INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Každé voľby sa týkajú aj Petržalky!

Každé voľby sa týkajú aj Petržalky!

V sobotu sa otvoria volebné miestnosti a my môžeme opäť využiť právo voliča a vybrať si svojich zástupcov do Národnej rady SR. Alebo aj nie. Pri hľadaní odpovede na otázku – ísť či nejsť voliť? – by sme však mali brať na zreteľ aj fakt, že výsledky každých volieb – aj tých „veľkých“ – sa týkajú aj nás a Petržalky. Aj toho, ako budeme žiť a aká bude kvalita nášho života.  

V Petržalke sa zmenili volebné miestnosti v Ovsišti. Do volieb je opäť zapojená škola na ulici M. C. Sklodowskej 1 – ide o Súkromnú strednú športovú školu, kde je vchod z areálu (z dvora). Cieľom bolo, aby voliči z blízkeho okolia nemuseli chodiť na Pankúchovu ulicu. Ostatné volebné miestnosti ostávajú nezmenené.

Ak sa volič nemôže dostaviť osobne do volebnej miestnosti, môže požiadať o prenosnú volebnú schránku domov. Okrskové volebné komisie však nebudú môcť ísť za voličmi do nemocnice na Antolskej ul., na Kramáre a do iných zariadení mimo Petržalky.

V nemocnici na Antolskej ul. môžu voliť len tí hospitalizovaní pacienti, ktorí bývajú na ul. Antolská, Žehrianska a Bzovícka č. 30, 32, 36 alebo tí pacienti, ktorí majú pri sebe hlasovací preukaz. Podobne je to i s inými zariadeniami (napr. AT sanatórium, domovy seniorov, Dom tretieho veku a pod.). Pokiaľ sa v takýchto zariadeniach nachádzajú klienti s trvalým pobytom v danom okrsku alebo vlastniaci hlasovací preukaz, komisia s prenosnou schránkou k nim príde. V opačnom prípade, pokiaľ chcú voliť, musia ísť do svojej volebnej miestnosti.

S požiadavkou na prenosnú volebnú schránku sa obyvatelia môžu obrátiť na okrskové volebné komisie v deň volieb alebo v predstihu na oddelenie organizačných vecí, (denisa.paulenova@petrzalka.sk), ktoré potom túto žiadosť postúpi na príslušnú okrskovú volebnú komisiu.

Volič je povinný odložiť nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov; ak ide o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201