INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Škoda za vyše 400 tisíc €  = 4 až 10 rokov

Škoda za vyše 400 tisíc € = 4 až 10 rokov

Spýtali sme sa na problematiku haubótov na Jarovskom ramene plk. Mgr. Mariana Hambáleka, riaditeľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava V:

Je známy už výsledok vyšetrovania – nepovolený výrub a zničený biotop na parcele č. 904/106 v katastri Jarovce z roku 2010 so spôsobenou spoločenskou ujmou v celkovej výške 216 738 €? Poznáte páchateľov?

– Na OR PZ v Bratislave V je v súčasnosti vedené vyšetrovanie vo veci zločinu ohrozenia a poškodenia životného prostredia podľa § 300 ods. 1, ods. 2, ods. 5 Trestného zákona v jednočinnom súbehu so zločinom porušovania ochrany rastlín a živočíchov podľa § 305 ods. 1 písm. a), písm. b), písm. c) ods. 5 písm. b) Trestného zákona v súvislosti s nepovoleným zásahom do životného prostredia, ktorého sa dopustil zatiaľ nezistený páchateľ v čase od roku 2010 v katastrálnom území Bratislava, časť Jarovce, lokalita Jarovské rameno.

Vyšetrovaný skutok spočíva vo vykonaní stavebných úprav brehov a okolia ramena vodného toku, pri ktorých bolo ohrozené a poškodené životné prostredie a boli zničené biotopy národného a európskeho významu tým, že pred kotevnými miestami boli vykonané terénne práce spojené so zriadením prístupovej cesty a stavebné úpravy brehu ramena v rámci ktorých bol odstránený bylinný i drevinový porast, vykonané úpravy a zhutnený terén, navezená zemina a štrk na prístupovú cestu a kameňom bol spevnený breh vodného toku, pričom bol poškodený resp. zničený biotop v celkovej výmere 16 542,344 m2, čím bola spôsobená škoda v celkovej výške 404 945,19 €. Vyšetrovanie stále prebieha, vykonávajú sa jednotlivé vyšetrovacie úkony a vyhodnocuje sa podaný znalecký posudok. Zo spáchania uvedeného skutku zatiaľ nebolo vznesené obvinenie žiadnej osobe, v prípade preukázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.

Je prizývaná polícia aj k takým činnostiam, ako sú nepovolené jazdy osobných a nákladných vozidiel na chránené územie? Rieši už aj prípadné konflikty medzi vlastníkmi hausbótov navzájom či s rybármi?

– Policajný zbor plní úlohy vyplývajúce zo zákona č. 171/1993 o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. V rámci výkonu služby sa pravidelne vykonáva kontrola osôb a motorových vozidiel, z dôvodu povolenia na vstup do oblasti Jarovského ramena, ktorý vydáva Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. a Obvodný úrad životného prostredia a kontrola osôb, ktoré sú držiteľmi listov vlastníctva hausbótov v uvedenej oblasti, ktoré vydáva Štátna plavebná správa.

Pokiaľ ide o úpravy a práce v rámci údržby povodia Dunaja s ťažkou technikou, povolenia na túto činnosť vydáva Slovenský vodohospodársky podnik , š.p. spolu Obvodným úradom Životného prostredia Bratislava. V prípade, že dôjde k neoprávnenému vstupu motorových vozidiel bez povolenia do uvedenej oblasti, polícia oznamuje takéto protiprávne konanie v zmysle zákona č.372/1990 o priestupkoch v znení nesk. predpisov vecne príslušnému správnemu orgánu, Obvodnému úradu životného prostredia. Doposiaľ Policajný zbor neeviduje konflikty vlastníkov hausbótov, resp. konflikty medzi vlastníkmi hausbótov a rybármi.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky