INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Z pivnice do ulice

Z pivnice do ulice

V našom bytovom dome sa vlastníci bytov rozhodli dať do prenájmu nevyužívané priestory spoločnej pivnice. Realizačný projekt ráta s vybudovaním vstupu do priestorov priamo z ulice, čím sa vlastníkom bytov nad novovytvoreným vstupom do domu zníži komfort bývania. Zaujímalo by ma, koľkými hlasmi vlastníkov sa takéto rozhodnutie prijíma, aj aký je zákonný postup pri dodržaní vlastníckych práv k spoločným častiam a spoločným zariadeniam domu v prípade schváleného prenájmu a následnej realizácie. Ďakujem.

S.V., Petržalka

Pri zmene účelu užívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu prijímajú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome (ďalej len „vlastník/ci“) rozhodnutie na schôdzi vlastníkov dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov. Hlasovanie vychádza z primárneho aspektu bytového vlastníctva, aby čo i len jeden vlastník neznemožnil prijatie rozhodnutia o zmene účelu užívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, s ktorým ostatní vlastníci súhlasia. Prostriedky ochrany vlastníka nespokojného s rozhodnutím upravuje zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v dome (ďalej len zákon“) v platnom znení v ustanovení § 14 ods. 8 (možnosť obrátiť sa do 30 kalendárnych dní od oznámenia výsledku hlasovania na súd, prípadne najneskôr do troch mesiacov, ak sa o výsledku hlasovania nemohol dozvedieť). Ak vlastník nepožiada súd o rozhodnutie, v oboch prípadoch právo vlastníka zaniká.

Vlastník môže v bytovom dome vykonávať zmeny a stavebné úpravy, len ak sú v súlade s platnými právnymi predpismi, okrem vyššie citovaného zákona najmä so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v platnom znení, ako aj s právnymi predpismi, ktorými sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. O zmene účelu užívania priestorov rozhoduje kompetentný stavebný úrad a to aj vtedy, ak stavebnými úpravami v bytovom dome nedôjde k zmene, ktorá by mala vplyv na spoluvlastnícky podiel vlastníkov k spoločným častiam a spoločným zariadeniam domu. Pokiaľ sa v týchto priestoroch plánuje prevádzka, na jej zriadenie dáva súhlas miestny, resp. mestský úrad. Prenájom spoločných častí a spoločných zariadení je podmienený písomnou nájomnou zmluvou. V prípade rozhodovania o prevode spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku, alebo ich častí, zákon vyžaduje súhlas všetkých vlastníkov.

Jednou vetou

Dagmar B., Petržalka: Pýtate sa, ako postupovať v zmysle zákona, aby predmetný priestor mohol byť prenajatý a využívaný na komerčné účely. Z príspevku nevyplýva, či jednotlivými krokmi vedúcim k stavebným úpravám došlo podľa príslušných právnych predpisov, najmä zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení. Nie je zrejmé, kto o vytvorení miestnosti rozhodol, na akom základe a kto projekt financoval. Pokiaľ sa informácia, že vlastníci bytov a nebytových priestorov sa o stavbe dozvedeli až počas jej realizácie, išlo by o nezákonné konanie vášho správcu a na to nadväzujúce ďalšie protiprávne postupy. Na otázku, ako treba postupovať, aby vytvorený priestor mohol byť poskytnutý na prenájom, sa dozviete na inom mieste tejto poradne. Nakoľko môže ísť o porušenie príslušných  právnych predpisov, privítam konkrétne informácie o veci, na základe ktorých sa redakcia prípadu venuje podrobnejšie.

B.M. (zoznam.sk): Veci získané darom podľa § 143 Občianskeho zákonníka nie sú predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov i keď ich nadobudol jeden z manželov počas trvania manželstva. Znamená to, že peniaze z predaja nehnuteľnosti po starých rodičoch, ktoré vám otec chce darovať, nebudú patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a vy s nimi môžete disponovať podľa vlastného rozhodnutia, či už ide o rozhodnutie urobené počas manželstva, alebo po prípadnom rozvode.

Jarmila D., Petržalka: Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení (§ 14), Zákon č. 50/1976 Zb. – zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (§ 54 a nasl.).

 

Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, osobné konzultácie či už bezplatné alebo ako platené právne služby neposkytujeme. Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky