INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Komuniké z 13. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva

Komuniké z 13. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva

Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka okrem iného na 13. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 28. júna 2016:

 • požiadali starostu Vladimíra Bajana o komplexnú informáciu ohľadom problematiky prekládky vysokého napätia nad Veľkým Draždiakom, ktorá má byť prerokovaná na septembrovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva.
 • určili starostovi Vladimírovi Bajanovi mesačný plat vo výške 3 162 eur, tzn. minimálnu mzdu.
 • zobrali na vedomie Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2016/2017 v ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • schválili počty tried I. ročníka, počty špeciálnych tried a počty žiakov I. ročníka.
 • schválili postup mestskej časti Bratislava-Petržalka pri prevode vlastníctva obecných bytov do osobného vlastníctva formou dobrovoľnej dražby prípadne obchodnou verejnou súťažou;
 • schválili ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Černyševského 8 pre MUDr. Annu Kubačkovú za účelom prevádzkovania zubnej ambulancie, na dobu určitú od 1.9.2016 do 31.8.2021, za cenu 61,00 €/m2 /rok, celkovo za 2385,10 €/rok
 •  schválili ako prípad hodný osobitného zreteľa predĺženie prenájmu objektu ŠH Prokofievova pre žiadateľa Romana Šuláka a manželku, za účelom ďalšieho prevádzkovania športovej haly do 30.6.2021 s možnosťou predčasného vypovedania zmluvy, za cenu 3 836,00 € ročne za podmienky investovania do opravy strechy budovy.
 • schválili ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Černyševského 8 pre Danu Hanákovú za účelom výkonu správy registratúrneho strediska, na dobu určitú od 1.9.2016 do 31.8.2021, za cenu 12,00 €/m2 /rok, celkovo za 314,04 €/rok.
 • schválili ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom časti pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č.5830/12 o výmere 101,00 m 2 – ostatné plochy, pre žiadateľa Natáliu Pavlíkovú, na dobu určitú do 31.12.2021 za cenu 77,80 €/m2 /rok, čo predstavuje ročne sumu 7 857,80 €.
 • schválili ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom časti pozemku parc. č. 347 o výmere 1914 m 2 a časti pozemku parc.č.347 o výmere 40 m 2 , spolu o výmere 1954 m2, pre Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa, na dobu určitú od 01.07.2016 do 30.06.2041 za cenu 1,00 €/rok celkovo za celú dobu nájmu 25,00 €
 • neschválili predaj nebytového priestoru na Fedinovej 18 v Bratislave spoločnosti CRAZY-LAZY.
 • zobrali na vedomie Správu o kontrole vedenia účtovníctva v Stredisku služieb školám a školským zariadeniam Petržalka.
 • schválili Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. júla 2016 do 31. decembra 2016.
 • schválili Stanislavovi Fialovi miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Petržalka odmenu za druhý polrok 2015 vo výške 17 % z jeho určeného mesačného platu.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky