INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Venujeme sa aj deťom so špeciálnymi potrebami

Venujeme sa aj deťom so špeciálnymi potrebami

Radi by sme vám priblížili činnosť Centra špeciálnopedagogického poradenstva, ktoré funguje pri ŠZŠ s MŠ na Žehrianskej 9 v  Petržalke. Jeho náplňou je raná starostlivosť od 3 do 6 rokov, predškolská príprava, integrácia v základnej a strednej škole, integrácia na VŠ, ako i ďalšia príprava na povolanie (do 25 rokov) pre klientov z celej Petržalky a širokého okolia.

     Intervencia a poradenstvo CŠPP sú konkrétne zamerané na posudzovanie školskej zrelosti detí so zdravotným znevýhodnením, individuálnu logopedickú starostlivosť zameranú na  rozvíjanie motoriky rečových orgánov, sluchové vnímanie,  diferenciáciu hlások a nácvik správneho dýchania pri reči,   logopedickú starostlivosť – aj formou FONO programu, ktorý slúži na lepšie porozumenie reči. Súčasťou našej práce je aj stimulácia viacnásobne postihnutých detí, individuálna rehabilitácia, bazálna stimulácia, stimulačné programy pre deti predškolského veku, predškolská príprava detí s odloženou školskou dochádzkou, kanisterapia, komplexná špeciálnopedagogická starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách, poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami, poradenstvo pri vypracovaní skupinových preventívnych programov pre žiakov ŠZŠ, OU, poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehodnocovanie v účinnosti a vhodnosti ich používania. Sprostredkúvame aj sociálnoprávne poradenstvo (odporúčania na ŤZP, opatrovateľský príspevok, školského asistenta), individuálne poradenstvo pre rodičov žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, individuálne poradenstvo pre pedagogických zamestnancov. Poskytujeme aj reedukáciu slabšie prospievajúcich integrovaných  žiakov.

     Cieľovou skupinou CŠPP sú klienti s mentálnym, sluchovým, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, žiaci so zdravotným znevýhodnením, s pervazívnymi vývinovými poruchami – autizmus, Aspergerov syndróm, Downov syndróm, DMO, viacnásobné postihnutia.

      V prípravnom ročníku ŠZŠ Žehrianska odborní pedagógovia dieťa dôsledne pripravia na školský režim, poskytnú logopedickú starostlivosť, uplatňujú stimulačné programy, zabezpečujú individuálny prístup v kolektíve triedy s počtom 4 až 8 žiakov. Problémy dieťaťa sa riešia v spolupráci so školským psychológom a špeciálnym pedagógom, zaškolenie v prípravnom ročníku je bezplatné, škola má školský autobus, ktorý deti vozí ráno do školy. Dieťa môže v odpoludňajších hodinách navštevovať školský klub detí, záujmové krúžky, stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni.

Novinky

Činnosť poradne sme obohatili o novú aktivitu – rodičovskú skupinu. Prvé stretnutie sa konalo dňa v januári 2016. Rodičia detí zo  ŠMŠ Žehrianska sa stretli v priestoroch  špeciálnopedagogickej poradne spolu s jej zamestnancami (psychologičkou, liečebnou pedagogičkou, špeciálnou pedagogičkou a logopedičkou). Stretnutie bolo zamerané na vzájomné spoznanie sa a výmenu skúseností. Rodičia si stanovili témy, ktoré ich najviac zaujímajú, ako napr. dostupnosť zdravotnej starostlivosti, kde nájsť dobrého zubného lekára pre deti so špeciálnymi potrebami, mali záujem o informácie z oblasti podpory štátu, na čo všetko majú nárok.  Rodičia si vymenili aj veľmi praktické rady, cenné skúsenosti, ktoré rodinám a deťom môžu pomôcť zvýšiť kvalitu ich života (špeciálne upravené pomôcky – bicykle, príbory, dostupná odborná literatúra, voľnočasové aktivity a pod.). Stretnutie sa nieslo vo veľmi príjemnej a otvorenej atmosfére. Veríme, že budeme s rodičmi aj naďalej zdieľať spoločnú svojpomocnú skupinu.

Okrem tejto aktivity máme tiež nové možnosti  v oblasti priestorového vybavenia. V tomto polroku sme otvorili novú vyšetrovaciu miestnosť a priestory diskrétnej a pohodlnej čakárne pre rodičov, ktorá je dostupná hneď od vrátnice školy. V čakárni si môžu rodičia preštudovať aktuálne materiály a informácie na nástenkách. Keďže žiakmi našej školy a klientmi našej poradne sú aj deti s pervazívnymi vývinovými poruchami a poruchami pozornosti, bolo potrebné zriadiť okrem klasickej miestnosti aj menej podnetnú vyšetrovaciu miestnosť. V tejto miestnosti  deti nerozptyľuje veľký priestor, výrazné farby ani množstvom pomôcok. Takto štruktúrovaný priestor im umožňuje koncentrovať sa na zadávané úlohy. Keďže je priestor vybavený aj logopedickým zrkadlom, je možné v ňom vykonávať aj individuálne logopedické intervencie.

Nájdete nás na Žehrianskej 9, v budove špeciálnej základnej školy. Na internetovej stránke www.szszehrianska.sk je uvedená prehľadná mapka. Môžete nás taktiež kontaktovať na tel. čísle 02/63 53 20 84, alebo mailom na cspp.zehrianska@gmail.com. Čakacie doby na vyšetrenie v našom zariadení nepresahujú lehotu 2 týždňov.  

Pred vyšetrením

Podmienkou prijatia dieťaťa do starostlivosti CŠPP je potvrdenie diagnózy/odporúčanie špeciálnopedagogickej starostlivosti od pediatra alebo iného odborníka z oblasti zdravotníctva. Celý proces sa teda urýchli, ak už na naše prvé stretnutie prinesiete relevantné lekárske správy. Pri požiadavke o vyšetrenie školopovinných detí je taktiež potrebné aby škola vyplnila prihlášky na špeciálnopedagogické a psychologické vyšetrenie, ktoré nájdete na internetovej stránke ŠZŠ Žehrianska, v dolnej časti sekcie CŠPP.

kolektív pracovníčok, CŠPP pri ŠZŠ Žehrianska 9 v Bratislave

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky