INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalka začína plniť Komunitný plán  sociálnych služieb

Petržalka začína plniť Komunitný plán sociálnych služieb

Petržalka má spracovaný Komunitný plán sociálnych služieb, ktorý pomenúva a analyzuje všetky sociálne služby na území mestskej časti a stanovuje jeho priority až do roku 2017. Poslanci miestneho zastupiteľstva ho schválili vlani v novembri. Popri odborníkoch z Ústavu sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa na jeho tvorbe, najmä v rámci terénneho prieskumu sociálnych potrieb medzi obyvateľmi Petržalky, podieľali aj zamestnanci oddelenia sociálnych vecí petržalského miestneho úradu. Oslovili sme teda vedúcu oddelenia Alenu Halčákovú.

Zo zákona by komunitný plán sociálnych vecí mali mať všetky obce a mestá na Slovensku, realita je však iná. Petržalka však patrí k tým, ktoré idú príkladom. Nejde len o akýsi teoretický materiál, ktorý štát nariadil a postupne zapadne prachom? Aký je jeho naozajstný význam pre Petržalku?

Najlepšie by bolo, keby sme všetci boli šťastní a zdraví, žili v dostatku a spokojnosti. Naša spoločnosť je však ďaleko od tohto ideálu. Stretávame sa s rôznymi ľudských osudmi, životnými križovatkami, pri ktorých – ak vieme a môžeme pomôcť – radi ponúkneme pomocnú ruku. Máme na mysli rodiny s nezaopatrenými deťmi, seniorov, zdravotne postihnuté osoby, ľudí závislých, dlhodobo nezamestnaných, ale aj neprispôsobivých a bezdomovcov.

Možno si pod názvom komunitný plán sociálnych služieb v prvom momente čitateľ máločo predstaví. Pre mestskú časť je však akýmsi zrkadlom existujúcich služieb a potrieb v sociálnej oblasti, je základňou pre správne plánovanie a zvyšovanie ich úrovne s akcentom na požiadavky Petržalčanov. Určite komunitný plán nezapadne prachom, pretože ide o živý materiál, ktorý musí pružne reagovať na požiadavky obyvateľov našej mestskej časti. Spoločne s občanmi sme pomenovali ich potreby a porovnali s už existujúcimi službami. Overili sme si, že nám rastie počet seniorov, ale aj mladých ľudí, najmä detí. Je určite dôležité mať tieto fakty na zreteli pri hľadaní riešení v ďalších rokoch. Práve komunitné plánovanie poskytuje jasnú schému na určité obdobie a reaguje na aktuálnu situáciu v našej mestskej časti. Preto je dôležité jeho pravidelné vyhodnocovanie a prispôsobenie komunite. Na webovej stránke www.petrzalka.sk sa občan v komunitnom pláne dozvie veľa zaujímavých údajov. Tento materiál je aj akousi malou rukoväťou všetkých sociálnych služieb. Záujemca sa v ňom dozvie charakteristiky jednotlivých sociálnych zariadení aj s uvedením formy poskytovanej služby, odborného personálu, kapacity, adresy a kontaktného telefónneho čísla a podobne.

stará žena, zakryté ústa

Komunitné plánovanie sociálnych služieb nielen odzrkadľuje súčasný stav, ale nastoľuje aj priority na obdobie rokov 2013 – 2017. Uviedli ste, že ide o „živé“ plánovanie, teda je možné ho podľa požiadaviek, novej situácie a finančných možností kreovať, dopĺňať a meniť tak, aby čo najvhodnejšie podporilo fungujúce a vytvorilo nové sociálne služby. Čo zásadné mestská časť naplánovala
v období rokov 2013 – 2017?

Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb jasne charakterizuje jednotlivé sociálne služby, ktoré mestská časť musí, ale aj ktoré chce poskytovať (hoci jej zo zákona nevyplývajú), v akom rozsahu, na akej úrovni kvality, tiež s akým rozvojovým potenciálom a nákladmi musí, resp. môže rátať. Za dôležité považujeme podporovať terénne sociálne služby – aby klient mohol zotrvať vo svojom prirodzenom domácom prostredí, rozvíjať ambulantné sociálne služby, ale aj služby s týždenným pobytom. Zameriavame sa na humanizáciu a lepšiu kvalitu služieb v denných centrách, vo výdajniach stravy a v stredisku sociálnych služieb. Niektoré denné centrá mestská časť už čiastočne zrekonštruovala, ale ešte stále je čo vylepšovať. Vzhľadom na demografické ukazovatele, ako aj na potreby obyvateľstva, je nevyhnutné zabezpečiť plynulý každoročný mierny nárast počtu opatrovateliek či opatrovateľov aj z radov dobrovoľníkov.

V roku 2015 plánujeme investovať do elektrických rozvodov v zariadení núdzového bývania na Vavilovovej ulici, ktoré je určené pre osoby, na ktorých je páchané násilie, ktoré sú obeťou obchodovania s ľuďmi; ako aj osamelým tehotným ženám, rodičom s deťmi či osobám odkázaným na pomoc iného človeka, ktorí nemajú strechu nad hlavou. Ide však o nákladný projekt, na ktorý potrebujeme minimálne 20-tisíc eur. Ešte viac financií v nasledujúcich piatich rokoch si vyžiadajú Zariadenia opatrovateľskej starostlivosti (ZOS) na Mlynarovičovej a Vavilovovej ulici, kde potrebujeme znížiť energetickú náročnosť, rekonštruovať viaceré priestory a skultivovať prostredie. Celkovo potrebujeme na modernizáciu tepelného vykurovania a elektrických rozvodov, revitalizáciu záhrady, úprava chodníkov, terasy či bezbariérový vstup do záhrady a iné rekonštrukčné práce približne 110-tisíc eur, pričom o grant chceme požiadať aj ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Ďalším zámerom mestskej časti je zriadiť pri ZOS denný stacionár. Za veľmi dôležité v komunitnom pláne považujeme nezabúdať na odborný rast zamestnancov v oblasti sociálnych služieb, ktorý úzko súvisí so spokojnosťou klientov so službami.

Vieme, že mestská časť v tomto roku šetrí, kde sa dá. Dotkne sa to aj sociálnych služieb a plánovaných priorít zapracovaných do komunitného plánu sociálnych služieb? Do čoho v tomto roku Petržalka zainvestuje?

Je pravda, že odkedy komunitný plán uzrel svetlo sveta, došlo k niekoľkým zmenám. Vzhľadom na to, že mestskí poslanci naďalej trvajú na tom, že Petržalka má svoje peniaze v nemalej výške každoročne odovzdať malým mestským častiam, nemôžeme si v roku 2013 dovoliť viacero plánov. Týka sa to každej oblasti, teda aj sociálnej. Väčšie investície, ako sú napríklad tie do našich ZOS, teda odsúvame na neskoršie roky. Pružne však reagujeme na situáciu v Dennom centre na Vyšehradskej ulici. Pôvodne sme ho chceli rekonštruovať až na budúci rok, lenže v tamojšom bytovom dome budú vymieňať potrubie, takže využijeme obdobie prác v dome na čiastočnú obnovu celého priestoru. V ostatných denných centrách a výdajniach stravy vymaľujeme a vymeníme podlahovú krytinu. Do ďalších troch denných centier sme už v tomto roku zakúpili žalúzie na nové plastové vchodové dvere, ktoré mestská časť zabezpečila ešte na sklonku minulého roku.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.