INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Val zeminy už mal byť odstránený

Val zeminy už mal byť odstránený

Napriek výzve petržalského stavebného úradu ako aj Rozhodnutiu Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie stavebník – hlavné mesto SR Bratislava – neodstránil valy zeminy pri Chorvátskom ramene na Námestí hraničiarov, ktoré už niekoľko mesiacov znepríjemňujú život obyvateľom v okolí.

Voči rozhodnutiu Okresného úradu, v ktorom ukladá hlavnému mestu podľa zákona o odpadoch povinnosť odstrániť odpad zo stavby, a to výkopovú zeminu uloženú na Námestí hraničiarov do 30. júna, sa totiž hlavné mesto odvolalo. „Tento krok mesta ma prekvapil a pobúril, pretože smeruje proti záujmom obyvateľov danej lokality,“ okomentoval odvolanie starosta Petržalky Vladimír Bajan. „Je smutné, že aj v tejto veci musíme riešiť problémy, ktoré spôsobil niekto iný. Je to o to desivejšie, že ide o hlavné mesto, ktoré by nám i Petržalčanom malo byť partnerom,“ dodal Bajan.

Plocha na Námestí hraničiarov nebola určená na skládku, resp. uskladnenie výkopovej zeminy. Vo výkresoch pre územné rozhodnutie je časť tohto územia navrhnutá na účely zariadenia staveniska a časť ako obratisko. Petržalka na odstránení zeminy, a to čo najskôr, trvá a preto bude veľmi pozorne sledovať, ako bude postupovať Okresný úrad. Pripraví aj ďalšie kroky, ktoré jej umožňuje zákon, vrátane uloženia pokuty stavebníkovi za nerešpektovanie podmienok územného rozhodnutia.

– Územné rozhodnutie na stavbu Nosný systém MHD 1. časť Bosáková ul. – Šafárikovo nám. vydala mestská časť Petržalka, ako príslušný stavebný úrad.

Stavebné povolenie na túto stavbu vydávali tri stavebné úrady:

– Bratislavský samosprávny kraj vydal stavebné povolenie na električkovú trať, zastávky, trolejové vedenia, napájacie vedenia, ovládanie výhybiek, obratisko.

– Hlavné mesto SR Bratislava vydalo povolenie na rekonštrukciu a úpravu komunikácií, starý most, časť chodníkov pre chodcov a cyklistov a pod.

– Mestská časť Bratislava-Petržalka vydala povolenie na inžinierske siete – prípojky, preložky VN, NN, osvetlenie zastávok, chodníkov, električkovej trate, VO, úprava STL a pod.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201