INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Oznam: Verejné prerokovanie ÚPN zóny MATADOR

Oznam: Verejné prerokovanie ÚPN zóny MATADOR

Mestská časť Bratislava-Petržalka oznamuje, že v súlade s ustanoveniami § 23 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov uskutočňuje v termíne 
od 8.9.2014 do 17.10.2014 prerokovanie

Návrhu Územného plánu zóny MATADOR

Verejné prerokovanie návrhu s odborným výkladom spracovateľa ÚPN Z MATADOR sa uskutoční dňa 17.09.2014 o 14.00 h v kinosále Domu kultúry Zrkadlový háj na Rovniankovej ulici č. 3 v Petržalke.

 So spracovaným návrhom ÚPN Z MATADOR máte možnosť oboznámiť sa počas doby prerokovania na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka, oddelení územného rozvoja a dopravy, č. dverí 401, Kutlíkova 17, Bratislava.

 Návrh ÚPN Z MATADOR je zverejnený na úradnej tabuli Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava a tiež na internetovej stránke mestskej časti www.petržalka.sk

 Stanoviská k návrhu ÚPN Z MATADOR je možné zaslať v termíne najneskôr do 17.10.2014 na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, oddelenie územného 

rozvoja a dopravy, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 5 alebo na e-mailovú adresu: zuzana.kordosova@petrzalka.sk

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201