INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Ľúbim svoju mamičku…

Ľúbim svoju mamičku…

Osobitosťou materských škôl je, že hlavnou metódou, formou a aj prostriedkom výchovy a vzdelávania je hra, ktorá umožňuje rozvíjať osobnosť detí a žiakov zážitkovo, s využitím ich prirodzenej hravosti.

Aj deň v Materskej škole na Bulíkovej ulici sa niesol v znamení hier a hrových činností, ku ktorým pozvali aj deti a učiteľky ďalších materských škôl a žiakov spolupracujúcich základných škôl. Cieľom tvorivej LEGO dielne Ľúbim svoju mamičku… bolo naučiť deti a žiakov hrať sa a v hrách využívať rozmanité hračky a hrový materiál: predovšetkým LEGO ako obľúbenú stavebnicu s dlhoročnou históriou a aj nové, moderné učebné pomôcky a hračky vrátane digitálnych technológií.

Počas podujatia bolo pripravených niekoľko hier a hrových aktivít – hra so stavebnicou LEGO – družstvá detí z 11 materských škôl a žiakov 2 základných škôl tvorivo uplatňovali technické zručnosti pri konštruovaní zo stavebnice. Prvou úlohou bolo podľa náčrtu skonštruovať srdiečko pre mamičku. V druhej úlohe sa kládol dôraz na ich fantáziu – zhotovovali darček pre mamičku. Spoluhráčmi v hre im boli ich učiteľky, ktoré tak mohli v rozhovoroch pri zhotovovaní výtvorov preniknúť do duše detí a pozorovať ich, ako spracúvajú svoje pocity, zážitky a skúsenosti z emocionálneho aj racionálneho hľadiska.

Hra na interaktívnej tabuli s využitím internetového pripojenia – cieľom bolo zvládnuť na elementárnej úrovni a na základe napodobnenia a slovných inštrukcií dospelého prácu s počítačom/interaktívnou tabuľou a pracovať s detskými edukačnými programami. Deti a žiaci aplikovali poznatky o častiach tváre a rôznorodosti ľudí pri tvorbe portrétu mamičky výberom očí, nosu, úst, farby vlasov a účesu z ponúknutých možností v softvére Krok za krokom (www.skolazdomu.sk). S použitím nástroja „tlačiareň“ si obrázok mohli aj vytlačiť. Ďalšou ponúknutou možnosťou bolo zhotoviť si s pomocou softvéru darček pre mamičku – záložku do knihy. Deti si podľa vlastného uváženia vyberali ponúknuté obrázky a ich presunom pomocou prsta dekorovali záložku, ktorú si následne vytlačili.

Hra s robotickou včelou – pre hru s Bee Bot boli pripravené dve rôzne podložky. Na prvej boli otlačené dieliky LEGO, ktoré predstavovali koráliky na náhrdelník pre mamu. Včielku bolo treba naprogramovať tak, aby koráliky zbierala v poradí určenom už navlečenými LEGOkorálkami na šnúrke. Poradie korálikov na šnúrke bolo možné jednoduchou manipuláciou zmeniť a pripraviť tak nové zadanie. Deti si tak precvičili priraďovanie a usporadúvanie prvkov. Druhá podložka bola zameraná na priradenie čísla k danému počtu predmetov od 1 do 10. Na farebných srdiečkach pod priesvitnou podložkou boli nalepené kvietky. Deti si vybrali srdiečko, ku ktorému včielka pôjde, a určili počet kvietkov na ňom. Vytvorili číselný rad. Zadania úloh boli nahraté na hovoriacich štipcoch.

Hra s učebnou pomôckou Logico primo – na autokorekívnej karte učebnej pomôcky určovali rovnaké náhrdelníky. Po vyriešení zadania manipuláciou s farebnými gombíkmi a otočení karty, dieťa samostatne skontrolovalo správnosť svojho riešenia. Zadanie bolo nahraté na „hovoriacom štipci“, dieťa si ho mohlo samostatne a opakovane vypočuť.

Hra s PUZZLE – pri zostavovaní rozstrihaných obrázkov – srdiečok – deti prejavili plošnú a priestorovú predstavivosť. Vo dvojiciach si mohli zasúťažiť, kto prvý poskladá obrázok srdiečka.

Hra na interaktívnej podložke – Hra s touto pomôckou umožnila analyticko-syntetické činnosti so slovami. Do priesvitných vreciek podložky boli zasunuté vystrihnuté obrázky z letákov a katalógov, ktoré predstavovali námety na darček pre mamičku, ktorému by sa potešila. Dieťa obrázok pomenovalo, sluchom rozlíšilo jednotlivé hlásky v slove a ich lokalizáciu. Po stlačení zeleného bodu pod obrázkom skontrolovalo správnosť odpovede vypočutím nahrávky. Zadanie bolo takisto nahraté na hovoriacom štipci.

Hra v umeleckom centre – deti mali možnosť vystrihnúť nakreslené srdiečka a podľa návodu ich vytvarovať a dotvoriť LEGO modely darčekov doplnkovým materiálom (plastelína, zvyšky textilu, stužiek, šnúrok, farebný papier…), nakresliť mamičku podľa svojej predstavy…

Všetky činnosti sa prirodzene prelínali a odohrávali v troch priestoroch hostiteľskej materskej školy. Na dorozumievanie medzi účastníkmi si vyskúšali aj detské mobilné telefóny, rozlíšené nie telefónnym číslom, ale farebnosťou. Priebeh bol zaznamenávaný fotoaparátom a detskou digitálnou kamerou. Deti jednotlivých zúčastnených škôl nadväzovali neustály kontakt s ostatnými, rozvíjali svoje sebavedomie a sebaovládanie, primerane komunikovali.

Na pamiatku z vydareného podujatia si účastníci odniesli diplomy a veselé darčeky – lienky.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky