INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Februárové rokovanie petržalského zastupiteľstva už v priamom prenose

Februárové rokovanie petržalského zastupiteľstva už v priamom prenose

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka zvolal na utorok 24. februára 2015 rokovanie miestneho zastupiteľstva. Na programe rokovania je celkovo 24 bodov, ktoré sa týkajú všeobecne záväzných nariadení, majetkových prevodov ako aj informatívnych správ z oblasti školstva, či kontrolná činnosť hlavného kontrolóra.

Poslanci miestneho zastupiteľstva prerokujú Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2013 o starostlivosti o zeleň na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. Tiež Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 12/2013 z o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Petržalka a napokon Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1/2012 v znení VZN č. 4/2013 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Prednosta miestneho úradu predloží Návrh na delegovanie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka do rád škôl pri ZŠ a do rád škôl pri MŠ vo volebnom období 2015-2018, ako aj všetky návrhy majetkových prevodov.
Ďalšími prerokovávanými bodmi bude Informácia o výchovno-vzdelávacej činnosti základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2013/2014 a Informácia o výchovno-vzdelávacej činnosti materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2013/2014.

Poslanci sa tiež budú zaoberať Návrhom na ustanovenie zástupcu starostu, p. Michala Radosu do funkcie sobášiaceho, ďalej Správou o kontrole vybavovania sťažností a petícií príslušnými oddeleniami Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka za obdobie 1. polroka 2014 a Správou o kontrolnej činnosti za rok 2014.
V poradí 3. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Petržalka v tomto volebnom období sa uskutoční v kongresovej sále Technopolservisu, Kutlíkova č. 17 v Bratislave so začiatkom o 9.00 h. Priebeh rokovania bude online vysielaný na portáli www.tablet.tv.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky