INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalka je nositeľom titulu výnimočnosti

Petržalka je nositeľom titulu výnimočnosti

Mestská časť Petržalka je po dvojročnom úsilí nositeľom titulu Efektívny používateľ modelu CAF (Common Assessment Framework – Spoločný systém hodnotenia kvality). Petržalka tzv. titul výnimočnosti získala v súťaži Národná cena SR za kvalitu a z obcí a miest a mestských častí je prvá na Slovensku, ktorá ho nadobudla.

Ocenenie v súťaži je najvyšším, ktoré môžu organizácie v oblasti manažérskych systémov kvality získať. Súťaž je založená na princípoch modelov kvality, ktoré sa používajú aj v súťaži Európska cena za kvalitu. Podobne, ako sa súkromné spoločnosti chvália rôznymi titulmi, ako sú EFQM a ISO, sa dnes Petržalka môže pýšiť titulom CAF, ktorý je určený pre verejnú správu.

„Požiadavky na kvalitu neustále stúpajú a titul, ktorý sme získali, potvrdzuje, že kroky, čo smerom k verejnosti robíme, sú správne. Naším cieľom pri vstupe do súťaže bolo zefektívniť vnútorné mechanizmy úradu a zlepšiť jeho pôsobenie navonok – smerom k Petržalčanom, pretože to, čo robíme, je o nich a pre nich,“ povedal starosta Vladimír Bajan po získaní titulu. Ten Petržalke udelil začiatkom mája s platnosťou na dva roky Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, ktorý koordinuje implementáciu modelov a nástrojov kvality v organizáciách. Diplom o získaní titulu dostane mestská časť na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže v novembri.

Petržalka v procese zavádzania systému kvality prešla mnohými krokmi, ktoré viedli k úspechu. Najskôr analyzovala postupy prác, ako pristupuje k úlohám či realizuje merania, aké sú kľúčové výsledky výkonnosti a či sa v oblastiach svojho pôsobenia zlepšuje alebo naopak. Výsledky analýzy zhrnula v tzv. Samohodnotiacej správe, ktorá zmapovala dosiahnuté výsledky. Následne správu posudzovali pracovníci Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo a nastavili Petržalke zrkadlo. Posudzovatelia pomenovali silné stránky implementácie a zároveň ponúkli podnety na ďalšie zlepšovanie sa.

Mestská časť v tej chvíli stála pred ďalšou a možno aj najťažšou úlohou – vytvoriť akčný plán, čiže súbor konkrétnych návrhov, opatrení a krokov vedúcich k zlepšovaniu kvality procesov vo verejnej správe. Jedným z konkrétnych výstupov akčného plánu, ktorý sa stretol s veľmi pozitívnymi ohlasmi u externých hodnotiteľov, bolo prijatie Etického kódexu zamestnanca. Okrem neho Petržalka prijala aj Etický kódex volených predstaviteľov. Na rad prišlo ďalšie externé hodnotenie, v ktorom hodnotitelia posudzovali plnenie úloh akčného plánu. Mestská časť tým získala spätnú väzbu od nezávislých odborníkov do akej miery sa Petržalke podarilo implementovať manažérstvo kvality prostredníctvom modelu CAF.

Na otázku, či implementácia tohto modelu spĺňa očakávania, odpovedal starosta Vladimír Bajan celkom jednoznačne: „Spĺňa. Zmeny je cítiť napriek tomu, že sme ho ešte len naštartovali. Pevne verím, že tento proces je nezvratný, starosta môže byť úspešný do tej miery, do akej má kvalitných úradníkov. Dovolím si tvrdiť, že aj vďaka implementácii modelu CAF má Petržalka už teraz vysoko kvalitných úradníkov nielen po odbornej, ale aj osobnostnej stránke.“

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.