INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalka minie najviac na vzdelávanie

Petržalka minie najviac na vzdelávanie

Na sklonku minulého roku odsúhlasili petržalskí poslanci jeden z najkľúčovejších dokumentov. Rozpočet mestskej časti schválili ako vyrovnaný – s príjmami vo výške 29 763 133 € a výdavkami v tej istej sume. Zobrali na vedomie aj výhľad rozpočtu na roky 2015 a 2016, ako aj odborné stanovisko miestneho kontrolóra.

Príjmová položka rozpočtu

Najvýznamnejšou príjmovou položkou je podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Oproti rozpočtu na rok 2013 je táto vyššia o 3% – je navrhovaná v sume 8402-tisíc eur. Príjem z miestnych daní – daň za psa, za užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné prístroje – je odhadovaný na 594 700 eur. Podiel na dani z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad tvoria spolu očakávaný príjem vo výške takmer 5750-tisíc eur. Nedaňové príjmy – príjmy z prenájmu pozemkov, budov, bytov a nebytových priestorov – predstavujú plusovú položku vo výške 3074-tisíc eur. Kapitálové príjmy, čiže príjmy z predaja majetku a refundácií, sú plánované vo výške 550-tisíc eur. Príjmovou položkou sú aj granty, transfery a príjmy rozpočtových organizácií, ktoré sú rozpočtované vo výške 7 miliónov eur. Z príjmových finančných operácií získa mestská časť 4285-tisíc eur, z čoho 2150-tisíc tvorí čerpanie úveru na plaváreň a rekonštrukcie škôl a domu kultúry. Do rozpočtu na rok 2014 navrhli zapojiť aj Fond rozvoja bývania, Konto zelene a Rezervný fond v celkovej výške takmer 1350-tisíc eur.

Výdavková položka rozpočtu

Výdavky na rok 2014 budú vyššie o 707-tisíc eur, čo spôsobilo najmä zvýšenie platov pedagogických zamestnancov o 5% a pracovníkov odmeňovaných v súlade so zákonom o verejnej službe o 16 eur. Naša mestská časť tento rok minie najviac na vzdelávanie, približne 6,9 milióna eur a na podporu verejnej správy 4,6 milióna eur. Na výdavky súvisiace so sociálnymi službami pôjdu asi 2 milióny eur a so životným prostredím 1,2 milióna eur.

Dobrou správou je, že oproti minulosti, keď sme si museli viac priťahovať opasky, Petržalka plánuje v tomto roku preinvestovať 4,8 milióna eur. Okrem výstavby verejnej plavárne a rekonštrukcie Domu kultúry Zrkadlový háj bude samospráva pokračovať v rekonštrukcii školských budov, v opravách a revitalizácii terás a športovísk pre staršiu mládež. Rozpočet počíta aj s výdavkami na revitalizáciu Námestia hraničiarov, výstavbu nových chodníkov a cyklotrás, vybudovanie nových kontajnerových stojísk či výmenu fontánok v Sade Janka Kráľa.

Mohli by sme mať viac

„Rozdiel medzi sčítanými a reálne bývajúcimi obyvateľmi Petržalky sa v budúcoročnom rozpočte premietne reálnou stratou 600-tisíc eur. Takú istú sumu stratíme aj vďaka zníženiu podielu mestskej časti na výnose dane v prospech iných mestských častí. Hovoríme o strate 1,2 milióna eur. Som presvedčený – a obyvatelia Petržalky mi dajú iste za pravdu – že by sme ich mali kde použiť,“ dodal k schválenému rozpočtu starosta Vladimír Bajan.

Kam konkrétne pôjdu peniaze

Potešiteľné je, že tento rok pôjde o 152-tisíc eur viac na údržbu komunikácií a na opravu terás. Školy dostanú viac nielen na mzdy, ale stále sa spláca aj úver na ich rekonštrukciu. Mestská časť podporí aj mimoškolské aktivity ako napr. Tanec v duši (2. ročník tanečnej súťaže žiakov ZŠ), História Magistra Vitae , Malá olympiáda anglického jazyka, Petržalská super škola či Novodobo so Shakespearom. V materských školách to zase bude Detská športová olympiáda, Tvorivé dielne lego klub, Literárna prehliadka a Farebný svet.

Viac ako 2 milióny pôjde na kultúru a šport – pre Miestnu knižnicu, Kultúrne zariadenia Petržalky a na podporu športu. Vo výdavkoch sú zahrnuté aj tradičné kultúrne podujatia – Fašiangový maškarný ples, Dni Petržalky, Senior Fest a Petržalské vianočné trhy. Rozpočet ráta aj s financovaním bezpečnosti detských ihrísk a prevádzkových nákladov plavárne. Na starostlivosť o zeleň, údržbu a čistotu pôjde tiež viac ako dva milióny eur. Vyše 90-tisíc poslanci vyčlenili na obstaranie územných plánov zón Matador a Kapitulský dvor a na vyhľadávaciu štúdiu nových parkovacích domov.

Na sociálnu pomoc a sociálne služby sa tento rok použije vyše milióna eur predovšetkým na prevádzku 6 denných centier, na stravovanie dôchodcov a poskytovanie dávok sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi, opatrovateľskú službu a Domov pre rodičov a deti.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416