INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Keď správca už musí naozaj vedieť

Keď správca už musí naozaj vedieť

Týmto titulkom sme v roku 2015 v októbrových PN oznámili spoluvlastníkom bytových domov dôležitú správu. Že po 22 rokoch, ktoré uplynuli od účinnosti zákona č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a ktorý bol odvtedy štrnásťkrát  novelizovaný, je tu pätnásta, vari najvýznamnejšej novela. Jej čaro je v jednej dodanej poslednej vete § 8, ods. 1: „správca, ktorý spravuje bytové domy, musí spĺňať aj podmienky podľa osobitného predpisu“.  

Osobitným predpisom sa stal zák. č. 246/2015 o správcoch bytových domov, ktorý práve v októbri 2015 schválila NR SR.  Spravovať bytový dom mohol totiž dovtedy ktokoľvek. Bez vzdelania, odbornej spôsobilosti, kvalifikácie. Postačil vek 18 rokov, byť spôsobilým na právne úkony a bezúhonným, zaplatenie správneho poplatku za vydanie živnostenského listu so zapísanou voľnou živnosťou, činnosťou – správa a údržba bytového fondu. Tak ju uvádzalo ministerstvo vnútra pod č. 6802 v zozname odporúčaných voľných živností a ich obsahové vymedzenie. Miliardové nehnuteľnosti, majetky – byty a nebytové priestory a súvisiace pozemky tretích osôb sa mohli spravovať bez akejkoľvek znalosti, vedomosti, skúsenosti, odbornej spôsobilosti.  Tak ako vyrábať cukrovú vatu, veštiť z kariet či kosiť trávu,  kroviny, lebo aj to sú voľné živnosti bez požadovania odbornosti. Ibaže, čo taká správcovská činnosť obsahovo predstavuje? Nuž, naozaj len pre predstavu… výkon správy bytového domu sa riadi vyše 150 právnymi normami – zákonmi, vyhláškami, smernicami a inými právnymi a technickými predpismi.  A tie s odvolaním na ďalšie predpisy, normy. Ako nekončiaci sa kruh.

Aj preto schválený a účinný zákon č. 246/2015 o správcoch bytových domov určuje viacero podmienok, kto môže od 1. januára 2016 vykonávať správcovskú činnosť. Stručne, vecne, podstatne: Môžu to byť len fyzické a právnické osoby zapísané v zozname správcov, ktorý vedie Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Tie budú musieť o.i. preukázať (správca, resp. zodpovedný zástupca) odbornú spôsobilosť na výkon správy absolvovaním odborným vzdelávaním v akreditovanom programe zameranom na základné právne predpisy týkajúce sa výkonu správy bytových domov, na administratívne zabezpečenie výkonu správy, odborné a technické zabezpečenie správy a prevádzky budov a na finančný manažment a hospodárenie.  Je tiež povinnosťou mať zriadenú kanceláriu a uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone správy.

To podstatné však v tejto chvíli – správcovia, ktorí už spravujú bytové domy, musia splniť do 31. decembra 2017 podmienky, ktoré im zákon o správcoch bytových domov ukladá. Pokiaľ ich nesplnia, teda že nebudú zapísaní v zozname správcov, ich zmluvy o výkone správy zo zákona zaniknú najneskôr 30. júna 2018.  Takže, správcom už veľa času neostáva. Veď od 1. januára 2016 doteraz, čiže za rok a pol je v zozname správcov zapísaných 152 správcov (fyzických a právnických osôb). Ministerstvo predpokladá, že do konca roka 2017 by malo byť v zozname zapísaných 700 až 800 správcov. Pri terajšom tempe zrejme – sotva. Čo znamená, že niektoré bytové domy (lebo pol rok ujde ako voda, predsa leto, dovolenky a i.) budú musieť už čoskoro riešiť otázku správy svojho domu a jeho správcu. Ako na tom ten-ktorý bytový dom v tejto chvíli je, poskytuje nahliadnutie do verejne prístupného Zoznamu správcov bytových domov, ktorý vedie Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a ktorý je na web stránke: https://www.zoznamspravcov.sk/cake_administrator/publishedAdministrators

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky