INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Je to konečný stav

Je to konečný stav

Vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. k problematike hausbótov na Jarovskom ramene

V súvislosti s požadovanými informáciami je potrebné zdôrazniť, že Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. (ďalej SVP) nevydáva povoľovania na umiestňovanie plávajúcich zariadení, tzv. hausbótov na vodných tokoch. SVP ako správca toku sa len vyjadruje a stanovuje požiadavky, ktoré musia byť pri umiestnení hausbótov v zmysle zákona o vodách a zákona o ochrane pred povodňami bezpodmienečne dodržané. V niekoľkých bodoch prikladáme všetky požiadavky zo strany SVP, š.p.

• K presnému staničeniu umiestnenia plávajúceho zariadenia je potrebné prizvať pracovníka SVP, š.p. (OZ Bratislava )

• Žiadateľ predloží na SVP, š.p. Banská Štiavnica na vyjadrenie dokumentáciu – vyväzovací plán plávajúceho zariadenia k vyväzovacím zariadeniam a k prvkom, odsúhlasenú Dopravným úradom.

• Vyväzovacie prvky (bitvy, lôžka pre mostík a vzperu) musia byť vzhľadom na opevnenie brehu vodného toku a rozkyvu hladín umiestnené nad brehovou čiarou. Vyväzovacie prvky sú v zmysle §52 ods. 1 písm. g) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) vodnými stavbami. Na užívanie bitiev bude so žiadateľom uzatvorená nájomná zmluva s SVP, š.p.

• Žiadateľ predloží vyjadrenie mesta, mestskej časti k umiestneniu plávajúceho zariadenia.

• Po nadobudnutí lodného osvedčenia na plávajúce zariadenie je potrebné predložiť povodňový plán zabezpečovacích prác vypracovaný na základe §10 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v piatich vyhotoveniach, ktorý je potrebný odsúhlasiť SVP, š.p. Banská Štiavnica a následné schváliť príslušným Okresným úradom, odborom starostlivosti o životné prostredie. Povodňový plán zabezpečovacích prác žiadame vypracovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postupu ich schvaľovania.

• V prípade ak by žiadateľ uvažoval s napojením plávajúceho zariadenia na technickú infraštruktúru, je potrebné, aby dokumentáciu predložil na vyjadrenie správcovi vodného toku.

• Na odstraňovanie brehových porastov a drevín je potrebné si na povolenie od príslušných orgánov životného prostredia vyžiadať súhlas od správcu vodného toku.

• Na úpravu brehov je potrebné povolenie príslušnej štátnej vodnej správy.

• Žiadateľ predloží dokumentáciu ohľadne nakladania s odpadovými vodami. Z plávajúceho zariadenia sa nemôžu vypúšťať žiadne odpadové vody, ktoré majú nepriaznivý vplyv na kvalitu povrchových vôd, alebo podzemných vôd.

• Žiadateľ doplní súhlasné stanovisko, resp. nájomnú zmluvu s vlastníkom pozemku dotknutého stavbou.

Pri dodržaní a splnení vyššie uvedených podmienok z hľadiska správcu vodného toku vydá SVP, š.p. Banská Štiavnica záväzné stanovisko (nie stavebné povolenie!) k státiu predmetného plávajúceho zariadenia a žiadateľ môže požiadať Štátnu plavebnú správu (tohto času Dopravný úrad) o povolenie na státie predmetného plávajúceho zariadenia.

Momentálne je na Jarovskom ramene určených 226 polôh na umiestnenie hausbótov. Z toho je asi 140 exitujúcich, ale presné číslo vám môže povedať Dopravný úrad. Ostatné hausbóty z 226 pridelených miest ešte nie sú postavené. Evidujeme aj ďalšie žiadosti, o pridelenie polohy, ale žiadne nové miesto okrem spomínaných 226 už nebude v Jarovskom ramene pridelené. Je to konečný stav.

Mgr. Ľuboš Krno,

vedúci odd. sekretariátu generálneho riaditeľa a hovorca

š.p. Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky