INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Pripomienkovanie zadania urbanistickej štúdie

Pripomienkovanie zadania urbanistickej štúdie

Hlavné mesto Slovenskej republiky oznamuje začatie obstarávania a prerokovanie Zadania, ktoré sa uskutoční v súlade s ustanoveniami stavebného zákona. Verejné prerokovanie Zadania pre Urbanistickú štúdiu – Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka spolu s prezentáciou Analýzy a problémov súčasného stavu územia a odborným výkladom spracovateľského kolektívu sa uskutoční dňa 28.februára 2018 o 17­.00 hod, v priestoroch galérie Archa na Uršulínskej 6.

Spracovateľom Urbanistickej štúdie – Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka je prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.. Obstarávanie urbanistickej štúdie zabezpečuje Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava prostredníctvom Ing. arch. Miroslavy Valkovej.

Urbanistická štúdia – Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky sa zaoberá prehodnotením rozvoja územia pozdĺž severojužnej osi okolo Chorvátskeho ramena v Mestskej časti Bratislava-Petržalka a návrhom zmien a doplnkov ÚPN 2007 HM SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov v danej lokalite. Obsah a rozsah urbanistickej štúdie je určený v zadaní, ktoré je predmetom verejného prerokovania.

Zadanie Urbanistickej štúdie – Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka je zverejnený na webovej stránke obstarávateľa http://www.bratislava.sk/…/p1=11050194 a je tiež k nahliadnutiu v Kancelárii prvého kontaktu, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, Bratislava.

Svoje pripomienky k predloženému zadaniu urbanistickej štúdie, prípadne námety a podklady, ktorými je potrebné sa pri spracovaní urbanistickej štúdie zaoberať, môžete podať v termíne do 19.3.2018 na adresu obstarávateľa Hlavné mesto SR Bratislava, Hlavná architektka, Primaciálne námestie č. 1, P.O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1, prípadne mailom na architekt@bratislava.sk

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201