INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Názor odborníka – Ako by to ešte mohlo byť

Názor odborníka – Ako by to ešte mohlo byť

 

Pri hodnotení návrhu vychádzam z presvedčenia, že električka v zásade v zelenom telese bude príjemným spoločenským dopravným prostriedkom. Z pohľadu autorov víťazov urbanistickej súťaže si však dovolím v záujme ešte lepšieho riešenia niekoľko poznámok.

Zmyslom posudzovania je prostredníctvom variant vybrať najlepšie ekologické, ekonomické, estetické a urbanistické riešenie. Projekt prináša dve varianty, ktoré sa však líšia len v dvoch miestach. Ostatné je riešené v zásade invariantne. To je slabina projektu. Variantu by si zaslúžili aj iné miesta.

Zastávka Chorvátske rameno, kde návrh invariante predpokladá ekonomicky náročnú prekládku ramena. Varianta v súlade s návrhom Generelu dopravy by umožnila inú polohu zastávky a elimináciu prekládky ramena.

Súčasný návrh plánuje prekládku časti Chorvátskeho ramena pri križovatke Jantárová - Rusovská
Súčasný návrh plánuje prekládku časti Chorvátskeho ramena pri križovatke Jantárová – Rusovská

V zmysle výsledkov urbanistickej súťaže zastávku pri Kauflande je možné umiestniť variantne oveľa bližšie k nákupnému centru. K tomu nabáda aj disponibilný priestor a územie bez obmedzujúcej infraštruktúry. Trasa je navrhnutá v línii metra.  Riziko dôsledného vedenia v trase metra spočíva v potenciálnej možnosti vybudovania štvorprúdovky v budúcnosti. Dnes je v zahraničí bežné, že električka v priestore mierne manévruje, približuje zastávky k vybavenosti a na ostatné druhy dopravy pôsobí ako retardér. Sú príklady, že vojde takmer do vestibulu  obchodných centier. Projekt invariantne odťahuje zastávku od nákupného centra a zasypáva zárez. To znamená značné prostriedky spojené s činnosťami, ktoré budú počas výstavby obťažovať obyvateľov (niekoľkotisíc vozidiel zeminy…). Zárez pre metro by mohol zostať atraktívnym priestorom pre park.

Zastávka Zrkadlový háj - juhovýchodný pohľad od ulice Romanova, vpravo parkovisko a budova OC Kaufland
Zastávka Zrkadlový háj – juhovýchodný pohľad od ulice Romanova, vpravo parkovisko a budova OC Kaufland

Preto je aj urbanisticky vhodnejšia varianta mimoúrovňového riešenia križovatky s Pajštúnskou s využitím zárezu. Naviac ak Pajštúnska má potenciál byť priečnou osou Petržalky s ohľadom na jej západný rozvoj.

Zastávka Stred - pohľad z nástupištia v električkovej zastávke a most na Pajštúnskej ulici
Zastávka Stred – pohľad z nástupištia v električkovej zastávke a most na Pajštúnskej ulici

Z urbanistického hľadiska nie je správne  nepreverenie  varianty  územným plánom stabilizovanej zastávky Lúky, ktorá má prirodzené pešie prístupové trasy na rozdiel od zastávky Lietavská, ktorá je odkázaná v zásade len na prestupy z autobusov.

Električka bude realizovaná v rozchode 1000 mm, doteraz vybudovaná trasa Štúrova-Bosákova má duálny rozchod. Ak nemajú byť doteraz vynaložené prostriedky zbytočné,  je potrebné realizovať technické opatrenia (ako je to aj inde v meste),  aby aj tu mohol byť v budúcnosti realizovaný duálny rozchod. To by umožnilo aj revitalizáciu myšlienky tram-train viedenskej električky až na Štúrovu. Pražce na duálny rozchod sú aj lacnejšie.

I. etapa - zastávka pred TPD, trať s duálnym rozchodom
I. etapa – zastávka pred TPD

Súťaž priniesla námet na individuálne architektonické riešenie každej zastávky, čo by prinieslo atraktivitu a lepšiu orientáciu.

prof. Bohumil Kováč, architekt – urbanista

 

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky