces ani na odmeňovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov (riaditeľov, učiteľov, vychovávateľov, ale aj kuchárok, školníkov, upratovačiek). Na to idú financie zo štátneho rozpočtu, pretože je to prenesený výkon štátnej správy. V súčasnosti sa opäť hovorí o tom, či sa platy učiteľov na budúci rok zvýšia, o koľko a z čoho.

Pre tento rok boli platové tarify zamestnancov v školstve upravené Nariadením vlády SR č. 441 z 11. decembra 2013 – pedagogickým a odborným zamestnancom boli zvýšené o 5 % a nepedagogickým zamestnancom o pevnú čiastku 16 € (na rozdiel od roku 2013, keď to u týchto zamestnancov bolo 5 % formou štvrťročných odmien). Na základe toho boli od 1. 1. 2014 upravené aj tarifné platy všetkých zamestnancov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti petržalskej samosprávy. Aj o tieto výdavky, ktoré sú zamestnancom reálne vyplácané, Petržalka bojuje a každoročne predkladá ministerstvu školstva v rámci tzv. dohodovacieho konania požiadavky na zvýšenie rozpočtu osobných výdavkov pre zamestnancov škôl.

deti v školke

Čo bude teda s platmi učiteľov na budúci rok? Opýtali sme sa Vladimíra Bajana, starostu Petržalky a podpredsedu ZMOS.

„Ako starosta nedopustím – a zatiaľ sa tak ani nestalo – aby pracovníci v školstve – či už v rámci našich alebo prenesených kompetencií – nedostali vyplatený čo i len cent z toho, čo im patrí. Práve naopak – hľadáme ďalšie dodatočné zdroje, aby sme im mohli aspoň trochu prilepšiť. Vlani sa nám to podarilo vďaka sponzorom – spoločnosti Elonir, s.r.o. a Imagine development, s.r.o. – a mohli sme vyplatiť aspoň niektorým učiteľom mimoriadnu odmenu. Aj v tomto roku chceme tento krok zopakovať. Ako podpredseda ZMOS budem presadzovať, aby v celej verejnej správe, t.j. nielen v školstve, boli upravené platy pre všetkých zamestnancov v súlade s finančnými možnosťami samospráv a ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti.“

FAKTY

Materské školy

– V Petržalke je v súčasnosti 19 materských škôl, v ktorých je 105 tried. Z toho sú 2 špeciálne triedy pre 12 detí s diagnózou autizmus (MŠ Iľjušinova), 1 špeciálna trieda pre 9 detí s ľahkým mentálnym postihom (MŠ Turnianska) a 1 trieda pre 21 detí s poruchami výživy (MŠ Pifflova).

– Od roku 2010 rozšírila mestská časť kapacity už o viac ako 200 miest. Len v minulom roku vybudovala samospráva dve elokované triedy v ZŠ Holíčska a novú triedu v MŠ Bzovícka, čím navýšila kapacity o ďalších 60 miest.

– Do konca roka pribudnú ešte 4 elokované triedy na ZŠ Tupolevova, 2 triedy na ZŠ Nobelovo námestie a jedna trieda vznikne prebudovaním školníckeho bytu na MŠ Lachova – v roku 2015 bude môcť samospráva obsadiť o ďalších 146 miest viac.

– V roku 2012 preinvestovala samospráva na opravách v MŠ takmer 70 tisíc eur. Na Strečnianskej opravili haváriu vonkajšej kanalizácie a obnovili podlahové krytiny a nátery, podlahové krytiny a nátery obnovili aj na Holíčskej, Bradáčovej, Macharovej. MŠ Iljušinova dostala nové hygienické zariadenia a opravili aj štítovú stenu, na Bohrovej opravili omietky stropu terasy a namontovali novú dlažbu. Vo väčšine materských škôl sa obnovili poškodené nátery a maľby. Na MŠ Turnianska opravili a vyasfaltovali v tomto roku chodníky.

MŠ Bradáčova
MŠ Bradáčova

– Z prác väčšieho rozsahu na budovách materských škôl opravila samospráva okrem iného aj fasádu budovy školy na Strečnianskej ulici a vonkajšiu terasu a schodisko v MŠ na Bulíkovej ulici. Škôlkari z Iljušinovej sa po prázdninách vrátili do vymaľovaných tried a využívať môžu aj toalety v zrekonštruovaných kúpeľniach.

– Samospráva ďalej opravila vonkajšiu terasu MŠ na Gessayovej a v pláne má ešte opravu strechy jedného z pavilónov na budove MŠ na Macharovej.

– Mestská časť okrem toho už požiadala hlavné mesto Bratislava (ako vlastníka objektu na Vyšehradskej 17) a Bratislavský samosprávny kraj (ako vlastníka budovy na Krásnohorskej 14) o prevod nehnuteľností do majetku Petržalky, aby ich mohla zrekonštruovať a následne využívať ako MŠ.

Základné školy

– Petržalka zriaďuje 11 základných škôl, ktoré navštevuje 4154 žiakov v 219 triedach. Z toho 120 žiakov Petržalka vzdeláva v 15 špeciálnych triedach, ide o deti so špeciálnym výchovno-vzdelávacím programom, sú to žiaci chorí a zdravotne oslabení, s vývinovými poruchami učenia, žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami.

– V rámci opráv na budovách ZŠ sa samospráva venuje výmene osvetlenia, vďaka čomu vytvára zdravšie prostredie pre deti aj ich učiteľov a zároveň vie týmto spôsobom ročne ušetriť až 40 % nákladov na elektrickú energiu. Takouto rekonštrukciou už prešli ZŠ na Turnianskej a Gessayovej ulici a dokončuje sa výmena osvetľovacích telies na ZŠ Budatínska.

školáci

– Do opráv budov školských zariadení investovala samospráva nemalé finančné prostriedky. V uplynulých rokoch nové okná a zateplené strechy financovala z päť miliónového úveru, ktorý odsúhlasilo ešte v roku 2009 predchádzajúce zastupiteľstvo. Ďalšie prostriedky z úveru dočerpala Petržalka začiatkom súčasného volebného obdobia v roku 2011. Následne v rokoch 2012 a 2013 investovala do opráv budov základných a materských škôl viac ako 810-tisíc eur.

– Do opráv budov putovala aj časť prebytku, ktorý samospráva vykázala ku koncu roka 2013 a ktorý previedla do rezervného fondu. Následne poslanci rozhodli schválením úpravy rozpočtu na rok 2014 o tom, že financie použije Petržalka aj na rekonštrukcie budov základných a materských škôl.

– V rámci rekonštrukcií ide predovšetkým o strechy a osvetlenie, ale aj o výmenu vstupných dverí, kanalizáciu, nové okná, vstupné schodiská či nové šatne.

 

 

 

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky