INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Jedinečný a prepotrebný – Baobab

Jedinečný a prepotrebný – Baobab

„Navštívili sme sedem špeciálnych materských škôl. Z nich len jedna bola ochotná prijať Lujzu na tri hodiny denne. To ale nie je plnohodnotné navštevovanie kolektívu. Škôlky väčšinou udávali ako dôvody odmietnutia, že nemajú dostatok školeného personálu, nie sú bezbariérové a nemajú dostatok financií na vytvorenie vhodných podmienok. V Bratislave úplne chýbajú zariadenia pre deti s viacnásobným znevýhodnením. Napríklad, keď je slabozraké, fyzicky aj mentálne postihnuté a k tomu ešte aj nerozpráva. O takéto dieťa sa v súčasnosti žiadna inštitúcia nevie plnohodnotne postarať.“ Mária Tomaško je mama, ktorá sa rozhodla, že ak jej dcéra nemôže tráviť väčšinu dňa v kolektíve rovesníkov v existujúcich zariadeniach, tak jej jedno vytvorí. Unikátne denné centrum Baobab sídli na Blagojevovej 10-12 a celodennú prevádzku otvára v júli.

Aké možnosti majú v Bratislave rodičia zdravotne znevýhodnených detí, ktoré nemožno prijať do bežnej škôlky?

Momentálne je to veľmi veľký problém, pretože štandardné materské školy majú veľa záujemcov. Detí je veľa, škôlok málo, to je známe. Špeciálne materské školy prijímajú deti so znevýhodnením, ale skúsenosť ukazuje, že sa zameriavajú skôr na deti s ľahším stupňom postihnutia. Hoci deti s viacnásobným postihnutím sú bežnou súčasťou našej spoločnosti, zabúda sa na ne.

baobab

Na základe týchto skúseností ste sa rozhodli pre vlastný projekt?

Pochopili sme, že pre našu dcérku nedokážeme nájsť zariadenie, kde by mohla denno-denne chodiť do kolektívu rovesníkov a rozhodli sme sa pomôcť si sami. Založili sme Občianske združenie Baobab a v rámci neho minulý rok postupne vznikol návrh projektu denného centra, ktoré deťom s najvyšším stupňom odkázanosti poskytuje kvalitnú a odbornú celodennú starostlivosť, s individuálnym prístupom a terapiami. S návrhom projektu a prosbou o pomoc pri realizácii sme oslovili  Neziskovú organizáciu Diaconia Svätý Jur. A stretli sme sa s veľkou empatiou a podporou. Diaconia Svätý Jur, ako poskytovateľ sociálnych služieb, rozšírila svoju činnosť v spolupráci s OZ Baobab o Domov sociálnych služieb ambulantnou formou pre deti s viacnásobným postihnutím. Pričom nositeľom myšlienky  a realizátorom denného programu je OZ Baobab. Čo sa týka financovania, časť podľa zákona zabezpečuje Bratislavský samosprávny kraj vzhľadom na odkázanosť detí. A časť prijímame ako platbu od rodičov, pričom majú možnosť hradiť to formou napríklad 2% z dane. Vychádza to na 250 až 300 eur mesačne. Naše ďalšie financovanie je odkázané na granty, projekty, sponzorské dary či individuálnych darcov. Pri vytvorení vhodného  prostredia  nám pomohlo mnoho organizácií. Projekt “Učíme sa zmyslami“  na nákup pomôcok na stimuláciu jednotlivých zmyslov podporila ČSOB nadácia. Projekt na zakúpenie špeciálnych polohovacích pomôcok podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Dôvera.

Aká je kapacita Babobabu?

Kapacita denného centra je 15 detí, momentálne sa konajú výbery a pohovory s rodičmi detí, pričom máme 8 záujemcov o denné navštevovanie centra a ďalších 3 záujemcov na kratšie pobyty. Smerovanie sociálnych služieb sa uberá k deinštitucionalizácii, k práci v menších skupinkách, k osobnejšiemu prístupu. Pred otvorením centra sme absolvovali stáž v rakúskej organizácii EvangelischesDiakoniewerk Gallneukirchen, ktorá má viac ako 140-ročnú skúsenosť so starostlivosťou o ľudí s postihnutím. V mnohom nás inšpirovali a v spolupráci s nimi vznikali aj priestory centra – jeho interiérové usporiadanie. To pozostáva z veľkej multifunkčnej herne, kde sa koná hlavná liečebno-pedagogická intervencia v skupine detí. V menšej herni máme pomôcky na stimuláciu detí a do tretice relaxačnú miestnosť. Jedáleň je určená na základný nácvik jedenia, držania lyžičky, pitia a podobne. U mnohých detí s viacnásobným postihnutím je veľkým krokom aj to, keď samostatne ukážu na pohár či tanier, ak sú smädné alebo hladné. Rovnako i kúpeľňa je prispôsobená deťom na nácvik osobnej hygieny.Tak,  aby napríklad aj tie, ktoré sú „plienkované“ a nehlásia potrebu, si mohli vyskúšať napríklad nočník či malú toaletu alebo pocit tečúcej vody pri umývaní rúk.

baobab

Kto sa o deti v centre Baobab počas dňa stará?

Zákon o sociálnych službách určuje, aký má byť personál v DSS, nie je to inak ani u nás. S deťmi pracujú odborní zamestnanci, liečebný pedagóg, opatrovateľky a časom aj fyzioterapeut. Denné centrum bude otvorené od 7. do 16.hodiny. Želaným vedľajším efektom je odľahčenie rodičov, najmä matiek, ktoré sa dlhodobo starajú o dieťa. Centrum by im malo umožniť zamestnať sa aspoň na čiastočný úväzok. Z reakcií rodičov vieme, že existencia nášho centra je v mnohých prípadoch riešením ich komplikovanej životnej situácie. Hoci často sú ich očakávania veľmi vysoké, roky s dieťaťom navštevovali individuálne terapie a predpokladajú rovnaký prístup aj u nás, napríklad jeden zamestnanec na jedno dieťa.

Nie je to v prípade detí s viacnásobným znevýhodnením, ktoré nie sú schopné obslúžiť sa bez pomoci druhej osoby, oprávnené očakávanie?

Norma, ktorú stanovuje zákon o sociálnych službách, je jeden zamestnanec na tri deti. Kladieme si za cieľ aplikovať liečebno-pedagogický prístup a poskytovať deťom bežné denné zážitky ako majú deti v materských školách. Zažiť kolektív a zažiť si aj to, že musím chvíľu počkať či ukázať na to, čo chcem. Chceme ich aj týmto spôsobom socializovať, aby neboli len individualisti zvyknutí na prístup v rukavičkách, ale brať ich ako bežné deti a dopriať im rovnakú atmosféru ako majú deti v škôlkach. Za západe sú bežné inkluzívne triedy, kde sú deti s viacnásobným postihnutím spolu so zdravými deťmi a tak je bežné, že každá potreba nie je uspokojená hneď. Vďaka tomu je dieťa motivované hľadať iné formy prejavu a komunikácie. Má tak oveľa viac podnetov a aj intenzívnejšie vníma, čo sa okolo neho deje. A to je naším cieľom. Nechceme aplikovať sterilný prístup, v ktorom všetko za deti robia iní a vedú ich k pasivite. Naopak, chceme im v dennom centre Baobab vytvárať inšpiratívne prostredie bežného života v kolektíve.  Viac personálu by nám pomohlo, no je to otázka financií. Najviac je to citeľné pri prechádzkach, momentálne hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by nám pomohli.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky