INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Výťah na Panónskej nespĺňa svoj účel dostatočne

Výťah na Panónskej nespĺňa svoj účel dostatočne

Obrátil sa na nás obyvateľ Petržalky, ktorý je zdravotne postihnutý a jazdí do práce a  z nej na trojkolke. Aby sa dostal do roboty, musí prejsť cez koľajisko Železničnej stanice Petržalka. To je však problém vždy, keď výťah do podchodu na strane Panónskej cesty nefunguje. A použiť schody znamená požiadať o pomoc ďalšieho človeka.

Paradoxne problém je aj v prípade, ak je výťah funkčný. Je totiž pre trojkolku primalý, aby vošla dnu, treba ju nadvihnúť a vmanévrovať dnu na dvoch kolesách. Čo pre zdravotne postihnutého človeka nie je vôbec jednoduché. Pre predstavu – výťah je sotva väčší ako tie v osemposchodových panelákoch. Veľmi zle sa v ňom manévruje aj s detským kočíkom. Podchod  pre peších, ktorého je výťah súčasťou, vybudovala mestská časť Petržalka v roku 2004 v rámci stavby Prepojenie Železničnej stanice Bratislava – Petržalka a Staré Mesto Bratislava (Pešia zóna – Petržalské korzo). Napojila ho už na jestvujúci podchod, ktorý vybudovali ŽSR. Prečo výťah nenaprojektovali väčší sa dnes už asi nedozvieme. Hoci  je určený predovšetkým pre telesne postihnutých a imobilných obyvateľov a cestujúcich.

Oslovili sme Slovenský zväz telesne postihnutých so sídlom na Ševčenkovej ulici, aby sme sa dozvedeli, ako je to vlastne s bezbariérovým prístupom v celej Petržalke. Jeho predsedníčka SZTP Ing. Monika Vrábľová a riaditeľka Mgr. Oľga Bohuslavová nám objasnili, aké sú najbežnejšie bariéry, s ktorými sa stretávajú zdravotne postihnutí Petržalčania.

– Sú to najmä architektonické bariéry – schody, chýbajúce výťahy alebo úzke dvere do výťahov.  V niektorých petržalských bytových domoch sú také malé výťahy, že sa do nich občan na mechanickom vozíku ani nezmestí. Ďalej povrch chodníkov je často zničený, vozíky sa zabárajú, na mnohých miestach absentujú priechody z chodníkov na komunikáciu.

Aké miesta by ste v Petržalke označili za najnedostupnejšie z pohľadu zdravotne postihnutých občanov?

– Potrebné by bolo sprístupniť poštové úrady a parkovisko pred nemocnicou na Antolskej (zvýšiť počet vyhradených parkovacích miest pre OŤZP a dĺžku bez spoplatnenia). Niektoré bankomaty v Petržalke nie sú vôbec prístupné z vozíka pre občanov sediacich na vozíku. A dokonca aj školské zariadenia v Petržalke sú bariérové. Deti, ktoré k  mobilite potrebujú vozík, sú tak odkázané absolvovať školskú dochádzku na Mokrohájskej. A ak rodičia chcú integrovať dieťa medzi zdravú populáciu v mieste svojho bydliska, denne musia vynášať svoje deti do tried a po skončení vyučovania zase domov.

Ako je to so samosprávou v Petržalke a ďalšími inštitúciami? Je do nich bezproblémový prístup, či je ešte čo zlepšovať?

– Miestny úrad na Kutlíkovej je bezproblémový. Má vyhradené parkovisko, nájazdovú rampu do vchodu, široké dvere a parkovisko pre OŤZP je bezplatné. Pokiaľ ide o Daňový úrad na Ševčenkovej ulici, má vyhradené dve parkovacie miesta, vedľa schodov je vybudovaná rampa, dvere sa otvárajú na fotobunku a k dispozícii sú výťahy. Jediný problém je podlaha vo vstupnej hale, hlavne v jesennom a zimnom období (nie je protišmyková).

V akých prípadoch sa na vás najčastejšie obracajú zdravotne postihnutí v prípade bariér?

– Trápia ich nedostatočné počty parkovacích miest pred úradmi, zdravotnými strediskami, pred bytovkami. Zaujíma ich akým spôsobom sa vybavuje parkovacie miesto v mieste trvalého bydliska. A v poslednom čase sú to nasledujúce situácie – samospráva zrekonštruuje prístup do bytovky, ale predtým nekonzultuje s občianskym združením, ktoré sa týmto zaoberá a nedbá ani na pripomienky niektorých obyvateľov. A napokon, paradoxne, aj dobre mienená rekonštrukcia znemožňuje bezpečný pohyb osobe na vozíku (alebo s dvomi francúzskymi barlami) zo svojho bytu na ulicu alebo opačne.

Ak máte problém so spomínanými  bariérami vo svojom okolí, Slovenský zväz zdravotne postihnutých poskytuje špecializované poradenstvo a vydáva stanoviská k predloženým projektovým dokumentáciám v zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z. z. MŽP SR. Ustanovujú sa ňou podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. S podnetmi týkajúcimi sa neprístupnosti, nevykonávania primeraných úprav, alebo súvisiaceho porušovania práv a slobôd osôb sa môžete obrátiť najmä na stavebné inšpektoráty v jednotlivých krajoch a riaditeľstvo inšpekcie v Bratislave, stavebné úrady a krajské stavebné úrady, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, inšpektoráty práce, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,  Slovenskú obchodnú inšpekciu, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Kanceláriu verejného ochrancu práv, centrum právnej pomoci, Občianske združenia a neziskové organizácie pôsobiace v oblasti ochrany práv zdravotne postihnutých.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky