INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

KVET, čo kvitne 120-tisíc hodín

KVET, čo kvitne 120-tisíc hodín

Na túto chvíľu Petržalka čakala trpezlivo. Na finále: v osemnástich kotolniach, ktoré zásobujú teplom a teplou vodou naše domácnosti – byty, rodinné domy, ale aj školy, úrady, obchody a firmy sú už nainštalované kogeneračné jednotky. Pracujú naplno, ešte však s dodatkom skúšobnej prevádzky. Je čas ich kolaudácie. KVET ako skratka kombinovanej výroby elektriny a tepla.

Plynové spaľovacie motory, kogeneračné jednotky, ktoré menia zemný plyn na elektrinu a teplo až s 85-percentnou účinnosťou. Toto číslo má dôležitú vypovedaciu hodnotu. Lebo ak by sa z plynu vyrábal každý druh energie – elektrina zvlášť a teplo zvlášť – na samostatnom zariadení, by nebolo zhodnotenie plynu ako energetického média, jeho účinnosti, vyššie ako 55 percent. Životnosť „kogeneračky“ pri pravidelnej údržbe je 120-tisíc hodín. Nie je lacným špásom, jedna vyjde na trištvrte milióna eur, 18 týchto jednotiek je investícia pre Dalkiu za 13 a pol milióna eur.

Energetický KVET síce nevyniká krásou, ani nemá príťažlivú vôňu ako ozajstný kvet živej prírody, je však technickou, mechanickou, elektronickou, energetickou a ekologickou originalitou, ktorá úsporne nakladá s neobnoviteľným zdrojom prírody, akým je v tomto prípade „neživý“ zemný plyn. Lebo to, čo prírode trvalo stámilióny rokov, by nemalo ľudstvo premrhať za jeden priemerný vek človeka. Ak človek nezmení správanie alebo nenájde iné náhradné zdroje, potom má ľudstvo na spotrebu doteraz známych zdrojov zemného plynu 62 a pol roka. Tri generácie. Čo štvrtá, ďalšie?

Bez fanfár

Tento slovný zvrat sa zvykne použiť vtedy, keď sa výnimočné veci rodia a robia nenápadne, nehrmotne, v pravidelnom tempe s dodržaním slova o začiatku a konci. A práve „bezfanfárovú“ cestu do roka a do dňa si zvolila Dalkia, a. s. Keď jej vlani, takto predvianočne, predĺžilo petržalské miestne zastupiteľstvo prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku technologických zariadení (CZT – centrálne zásobovanie tepla a teplou vodou), medzinárodná firma pôsobiaca v 42 krajinách sveta ani chvíľu neotáľala a spustila projekt KVET, ktorý je na Slovensku viac ako zmenou v systéme centrálneho zásobovania teplom. V takom priestorovom rozsahu (celá Petržalka – CZT), počte kogeneračných jednotiek (18), energetického výkonu (každá „kogeneračka“ nastavená na elektrický výkon cca 850 kWe a tepelný výkon cca 900 kWt) a účinnosti (každá jednotka dosiahne až 85 percent) už treba hovoriť o prelome. Zo strany Dalkie však nejde o náhodu či experiment, pretože doteraz má s KVET-om 1 105 skúseností. Toľko kogeneračných motorov s celkovým výkonom 1 136 MWe prevádzkuje vo svete.

Keď veci starnú a ľudia šetria

S výstavbou bytov v Petržalke (1975 – 1985) sa založila aj energetická sieť CZT – 21 kotolní, 158 odovzdávacích staníc a 60 km rozvodov. Nadzemná infraštruktúra budov, zariadení a podzemná infraštruktúra potrubí zabezpečuje tepelnú pohodu a hygienické potreby pre 40-tisíc petržalských bytov, desiatky škôl, zdravotnícke zariadenia, obchodnú sieť, administratívne a priemyselné objekty a i. Pravidelná údržba, rekonštrukcie, investície do modernizácie technológii zabezpečujú výkonnosť, spoľahlivosť a bezporuchovosť tepelného hospodárstva. Starnutie vecí, ich morálne opotrebovanie však nemožno zastaviť. Výsledkom je 32-ročný priemerný vek zariadení a technológií CZT. Obnovujeme paneláky, zatepľujeme. Vyregulovali sme tepelné sústavy domov, osadili merače tepla a i. Hoci cena tepla v Petržalke je nižšia ako priemerná cena tepla z plynových zdrojov na Slovensku (zdroj ÚRSO), niekde a niektorí šetria až na kožu. Škrtia a vypínajú termostatické hlavice na radiátoroch, množia sa susedské zvady, splietajú intrigy, šuškajú sa podozrenia, kto komu „kradne“ teplo. Lebo tzv. úspora často znamená len prestup tepla z teplejšieho bytu suseda do susedovho chladnejšieho. Ak teda poskladáme objektívne zmeny s našimi panelákmi – obnova a subjektívne v panelákoch – úsporné správanie obyvateľov, potom v desaťročnej bilancii (2002 – 2011) treba konštatovať pokles dodávok tepla pre Petržalku až o 35 percent. Ešte výraznejší je pokles priemernej spotreby teplej úžitkovej vody za to isté obdobie. Z 53 m3 na 33 m3 na byt, čo je výpadok takmer 40 percent. Niektoré domy sú už za hranicou hygienického minima, čo je zdravotne povážlivé.

teplaren

V Petržalke proti Petržalke?

Pri poklese dodávok tepla a jeho príčin nemožno prehliadnuť ani tzv. samovykurovanie. Odpojenie sa niektorých bytových domov od CZT zriadením domovej kotolne. Každé odpojenie však zároveň znamená potenciálne zvýšenie ceny tepla bývajúcim Petržalčanom, ale i školám a ostatným klientom, ktorí naďalej využívajú CZT. Zatiaľ sú to len jednomiestne percentá. V Petržalských novinách čoskoro otvoríme túto tému, lebo hnuteľný a nehnuteľný majetok CZT – kotolne, odovzdávacie stanice, rozvody – sú majetkom spoločným, patriacim mestskej časti. A či to aj každý vie, či si to uvedomuje. Čo z neho, nielen primárne, ale aj sekundárne má. Jeho hodnota je v desiatke miliónov eur aj viac. Treba ho udržiavať, zveľaďovať, ochraňovať, využívať. Napomáhať tomu. Nie ho jednotlivo oslabovať. Petržalský systém CZT už nemožno v takom rozsahu, štruktúre lokálnych kotolní v území, tzv. hniezd tepelnej obsluhy a unifikácií technologických zariadení na Slovensku zopakovať, hoci by si ho mnohé mestá, ich starostovia, obyvatelia priali. Petržalské CZT, jeho prenájom Dalkii a jej ďalšie benefity znamenajú v rozpočte Petržalky len v tomto roku príjem 1,73 mil. eur. Sú to peniaze pre každého Petržalčana. Na prevádzku škôl, údržbu ciest, chodníkov, terás, na kultúru, šport, údržbu a výsadbu zelene, kosenie trávy a odpratávanie snehu, čistotu verejných priestranstiev. Pritom prevádzka, opravy, údržba a modernizácia systému CZT nestojí mestskú časť Petržalka ani jeden jediný cent…

Prečo – a preto KVET!

Trvalé udržanie systému CZT – to bola priorita v úvahách ako zabezpečiť rozsiahlu obnovu jeho zdrojov a rozvodov bez výrazného vplyvu na cenu tepla. Hovorilo sa aj o výstavbe nového centrálneho zdroja na biomasu, alebo napojenie na existujúci veľký zdroj tepla, až po zachovanie súčasného konceptu výroby. „Napokon sa ako najvýhodnejší variant ukázal projekt inštalácie kogeneračných jednotiek v rámci priestoru existujúcich výhrevní,“ hovorí obchodný riaditeľ Dalkie Miroslav Kot. „Realizáciou kogeneračných jednotiek dosiahneme vyššie využitie vstupnej energie zemného plynu, je bezpečná, spĺňa polovičné emisné limity, je maximálne odhlučnená a šetrná k životnému prostrediu. Rešpektuje všetky legislatívne požiadavky. Projekt KVET nám z tržieb z výroby elektriny umožní uskutočniť rozsiahle investície, najmä kompletnú obnovu rozvodov teplej úžitkovej vody. Plánujeme tiež čiastočnú výmenu primárnych a sekundárnych rozvodov ústredného kúrenia a kompletnú obnovu odovzdávacích staníc tepla výmenou zastaraných protiprúdnych výmenníkov za moderné doskové, ktoré majú vyššiu tepelnú účinnosť a sú spoľahlivejšie. Týmito opatreniami sa zvýši komfort dodávky teplej úžitkovej vody a zabezpečí sa ešte väčšia spoľahlivosť a bezpečnosť dodávky tepla na ústredné kúrenie,“ konkretizuje obchodný riaditeľ Miroslav Kot.

Dalkia, a. s., ide v Petržalke ďalej. Je dobrou správou, že na CZT sa pripájajú takmer všetky nové stavebné projekty: Petržalka City, Dominant, Humenské námestie, Vyšehradská, Osuského, Betliarska, Krásnohorská…

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky