INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Etický kódex zamestnanca mestskej časti

Etický kódex zamestnanca mestskej časti

Petržalka v týchto dňoch prijala Etický kódex zamestnanca mestskej časti. Ide o záväzný dokument pre všetkých
pracovníkov miestneho úradu, rozpočtových a príspevkových organizácií a podnikov mestskej časti.

Súčasní predstavitelia petržalskej samosprávy považujú Etický kódex zamestnanca mestskej časti za jeden zo zásadných pilierov neustáleho posilňovania dôvery vo verejnosti, ako aj partnerských subjektov. Kódex stanovuje pravidlá správania sa, konania a rozhodovania jednotlivých zamestnancov mestskej časti na všetkých pracovných úrovniach a stupňoch riadenia, pričom konkretizuje ich práva a povinnosti tak, aby pri práci – pri plnení zverených úloh a rozhodovaní mali na zreteli verejný záujem, ktorý prináša majetkový alebo iný prospech všetkým občanom alebo väčšine občanov, odbornosť, otvorenosť a efektívnosť. Takéto pravidlá eliminujú možnosť korupcie a klientelizmu a prehlbujú otvorený vzťah samosprávy a jej obyvateľov.

„Transparentnosť, ústretovosť a korektnosť – to sú hodnoty, o ktoré sa kedykoľvek môžeme oprieť a ktoré od nás občan právom očakáva. Práve preto považujem za veľmi dôležité definovať jasné pravidlá pre nestranný výkon verejnej správy na úrovni mestskej časti,“ vysvetlil dôležitosť etického kódexu zamestnancov starosta Petržalky Vladimír Bajan a prirovnal ho k športovým pravidlám, keď dodal, že aj hráč potrebuje mať mantinely alebo vyznačené čiary, aby vedel, na akom ihrisku sa pohybuje, čo je fér, či už neurobil prešľap, alebo niekoho nevyfauloval. „Verím, že uplatňovanie kódexu v praxi bude obojstranne prospešné – tak pre zamestnancov, ako aj občanov – a prispeje k stále otvorenejšiemu, a najmä partnerskému vzťahu medzi obyvateľom a úradníkom,“ vyjadril presvedčenie starosta.

Prijatie Etického kódexu zamestnanca, ktorý pripravili a pripomienkovali pracovníci petržalského miestneho úradu, je naplnením jednej z úloh projektu Transparentná Petržalka, ktorý schválilo petržalské miestne zastupiteľstvo vlani v máji. Súčasťou tohto projektu v oblasti etiky je okrem Etického kódexu zamestnanca a iných cieľov aj prijatie Etického kódexu volených predstaviteľov mestskej časti t. j. poslancov miestneho zastupiteľstva. Ten je v súčasnosti v pripomienkovom konaní.

Na kontrolu dodržiavania pravidiel mestská časť zavádza aj systém riešenia sťažností na porušenie Etického kódexu. Fyzické a právnické osoby ho môžu nahlásiť elektronicky na emailovej adrese kodex@petrzalka.sk. Podrobnosti o Transparentnej Petržalke sa záujemcovia dozvedia na webovej stránke mestskej časti www.petrzalka.sk. Link http://www.petrzalka.sk/samosprava/transparentna-petrzalka/

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky