INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Spravodlivejšie financovanie

Spravodlivejšie financovanie

Do budúcnosti treba iniciovať zmenu, aby sčítanie ľudu na Slovensku bolo povinné, ako je to v iných krajinách. Aj takýto názor odznel na schôdzi Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy v súvislosti so snahou revidovať počet obyvateľov Bratislavy po neslávnom sčítaní ľudu v roku 2011. Hlavné mesto preň prichádza o milióny eur na dani z príjmov fyzických osôb, pritom podiel na uvedenej dani je jeho kľúčovým príjmom.

Doterajšie rokovania primátora Bratislavy Iva Nesrovnala s predsedníčkou Štatistického úradu SR nepriniesli želaný výsledok. A to napriek tomu, že výrazne vyšší počet obyvateľov ako eviduje štatistický úrad figuruje v evidencii miestnej samosprávy i v Registri obyvateľov (REGOB)so sídlom v Banskej Bystrici. Regionálne združenie preto prijalo uznesenie, že primátor Ivo Nesrovnal a predseda regionálneho združenia Jozef Krúpa predložia požiadavku na aktualizáciu a verifikáciu počtu obyvateľov Bratislavy na prerokovanie a schválenie vláde SR a Národnej rade SR a zároveň požiadajú stavovské organizácie územnej samosprávy o podporu svojho návrhu.

Daň zo vstupného

Novomestský starosta Rudolf Kusý na zasadnutí ešte minulý rok upozornil svojich kolegov na poplatok zo vstupného, ktorý na základe zákona Českej národnej rady o miestnych poplatkoch z roku 1990 obce a mestá v Českej republike vyberajú dodnes. Slovenská národná rada v roku 1990 takisto prijala zákon o miestnych poplatkoch, v ktorom bol zavedený aj poplatok zo vstupného. Ale zavedením zákona o miestnych daniach bol na Slovensku tento poplatok zrušený. Uvedený poplatok však v Česku predstavuje stály príjem miest a obcí. Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy sa preto na svojom rokovaní uznieslo, že požiada Združenie miest a obcí Slovenska, aby už hotový návrh na zmenu a doplnenie zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zaradilo oficiálne do systému rokovaní s politickými stranami a vládou SR. Ak by návrh nadobudol zákonnú podobu, do rozpočtov obcí by pribudla formou dane časť zo vstupného vyberaného na kultúrnych, športových, predajných alebo reklamných podujatiach.

Alžbeta Klesnilová

tlačová tajomníčka RZ MČ BA

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201