INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Starostovia sú za jednorazovú platbu miestneho poplatku za rozvoj

Starostovia sú za jednorazovú platbu miestneho poplatku za rozvoj

Miestny poplatok za rozvoj, ktorý vyrubia bratislavské mestské časti na základe vydaného stavebného povolenia, by mal stavebník zaplatiť jednorazovo v lehote určenej všeobecne záväzným nariadením (VZN).  Starostovia sa na tom zhodli na zasadnutí Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy.

Starostovia na rokovaní združenia ventilovali skúsenosti so schvaľovaním VZN o miestnom poplatku za rozvoj v jednotlivých mestských častiach.  Tie potvrdzujú očakávania, ktoré odzneli na zasadnutí združenia v januári.  Predovšetkým, že niektoré miestne zastupiteľstvá budú chcieť pri rozhodovaní o sadzbách za jednotlivé druhy stavieb v rámci VZN zohľadniť špecifiká svojej mestskej časti. A to napriek tomu, že regionálne združenie odporučilo prijať jednotné sadzby na území celého mesta, aby nevznikol zbytočný chaos.  Odporúčané sadzby obsahuje VZN o miestnom poplatku za rozvoj, ktoré bratislavské mestské zastupiteľstvo schválilo v decembri 2016. Odlišné od nich schválili napríklad miestne zastupiteľstvá v Záhorskej Bystrici, Lamači, Devínskej Novej Vsi. Niektoré mestské časti uvedené nariadenie ešte neprijali.

Uznesenie združenia o jednorazovej platbe vyrubeného miestneho poplatku za rozvoj je odpoveďou na požiadavky niektorých potenciálnych investorov o rozdelení poplatku do viacerých platieb. „Developeri chcú platiť na etapy, napríklad 20 až 30 percent by chceli zaplatiť až po kolaudácii,“ podelil sa o svoju skúsenosť predseda regionálneho združenia, starosta mestskej časti Záhorská Bystrica, Jozef Krúpa. Takáto prax by však mohla predstavovať vážne riziká. „Môže sa stať, že pôvodný stavebník odstúpi stavbu inému, a ak poplatok nebude zaplatený hneď, bude problém,“ upozornil starosta Petržalky Vladimír Bajan.

Miestny poplatok za rozvoj má byť odvádzaný do fondu zriadeného špeciálne na tento účel.  Podľa starostu Bajana s prostriedkami fondu by sa malo zaobchádzať rozumne. Ako povedal, Petržalka si chce nechať vo fonde až 50-percentnú pohotovostnú rezervu hlavne pre prípad, že niektorá povolená stavba by sa nerealizovala v celom rozsahu a časť vybraného poplatku by bolo treba investorovi vrátiť.  Podľa starostov rovnako opatrne by sa mal správať aj magistrát hlavného mesta, ktorý z poplatku dostane  32 percent.

 

Na rokovaní regionálneho združenia starostovia očakávali prítomnosť primátora Bratislavy Iva Nesrovnala.  Jeho prítomnosť bola žiaduca predovšetkým v súvislosti s pripravovanou novelou zákona o Bratislave, ktorú primátor na tlačovej konferencii 6. februára avizoval  ako jednu priorít bratislavského magistrátu v tomto roku. Keďže primátor na rokovanie neprišiel, regionálne združenie ho osloví listom. V ňom združenie pripomína primátorovo vyjadrenie, že pripravovanú novelu zákona o Bratislave plánuje prerokovať so zástupcami Vlády SR a poslancami Národnej rady SR. Zároveň upozorňuje, že nastavenie dôstojných podmienok pre financovanie Bratislavy  ako hlavného mesta je aj dlhodobou prioritou regionálneho združenia mestských častí Bratislavy.  Podľa starostov je však neprípustné pripravovať takéto zásadné zmeny bez účasti predstaviteľov samosprávy mestských častí. Primátora preto žiadajú, aby ich informoval o obsahu pripravovanej novely. „Veríme, že spoločne posunieme možnosti riešenia tohto zásadného problému Bratislavy a prispejeme k spravodlivému financovaniu nášho mesta pre zlepšenie životných podmienok Bratislavčanov,“ stojí v závere listu.

Alžbeta Klesnilová, Tlačová tajomníčka RZ MČ BA

Prehľad schválených sadzieb miestneho poplatku za rozvoj v jednotlivých MČ

Devín Devínska Nová Ves Dúbravka Lamač Ružinov Staré Mesto Vajnory Záhorská Bystrica
Stavby na bývanie

 

35 18 35 15 35 35 35 35
Pôdohospodárske stavby 10 10 10 10 10 10 10 10
Priemyselné stavby 35 20 25 25 35 25 35 35
Stavby na ostatné podnikanie 35 20 35 35 35 35 35 35
Stavby na ostatné

 

35 20 35 25 35 35 35 35

Zdroj: Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky