INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Ako budeme voliť

Ako budeme voliť

V sobotu 5. marca sa budú konať voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 h. Príprava a priebeh volieb sa už uskutočňuje podľa nového zákona. Voliči by do 9. februára mali mať v poštových schránkach Oznámenie o čase a mieste konania volieb spolu so Zoznamom zaregistrovaných kandidátov pre voľby do NR SR. Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia už nebude oznámenie vydané na meno voliča, ale doručuje sa len jedno oznámenie a jeden zoznam kandidátov do domácnosti. Uvedená je len adresa voliča, adresa volebnej miestnosti a poučenie. V Petržalke sa zmenili volebné miestnosti v Ovsišti. Do volieb je opäť zapojená škola na ulici M. C. Sklodowskej 1 – ide o Súkromnú strednú športovú školu, kde je vchod z areálu (z dvora). Cieľom bolo, aby voliči z blízkeho okolia nemuseli chodiť na Pankúchovu ulicu. Ostatné volebné miestnosti ostávajú nezmenené. Prehľad volebných miestností a volebných okrskov nájdete aj na internetovej stránke www.petrzalka.sk.

Do 4. marca do 12.00 h je na prízemí  miestneho úradu zriadená námietková kancelária. Tu budú vydávať hlasovacie preukazy pre prípad, že volič chce voliť mimo miesta svojho trvalého bydliska. Voliči si môžu údaje overiť tiež v stálom zozname voličov na oddelení organizačných oddelení miestneho úradu, Kutlíkova 17, 1. posch., č. dv. 105 a 106 (telefón 6828-6821, 6828-8913, 6828-6822), prípadne elektronickou formou na adrese info@petrzalka.sk.

Zákon o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky neumožňuje okrskovej volebnej komisii opustiť územie okrsku pre ktorý bola zriadená. V praxi to znamená, že ak sa volič nemôže dostaviť osobne do volebnej miestnosti, môže požiadať o prenosnú volebnú schránku domov. Okrskové volebné komisie však nebudú môcť ísť za voličmi do Nemocnice na Antolskej ul., na Kramáre a do iných zariadení mimo Petržalky.

V nemocnici na Antolskej ul. môžu voliť len tí hospitalizovaní pacienti, ktorí bývajú na ul. Antolskej, Žehrianskej a Bzovíckej č. 30, 32, 36 alebo tí pacienti, ktorí majú pri sebe hlasovací preukaz. Podobne je to i s inými zariadeniami (napr. AT sanatórium, domovy seniorov, Dom tretieho veku a pod.). Pokiaľ sa v takýchto zariadeniach nachádzajú klienti s trvalým pobytom v danom okrsku alebo vlastniaci hlasovací preukaz, komisia s prenosnou schránkou k nim príde. V opačnom prípade, pokiaľ chcú voliť, musia ísť do svojej volebnej miestnosti. S požiadavkou na prenosnú volebnú schránku sa obyvatelia môžu obrátiť na okrskové volebné komisie v deň volieb alebo v predstihu na oddelenie organizačných vecí, (denisa.paulenova@petrzalka.sk), ktoré potom túto žiadosť postúpi na príslušnú okrskovú volebnú komisiu.

Ďalšie zmeny pri voľbách:

Preukazovanie totožnosti:

Volič po príchode do volebnej miestnosti preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo iným úradným dokladom, ktorý obsahuje podobizeň voliča a všetky údaje uvedené o ňom v zozname voličov. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť do skončenia hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní.

Volič musí podpísať prevzatie hlasovacích lístkov

Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom; ak tak urobiť nemôže, predseda okrskovej volebnej komisie poznamená túto skutočnosť v zozname voličov.

Po vykonaní aktu volieb musí volič nepoužité hlasovacie lístky odložiť vo volebnej miestnosti

Volič je povinný odložiť nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov; ak ide o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

Denisa Paulenová,

vedúca odd. organizačných vecí

 

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky