INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Jarovské rameno ako budúca stoka?

Jarovské rameno ako budúca stoka?

Momentálne je na Jarovskom ramene určených 226 polôh na umiestnenie hausbótov. Z toho je asi 140 existujúcich. Ostatné hausbóty z 226 pridelených miest ešte nie sú postavené. Evidujeme aj ďalšie žiadosti o pridelenie polohy, ale žiadne nové miesto okrem spomínaných 226 už nebude v Jarovskom ramene pridelené. Je to konečný stav.

Túto informáciu nám iba pred týždňom poskytli Slovenské vodohospodárske stavby, š. p., (vydávajú záväzné stanovisko k státiu plávajúceho zariadenia), hoci sme na ňu čakali presne dva roky. Predchádzajúce vedenie štátnej firmy sa však neunúvalo nami zaslaný mail ani len vtedy potvrdiť, ibaže, a našťastie, zaviali iné vetry aj prístupy. Nové hospodárske vedenie na druhý mail reagovalo okamžite, zo dňa na deň. O dvoch rokoch hovoríme preto, lebo vtedy sme otvorili tému hausbótov. Nedalo sa ich z dunajskej hrádze v Jarovskom ramene nevidieť. Na rozdiel od klasických – staré vyradené plavidlá patriace k vode, sa zrazu núkalo očiam to, čo na ňu nepatrilo – domy, vily, minipaláce. Na neuverenie… Oslovili sme zainteresované orgány a úrady, štátne podniky, MČ Rusovce a Jarovce, poslancov, aby sa každý vyjadril za seba – čo všetko musia, môžu a nemôžu, pokiaľ ide o problém hausbótov z hľadiska svojich kompetencií robiť. Uverejnili sme to. Všetko sa stretalo v jednom bode: Je to lokalita, ktorá je súčasťou chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy. Sú potom hausbóty – a všetko čo s nimi súvisí na vode a na zemi – povolené či čierne stavby? Ak to druhé – prečo a čo bude s nimi? Unesie vôbec Jarovské rameno taký počet hausbótov, nezmenia sa vody činnosťou ich obyvateľov na tmavú, páchnucu stoku? Lebo ako poškodzujú, priam ničia prírodu dnes, nedáva nádej na zmenu ich správania…

hausboty

Čierne stavby pred rokom

17. januára 2013 na svojej webovej stránke uverejnila Vodohospodárska výstavba, š. p., oznámenie, že zmapovali všetky nelegálne stavby na pozemkoch v lokalite Jarovského ramena. Uviedli, že predaj a prenájom pozemkov nie je možný, pretože je to inundačné územie zdrž Hrušov (územie opakovane zaplavované). Stavebnému úradu Rusovce preto podali podnet na zbúranie určitého počtu stavieb, ktoré stáli mimo vyväzovacíh zariadení pri hausbótoch (altánky, prístrešky, suché toalety a i.). Všetkým majiteľom hausbótov poslali výzvu, aby si skompletizovali povolenia potrebné na státie hausbótov, ktoré vydáva Slovenský vodohospodársky podnik, Krajský úrad životného prostredia, Vodohospodárska výstavba a „ohlásenie drobnej stavby“ (k elektrickým prípojkám) od mestskej časti Rusovce. Zároveň ich vyzvala na odstránenie čiernych stavieb na pozemku prislúchajúcemu k ich hausbótu do 30. apríla 2013. Ak tak majitelia neurobia v danom termíne, Vodhospodárska výstavba sa znova obráti na príslušný úrad. Hneď po nadobudnutí jeho právoplatného rozhodnutia o odstránení čiernych stavieb, je pripravená odstrániť tieto stavby a elektronické prípojky aj na vlastné náklady, pričom si bude uplatňovať náhradu týchto nákladov od majiteľov hausbótov.

Čierne stavby po roku

Stanovisko Vodohospodárska výstavba, š. p.

V priebehu roka 2013 Vodohospodárska výstavba dostala od vlastníkov plávajúcich zariadení požadovanú dokumentáciu, za účelom vytvorenia pravidiel určenia režimu s vlastníkmi hausbótov. Bola vypracovaná dohoda o vymedzení vzájomných vzťahov, ktorú do dnešného dňa podpísalo 63 vlastníkov plávajúcich zariadení, na podpis bolo zaslaných 44 dohôd. Vodohospodárska výstavba podala podnety na Miestny úrad MČ Bratislava – Rusovce na odstránenie čiernych stavieb a žiadosť o vyjadrenie na Okresný úrad životného prostredia. Do dnešného dňa však príslušný úrad nevydal rozhodnutie o ich odstránení, podľa nám dostupných informácií však vo vecí koná. V priebehu roka 2013 niektorí vlastníci plávajúcich zariadení odstránili nežiaduce objekty a ostatní boli opätovne vyzvaní na ich odstránenie vo februári 2014. Nové elektrické prípojky vybudovala Západoslovenská distribučná, tieto sú vybudované v súlade so zákonom a s požiadavkami, ktoré je na predmetnom území potrebné dodržať a na ktoré bolo vydané právoplatné stavebné povolenie. Prideľovanie polôh v predmetnom území má a mal v kompetencii Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., a nie VV, š. p.

Martina Špániková,

odd. vzťahov s verejnosťou, VV, š. p.

foto 6

Vyjadrenie prednostky MČ Rusovce

Na základe podnetu vlastníka pozemku (Vodohospodárska výstavba, š. p.) zo dňa 26. 7. 2013 vykonal stavebný úrad v októbri 2013 v spolupráci s VV, š. p., obhliadky na pozemkoch pred plávajúcimi zariadeniami, ktoré v podnete vlastník pozemku určil. Spolu išlo o zoznam 18 podnetov. Stavebný úrad postupne od jesene 2013 až do januára 2014 vykonal individuálne pre každý podnet štátny stavebný dohľad za účasti stavebníkov (majiteľov plávajúcich zariadení) a vzápätí začal konania o odstránení stavieb s možnosťou dodatočného stavebného povolenia. Vo všetkých 18 prípadoch ide o to, že nie je povolená prípojka na elektrinu a okrem toho v 4 prípadoch z 18 ide aj o nepovolené stavby, ktoré si vyžadujú povolenie stavebného úradu (napr. prístrešky na autá, prístrešky s pevne zabudovanými grilmi, dlažby a pod.) Okrem toho boli zistené ďalšie „stavby“, ktoré však stavbami v zmysle stavebného zákona nie sú, napr. len na povrch zeme voľne položená búdka, kde stavebný úrad odporučil ich majiteľom, aby sa skontaktovali s vlastníkom pozemku kvôli prípadným nájomných zmluvám za zabratie pozemku alebo inej vzájomnej dohode o umiestnení týchto „zariadení“. Všetci dotknutí (vlastníci elektrických prípojok a stavieb, vyžadujúcich povolenie) teraz musia stavebnému úradu predložiť cca do polovice apríla 2014 doklady, ktoré stavebný úrad posúdi a na ich základe bude ďalej konať. MČ Bratislava – Rusovce reaguje na tento podnet preto, lebo je sídlom spoločného stavebného úradu pre tri MČ – Rusovce, Jarovce a Čunovo. Problematika sa týka katastrálneho územia Jarovce.

Oľga Gáfriková,

prednostka miestneho úradu Rusovce

Vyjadrenie starostu MČ Jarovce

Ako som už niekoľkokrát uviedol (aj pre PN), stavby na brehoch a iné terénne úpravy sú vykonávané bez súhlasu mestskej časti, sú to nelegálne stavby, v mesiacoch december až január bol vykonaný na základe podnetu Vodohospodárskej výstavby za asistencie mestskej polície štátny stavebný dohľad, úpravy a stavby boli zadokumentované, vlastníci boli vyzvaní na predloženie povolení, teraz bežia lehoty.

Pavel Škodler,

starosta Rusoviec

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky