INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Otvárame dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Otvárame dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Súčasťou schváleného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja je aj systému jeho monitorovania, ktoré pripravujú príslušné oddelenia miestneho úradu. V najbližších dňoch budú operatívne hodnotiť jednotlivé projekty a sledovať prípadné zmeny v jednotlivých prioritných oblastiach. Obsahom monitorovania bude zoznam projektových zámerov, ich realizovaných aktivít a finančných nákladov, plánovaných na rok 2016. Okrem monitorovania je ďalšou úlohou samosprávy raz ročne získať a spracovať pripomienky sociálno-ekonomických partnerov, ako aj širokej verejnosti. Vykonať to musia do termínu začiatku prípravy rozpočtu na ďalší rok.

Uvítame, ak sa aj tentoraz aktívne zapojí do tohto procesu verejnosť a obyvatelia, ktorí prispejú svojimi pripomienkami či podnetmi k jednotlivým projektom v rámci akčného plánu. Ak by chceli navrhnúť zmeny v rámci našich prioritných oblastí, je nutné ich zaslať v termíne do 31. mája 2017 na e-mailovú adresu jana.jeckova@petrzalka.sk

Kompletný materiál na rok 2016-2023 a jeho prílohu Akčný plán si môžete pozrieť na petržalskej webovej stránke.

Strategický dokument mestskej časti Bratislava-Petržalka Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2016-2023 (skratka PHSR) bol schválený v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 15. marca 2016.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201