INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Podľa petržalskej samosprávy v parkovaní pochybil NKÚ

Podľa petržalskej samosprávy v parkovaní pochybil NKÚ

Vo veci nového parkovacieho systému v  Petržalke nezákonne postupoval Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ), tvrdí petržalská samospráva. NKÚ robil kontrolu v mestskej časti na základe podnetov, ktoré úrad zaevidoval na jeseň minulého roka. Pri kontrole sa sústredili na správnosť postupu pri výbere dodávateľa na prevádzkovanie parkovacieho systému v Petržalke. Vedenie mestskej časti po doručení záverečnej správy z kontroly pripomínalo, že NKÚ nepostupoval pri kontrole v súlade so zákonom. Obrátilo sa preto na Generálnu prokuratúru SR s podnetom na preskúmanie zákonnosti postupu NKÚ.

Generálna prokuratúra SR vo svojom stanovisku uvádza, že „nie je prípustné, aby štátne orgány, vychádzajúc iba zo svojho postavenia, rozhodovali pri svojom postupe spôsobom, ktorý nezodpovedá zákonu. O to viac sa zákonné postupy a rozhodnutia očakávajú od štátneho orgánu, akým je Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky a jeho predseda“. Podľa petržalskej samosprávy NKÚ ignoroval stanoviská a námietky, ktoré spracoval petržalský úrad spolu s odborníkmi. „Vyzerá to tak, že ich ani nečítali, zrejme už bolo dopredu rozhodnuté,“ komentuje spôsob konania NKÚ starostaPetržalky Vladimír Bajan v tlačovom vyhlásení, ktoré agentúre SITA poskytla tlačová tajomníčka miestneho úradu Michaela Platznerová.

NKÚ vo februári uviedol, že uzatvorenie zmluvy na prevádzku parkovacieho systému v bratislavskej mestskej časti Petržalka malo schváliť miestne zastupiteľstvo. „Uzatvorenie zmluvy na prevádzku parkovacieho systému, z ktorej vyplýval záväzok vyplatiť sumu až do päť miliónov eur, možno zaradiť do skupiny najdôležitejších právnych úkonov týkajúcich sa majetku mestskej časti. Kontrolóri sú toho názoru, že takýto právny úkon mal byť preto schválený miestnym zastupiteľstvom v súlade so zákonom o obecnom zriadení. Neuplatnenie tohto ustanovenia zákona nie je možné zdôvodniť argumentáciou, že osobitnú povinnosť zabezpečiť schválenie koncesnej zmluvy miestnym zastupiteľstvom nezakotvujú ani zásady hospodárenia a nakladania s majetkom,“ poznamenal NKÚ v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa úradu Daniela Bolech Dobáková.

Kontrolóri sa sústredili aj na výpočet celkovej ceny zákazky, pričom pracovali s dvoma alternatívami. „Celková hodnota zákazky síce predstavovala v prvej analýze 4 961 250 eur a v druhej 4 978 701 eur, obidve však obsahovali matematické chyby vo výpočtoch a po prepočítaní sa sumy pohybovali vo výške nad päť miliónov eur. Kontrolóri konštatujú, že z prílohy k súťažným podkladom a z ustanovenia zmluvy vyplynul zámer stanoviť rozsah a trvanie zmluvy tak, aby nedosiahol finančný limit podľa zákona o verejnom obstarávaní,“ doplnila Bolech Dobáková.

Hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková  pre agentúru SITA uviedla, že minuloročná kontrola v Petržalke bola nestranná, výlučne v zákonných kompetenciách kontrolórov. „Závery, ktoré urobili kontrolóri na základe dokumentov, postupov predložených mestskou časťou, neboli ani v jednej časti listu prokurátora spochybnené. Na záveroch a odporúčaniach z kontrolnej akcie v bratislavskejPetržalke sa teda nič nemení a vedenie NKÚ SR plne stojí za postupom i závermi, ktoré kontrolóri premietli do protokolu z kontrolnej akcie,“ ukončila hovorkyňa.

Košická firma EEI, ktorá mala v bratislavskej mestskej časti Petržalka zabezpečiť nový systém parkovania, odstúpila od zmluvy. Urobila tak po tom, ako voči zákazke, ktorú vyhrali, ako aj voči samotnej spoločnosti začali niektorí petržalskí poslanci antikampaň. Starosta s firmou EEI podpísal zmluvu v júni minulého roka. Spoločnosť EEI sa v zmluve zaviazala, že v Petržalke vybuduje a bude prevádzkovať kompletný parkovací systém. Za parkovacie karty by po zavedení parkovacej politiky rezidenti platili 60 eur za jedno auto, za druhé 90 eur a za tretie auto v domácnosti 120 eur. Abonenti bez trvalého pobytu v Petržalke mali za ročnú parkovaciu kartu zaplatiť 800 eur.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky