INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

A drôty – PREČ! 2.časť

A drôty – PREČ! 2.časť

Pred mesiacom sme priniesli skvelú správu: Petržalka má 430-tisíc eur na prekládku vedenia veľmi vysokého napätia  110kV nad Veľkým Draždiakom. Sú to peniaze, ktoré poskytne Petržalke Dalkia, a.s., aby pomohla  vyriešiť problém, ktorý – obrazne i doslovne – visí nad hlavami Petržalčanov, odkedy sa niekdajšia dedina začala meniť na najväčšie stredoeurópske sídlisko.

Vraj len otázka estetiky. Videl to svet!

Žiť s drôtmi veľmi vysokého napätia v hlavnom meste, v jeho najpočetnejšej mestskej časti (105-tisíc obyvateľov) s treťou najvyššou hustotou obyvateľstva (3 685 na km2), ktoré sa tiahnu zavesené na desiatkach stožiarov v dĺžke vedenia 10,147 km, vychádzajúce z rozvodne v Podunajských Biskupiciach, ponad Dunaj, lužné lesy, Veľký Draždiak, parkovisko Tesca smerujúce do rozvodne na Kolmej ulici v Petržalke?

Z rozvodne v Podunajských Biskupiciach, ponad Dunaj a lužné lesy prichádza „vysokonapäťová šťava“ do Petržalky...
Z rozvodne v Podunajských Biskupiciach, ponad Dunaj a lužné lesy prichádza „vysokonapäťová šťava“ do Petržalky…

Vidí to svet… To, čo má obchádzať akékoľvek mesto, čo má byť vzdialené obydliam ľudí a verejnosti prístupných miest, zbavené akýchkoľvek možných nebezpečenstiev a náhodných rizík, teda nad poľami, lesmi, lúkami je v našej bezprostrednej blízkosti. Drôty na pohľad, stožiare na dotyk (20 – 30 či 40 krokov od panelákov na Topoľčianskej 33, Holíčskej 21 či 40, Smolenickej 14, ale aj nad parkoviskom hypermarketu Tesca a 2-3 desiatky metrov od zadného vchodu doň, ktorým denne vchádzajú a vychádzajú tisícky návštevníkov, či od budovy Bytového družstva Petržalka alebo už priamo nad hlavami hráčov na tenisových kurtoch Matchball). Povedľa či nad nimi, frekventovanými komunikáciami – cestami, križovatkami, chodníkmi, parkoviskami, zastávkami autobusov a i. Tiež nad jazerom Veľký Draždiak, v jeho okolí. Ľudia pod drôtmi vo vode i na brehu.

Na čo sme si už, žiaľ, rokmi privykli. (Aj s ubezpečeniami energetikov ZSE, konkrétne z roku 2010, že pokiaľ ide práve o jazero, venujú tomuto úseku zvýšenú pozornosť. Zavesenie elektrických káblov na stožiaroch je trojnásobne istené ako sú požiadavky určené STN pre takéto vedenia. Kontrolu ich zavesenia a káblov vykonávajú pred sezónou a každoročne, hoci norma STN požaduje jednu kontrolu v trojročnom období. Takže podľa nich sú drôty nad jazerom skôr otázkou estetiky prostredia ako bezpečnosti. Tiež však s ich poznámkou, že kúpanie počas nepriaznivého počasia a búrok zostáva nebezpečné aj na bežnom kúpalisku, preto v takomto prípade kúpanie v jazere energetici neodporúčajú…)

Nebudeme hrať na bulvárne struny možných drám a ohrození, aj keď práve vysoké napätie je jediným dôvodom na to, že jazero nemôže byť verejným prírodným kúpaliskom. Čo už nie je iba otázka estetiky, všakže…

Drôty vstupujú do obývaných Lúk: od jazera popri Topoľčianskej ul., nad Jantárovou cestou na Šintavskú...
Drôty vstupujú do obývaných Lúk: od jazera popri Topoľčianskej ul., nad Jantárovou cestou na Šintavskú…

Sľuby, samé sľuby

Drôty vysokého napätia za to nemôžu, v tejto časti Petržalky boli o desať rokov skôr (1967), ako sa začala sídliskovo stavať (1976). Možno práve skutočnosť, že „už to tu bolo“ a, najmä, že „nič sa doteraz nestalo“, oslabovalo a stále oslabuje úvahy, snahy, rozhodnutia, pokusy, ale najmä činy zodpovedných (podnikateľov, verejných činiteľov) tento stav meniť a natrvalo zmeniť. Že tu, v tejto časti Petržalky, budú a majú byť len ľudia. Lebo tu nie je neosídlená horúca púšť ani mrazivá tundra. Také boli predsavzatia už pred tridsiatimi rokmi. Že drôty ustúpia, prekládkou obídu Petržalku. Nestalo sa. Za „starého totalitného režimu“. Také boli predsavzatia aj po roku 1989.

V roku 2005 to mala byť skutočnosť. (Viď Všeobecné záväzné nariadenie hl. mesta Bratislavy č. 7/2005 – aktualizácia územného plánu hl. mesta, zmeny a doplnky návrhu zásobovania elektrickou energiou). Tiež sa nestalo. Pravda, to už za „nového demokratického režimu“.

V roku 2007, keď sa definitívne schválil nový územný plán Bratislavy sa téma prekládky zasa oživila, ba niečo – či mnohé? – sa už i robilo a urobilo, až prišla jar 2010 a stretnutie vtedajšieho starostu Petržalky Milana Ftáčnika s novinármi priamo pri Veľkom Draždiaku. Citujme ho: „Pripravili sme investíciu, že vysoké napätie naozaj odtiaľto dostaneme. Boli úvahy, aby sa dostalo pod zem, zistili sme však, že je to veľmi náročné finančne (6- až 8-násobne, pozn. red.), v novom územnom pláne je definovaná náhradná trasa. Je akceptovaná energetikmi so ZSE, našou úlohou je vyriešiť pozemky pod ňou. Hovorili sme so všetkými veľkými vlastníkmi… je tam však veľké množstvo malých vlastníkov… Reálne to vidím tak, že v budúcom roku (2011) je možné napätie preložiť…“

Cez stožiar a drôty pohľadom -  zo Šintavskej na Holíčsku...
Cez stožiar a drôty pohľadom – zo Šintavskej na Holíčsku…

V aktuálnom územnom pláne mesta Bratislavy vedie nová trasa vysokého napätia 110 kV z rozvodne v Podunajských Biskupiciach ponad Dunaj na jeho pravý breh, nepokračuje však už lužným lesom smerom do Petržalky, ako je to teraz, ale sa odkláňa a obchádza ju poza čističku odpadových vôd na Janíkových roliach, prechádza ponad cestu z Petržalky do Rusoviec a zavesuje sa na stĺpy vysokého napätia z vodnej elektrárne Čunovo, ktoré sa tiahnu za umelým kopcom popri železničnej trati a medzinárodnej diaľnici z Budapešti do Brna, aby sa napokon časť vedenia odklonila dovnútra Petržalky do trafostanice na Kolmej ulici. Stĺpy a drôty vysokého napätia sa zmenou trasy nepotiahnu nad parkoviskom Tesca, Pajštúnskou, Šintavskou a Jantárovou cestou, Veľkým Draždiakom a Dolnozemskou cestou. Staré vedenie v dĺžke 3 025 m – z Kolmej ulice až po Dunaj – sa zdemontuje, čím sa uvoľní plocha asi 115-tisíc m2. Vytvorí sa nová 2 400 m dlhá trasa z Podunajských Biskupíc na petržalský breh Dunaja a odtiaľ vzdušným vedením za umelý kopec v chotári Rusoviec (za Panónskou cestou, Lúky VIII), kde, ako sme už uviedli, sa zavesí na stožiare s vedením vysokého napätia z Čunova…

Hypermarket Tesco - drôty nad parkoviskom a povedľa vchodu doň.
Hypermarket Tesco – drôty nad parkoviskom a povedľa vchodu doň.

Režim – nerežim, a peniaze

Odpoveď na prognózu petržalského starostu o možnej prekládke v roku 2011 na seba nedala dlho čakať. V júli 2010 hovorca ZSE skonštatoval pre tlačovú agentúru SITA, že prekládka elektrického vedenia možno nebude taká jednoduchá, ako by si petržalská mestská časť želala. „Na rok 2011 investičný plán energetikov s prekládkou nepočíta…“

A bolo! Teda – že zasa nič nebude. ZSE je komerčná firma, čím je povedané všetko. Výstavba Južného mesta s 20-tisíc obyvateľmi ako budúcimi spotrebiteľmi elektrickej energie bola dobrým dôvodom na vybudovanie novej 100 kV rozvodne, čo by umožnila nová trasa vedenia z Podunajských Biskupíc. Jednou ranou by sa vyriešil aj druhý problém – likvidácia vysokého napätia nad Veľkým Draždiakom. Ibaže developer Južného mesta, údajne aj pre krízu, svoje pôvodné plány prehodnotil. A bez výstavby rozvodne je nutné získať súhlas všetkých majiteľov pozemkov s výstavbou nového vedenia na pôvodnej trase obchvatu a zabezpečiť financovanie prekládky, čo je zložité o nákladné. A podobne.

Sme tam, kde sme boli na začiatku: režim – nerežim, vždy sú to „len“ peniaze. Potrebné, no chýbajúce…

Konečná drôtov v Petržalke: rozvodňa  na Kolmej ul.
Konečná drôtov v Petržalke: rozvodňa na Kolmej ul.

A keď už sú?!

Možno tých dispozičných petržalských 430-tisíc € na prekládku postačí, možno nie. Určite však na spoluúčasť – áno. V novej situácii sme znova oslovili vlastníka vedenia vysokého napätia, firmu Západoslovenská energetika, a. s., a Milana Ftáčnika, tentoraz už v postavení primátora hl. mesta Bratislavy s otázkou, ako môže petržalská finančná sebestačnosť, úplná či čiastočná, zreálniť prekládku vedenia vysokého napätia? Čím prispejú energetici a magistrát? Prinášame ich vyjadrenia…

Možno je v ich odpovediach priveľa zaokrúhlených slov. Bez dátumov, čísel, bez sľubov. Napokon, toho posledného sme si užili dosť. Nastal čas skutkov. Už nie sme však v bode – nula. (Ani v doterajšej príprave prekládky, ani vo financiách.) Petržalka je na ťahu. Ako zvykne hovoriť jej starosta Vladimír Bajan: Ak môžem, tak musím! (Tak, ako sa to osvedčilo v prípade nového zimného štadióna v Ovsišti. A čo bolo na začiatku vraj nemožné…)

Pohľad z Jaroviec ponad umelý kopec. Na stožiare za ním  by sa mali zavesiť drôty veľko-draždiakovej prekládky  vysokého napätia, a tak obísť Petržalku.
Pohľad z Jaroviec ponad umelý kopec. Na stožiare za ním by sa mali zavesiť drôty veľko-draždiakovej prekládky vysokého napätia, a tak obísť Petržalku.

Vyjadrenie primátora

Je pre mňa potešením, že súčasnému vedeniu Petržalky, starostovi Vladimírovi Bajanovi a poslancom sa podarilo urobiť ďalší, ak nie zásadný krok, v niekoľkoročnom snažení mestskej časti o prekládku elektrického vedenia, ktoré križuje Draždiak. Jedna z najvyhľadávanejších oddychových lokalít v rámci slovenskej metropoly tak bude môcť byť bezpečnejšia, jazero bude môcť byť oficiálnym prírodným kúpaliskom a petržalská samospráva bude môcť aj za prispenia hlavného mesta postupne revitalizovať celú oddychovú zónu medzi Veľkým a Malým Draždiakom. Napríklad vybudovanie promenády, oddychovej zóny s hracími prvkami pre detí či rekultivácia zelene.

Napriek tomu, že energetici ubezpečovali verejnosť, že kúpanie v Draždiaku je bezpečné, v podvedomí oddychujúcich či plávajúcich Bratislavčanov pochybnosti stále existovali. Verím, že petržalský starosta spoločne so svojimi odbornými zamestnancami v krátkom čase zrealizuje kroky, ktoré povedú k prekládke stĺpov vysokého napätia a finančné prostriedky mestskej časti od spoločnosti Dalkia, pomôžu vyriešiť problém, ktorého riešenia navrhované v nedávnej minulosti narážali na nedostatok peňazí. Jedným z bodov mojej pracovnej návštevy v Petržalke v priebehu tohto roka bude spolupráca, pomoc mesta pre mestskú časť pri revitalizácií tohto cenného, oddychového priestoru. Milan Ftáčnik, primátor hl. mesta SR Bratislavy

Vyjadrenie energetikov

Vítame každú reálnu snahu o konečné vyriešenie prekládky 110 kV vedenia ponad Veľký Draždiak. Sme otvorení každej diskusii, ktorá by dokázala posunúť problém vpred a ktorá by konečne umožnila nielen mestskej časti, ale celému mestu, spraviť z tejto atraktívnej oddychovej zóny plnohodnotné územie. Nakoľko pôvodné štúdie tohto investičného zámeru, technické, finančné i majetkovo-právne otázky sú staršieho dáta, bude potrebné tento zámer opätovne preskúmať a nájsť vhodné riešenie zodpovedajúce dnešným možnostiam. V prípade, že budeme oslovení na spoluprácu, sme pripravení pomôcť.
Peter Kimijan, vedúci mediálnej komunikácie, Západoslovenská energetika, a. s., (ZSE)

  • Spit

    Je zaujimave, ze nad prekladkou drotov vysokeho napatia tu budeme jasat, ale ropovod krizom cez Petrzalku je uz v poriadku, ze?

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky