INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Pripomienkovanie zadania urbanistickej štúdie

Pripomienkovanie zadania urbanistickej štúdie

Hlavné mesto Slovenskej republiky oznamuje začatie obstarávania a prerokovanie Zadania, ktoré sa uskutoční v súlade s ustanoveniami stavebného zákona. Verejné prerokovanie Zadania pre Urbanistickú štúdiu – Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka spolu s prezentáciou Analýzy a problémov súčasného stavu územia a odborným výkladom spracovateľského kolektívu sa uskutoční dňa 28.februára 2018 o 17­.00 hod, v priestoroch galérie Archa na Uršulínskej 6.

Spracovateľom Urbanistickej štúdie – Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka je prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.. Obstarávanie urbanistickej štúdie zabezpečuje Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava prostredníctvom Ing. arch. Miroslavy Valkovej.

Urbanistická štúdia – Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky sa zaoberá prehodnotením rozvoja územia pozdĺž severojužnej osi okolo Chorvátskeho ramena v Mestskej časti Bratislava-Petržalka a návrhom zmien a doplnkov ÚPN 2007 HM SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov v danej lokalite. Obsah a rozsah urbanistickej štúdie je určený v zadaní, ktoré je predmetom verejného prerokovania.

Zadanie Urbanistickej štúdie – Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka je zverejnený na webovej stránke obstarávateľa http://www.bratislava.sk/…/p1=11050194 a je tiež k nahliadnutiu v Kancelárii prvého kontaktu, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, Bratislava.

Svoje pripomienky k predloženému zadaniu urbanistickej štúdie, prípadne námety a podklady, ktorými je potrebné sa pri spracovaní urbanistickej štúdie zaoberať, môžete podať v termíne do 19.3.2018 na adresu obstarávateľa Hlavné mesto SR Bratislava, Hlavná architektka, Primaciálne námestie č. 1, P.O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1, prípadne mailom na architekt@bratislava.sk

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky