INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Mesto verzus mestská časť

Mesto verzus mestská časť

Na júnovom miestnom zastupiteľstve poslanci schvaľovali aj niekoľko všeobecno-záväzných nariadení. Okrem iného aj VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Bratislavy. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby návrh tohto VZN neposlal magistrát len pár dní predtým, ako ho mala Petržalka aj s pripomienkami poslať späť. Málo času na pripomienkovanie, ešte menej na to, aby pripomienky schválilo zastupiteľstvo. Konkrétne k tomuto VZN má Petržalka 40 vážnych pripomienok (napr. k fungovaniu zberných dvorov, pristavovaniu veľkokapacitných kontajnerov, vývozu vianočných stromčekov, nahlasovaniu čiernych skládok a pod.) Ak by ich v termíne nestihli magistrátu doručiť, ten by ich vôbec nemusel brať do úvahy.

A toto konkrétne VZN vôbec nie je výnimkou. Magistrát sa takto voči mestským častiam, teda minimálne voči Petržalke, správa štandardne. Je otázne, či je to preto, že názor mestských častí magistrát vlastne nezaujíma, alebo je to „len“ neúcta voči ich práci (nech všetko odložia a venujú sa iba tomu, čo potrebuje magistrát), či jednoducho arogancia nadradenosti. Nech už sú dôvody hocijaké, takto by spolupráca mesta a jeho častí rozhodne vyzerať nemala.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201