INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Odpovedá právnik – Nedeliteľný bytový dom

Odpovedá právnik – Nedeliteľný bytový dom

Vlastníci bytov platia do fondu opráv podľa metrov štvorcových plochy bytu sumu, ktorú si odsúhlasili na schôdzi. Zaujímalo by ma, ako postupovať v prípade, ak objekt pozostáva zo štyroch vchodov, z ktorých do fondu opráv platia dva vchody viac, pretože majú o štyri byty viac ako zostávajúce dva vchody. Pri celkovom zrátaní platia byty do fondu opráv z dvoch vchodov viac, ale na spoločných opravách, ktoré sa uskutočňujú, čerpajú rovnako ako tie vchody, ktoré do fondu platia menej. Napríklad – výmena brán sa uskutočnila rovnako pre všetky vchody, uvedené sa týka aj strechy alebo stavebných prác vo vchodoch. Zaujímalo by ma, či by sa pre dva vchody, ktoré tvoria nižší vklad do fondu opráv, by sa nemala odhlasovať vyššia suma mesačných príspevkov, aby boli príspevky rovnaké za všetky vchody, resp. aké je v praxi riešenie.

  1. B. (gmail.com)

V úvode odpovede poznamenávam, že v súlade so zákonom č. 70/2010 Z. z., ktorý upravil a doplnil zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len „zákon“) vlastníci vykonávajú úhrady do fondu prevádzky, údržby a opráv (ďalej len „fond opráv“) podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu. Ak je súčasťou bytu balkón, lodžia či terasa, tak pre účel tvorby fondu opráv sa zarátava do spoluvlastníckeho podielu aj 25 percent z podlahovej plochy týchto stavebných súčastí. V ustanovení § 10 zákon evidentne definuje príspevok do fondu oprav podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu a nie podľa počtu bytov, podlaží alebo vlastníkov bytov a/alebo nebytových priestorov (ďalej len „vlastník/ci“) vo vchode. Veľkosť spoluvlastníckeho podielu je daná podielom podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome. Alternatívnu možnosť príspevku do fondu opráv zákon v platnom znení nepozná.

Bytový dom je z hľadiska stavebného zákona považovaný za jednu stavbu, i keď má z verejnej komunikácie dva alebo aj viac hlavných vstupov. Ide o budovu, v ktorej byty a nebytové priestory sú vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a spoločné časti domu a spoločné zariadenia tohto domu sú súčasne v podielovom spoluvlastníctve majiteľov bytov a/alebo nebytových priestorov. Znamená to, že majiteľ bytu vo vašom vchode je zároveň spolumajiteľom všetkých častí domu a zariadení domu a ako taký má zo zákona právo, ale aj povinnosť, spolurozhodovať nielen o vašom vchode, ale o celom bytovom dome. Obdobne majiteľ bytu v inom vchode vášho bytového domu spolurozhoduje aj o vašom vchode a streche na opačnom konci domu. Na správu domu sa zriaďuje spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (ďalej len „spoločenstvo“), ak vlastníci neuzavrú zmluvu o výkone správy s inou právnickou alebo fyzickou osobou. Podľa § 6 ods.3 zákona, na správu v jednom bytovom dome môže byť uzavretá len jedna zmluva o spoločenstve alebo zmluva len s jedným správcom. V právach a povinnostiach voči bytovému domu sa teda vlastníci v jednom vchode nemôžu od ostatných vlastníkov, majúcich byty alebo nebytové priestory v iných vchodoch, odčleniť ani iným spôsobom dištancovať, nakoľko správa spoločných časti a spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov a priľahlého pozemku vrátane ich údržby a obnovy, ako aj plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome je zákonom vyhradená vyššie spomenutým subjektom.

Neschopnosť sa dohodnúť, susedské škriepky, nezáujem o spoločný dom, neznalosť alebo nesprávny výklad zákona dokážu vytvárať v bytovom dome rozhodnutia ad absurdum. Napríklad, vlastníci v bytovom dome si odsúhlasili, osamostatnenie jedného vchodu od ostatných štyroch. Prirodzene, že všetko zostalo iba pri neplatnom diletantskom hlasovaní. Nesnažte sa ich nasledovať a neuváženým konaním vnášať zbytočné spory pod spoločnú strechu.

schodisko v paneláku schody susedia

Vrátnikom bez živnosti

Vlastníci bytov sa na schôdzi dohodli, že v dome si zriadia vrátnicu a uznesením poverili správcovskú organizáciu, aby so mnou uzavrela zmluvu aj s podmienkami výkonu práce a povinnosťami. Správca tvrdí, že musím byť minimálne živnostník, že ináč to nejde. Viacerí vlastníci ale hovoria, že netreba. Som dôchodca a keby som musel zakladať živnosť, tak sa mi to predraží. Kamarát robí to isté pre iný dom a pri ňom stačilo uznesenie vlastníkov, správca ho vypláca priamo. Čo mám robiť, založiť si živnosť? Ďakujem.

  1. P. Ľubovnianska

Správca bytového domu uzatvára zmluvy v rozsahu svojej činnosti v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len „zákon“), pričom pri obstarávaní služieb a tovaru je povinný dojednať čo najvýhodnejšie podmienky v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Správca má zákonnú možnosť uzatvoriť s fyzickou osobou právny vzťah na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, pričom je povinný rešpektovať právoplatné rozhodnutie vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Na vykonávanie funkcie vrátnika v bytovom dome sa živnostenský list nevyžaduje.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky