INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Školy otvorené pre všetkých

Školy otvorené pre všetkých

Hoci už je po zápise prváčikov, niektoré petržalské základné školy však ponúkajú rodičom aj ďalšie možnosti na prihlásenie ich dieťaťa do základnej školy. Preto pripravili vo svojich priestoroch Dni otvorených dverí.   

 Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov na Znievskej 2 je určená

deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Prijímací proces neprebieha formou zápisu. Podmienkou pre prijatie detí je úspešné absolvovanie intelektových  testov v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a ich odporučenie pre vzdelávanie v takomto type školy. Prijímanie žiakov je možné aj v priebehu školského roka.V tejto škole majú deti príležitosť rozvíjať svoje nadanie, možnosť riešiť rôzne problémové situácie, ktoré od nich vyžadujú náročné myšlienkové postupy.

Už od prvého ročníka pedagógovia vedú deti k schopnosti vyhľadávať informácie, vypracovávať zaujímavé projekty a tiež ich samostatne prezentovať pred spolužiakmi či žiakmi celej školy. Výkony žiakov na prvom stupni sa hodnotia verbálne, čo u detí buduje  sebadôveru, podporuje pocit úspešnosti a chuť do ďalšieho vzdelávania. Škola sa vo veľkej miere venuje aj nadaným deťom s pridruženými diagnózami (vývinové poruchy učenia, poruchy aktivity a pozornosti, Aspergerov syndróm atď.).

V rámci školského klubu detí majú žiaci na výber množstvo krúžkov a záujmových aktivít, napr. výtvarný, programátorský, novinársky, krúžok mladých výskumníkov, krúžok konverzácie v anglickom jazyku a pod.

Škola organizuje lyžiarske výcviky, školy v prírode so zameraním na cykloturistiku, vodácke aktivity a pod. Absolvovali už 4 ročníky projektu Tour de intelekt, ktorý sa koná vždy počas letných prázdnin. Deti sa v priebehu dvoch týždňov na bicykloch presunú z Bratislavy do Prahy, spávajú pod stanmi, varia si v „poľnej kuchyni“, učia sa zvládať rôzne záťažové situácie a zároveň poznávajú krásy našej krajiny a Českej republiky.

S výchovno-vzdelávacími aktivitami školy je možné bližšie sa zoznámiť počas Dňa otvorených dverí, ktorý sa bude konať 28. apríla od 8.30 do 11.45 h.

DOD v ŠZŠ na Žehrianskej ulici

Niektorým deťom odborníci navrhli odklad školskej dochádzky. Pre rodičov vzniká otázka, čo s dieťaťom ďalej. Môže ho nechať ešte v materskej škole, alebo  zapísať do prípravného alebo nultého ročníka ZŠ. Špeciálna základná škola s materskou školou na Žehrianskej ulici  im takúto možnosť ponúka. Už niekoľko rokov otvára triedy prípravného ročníka.

Výhodou je nízky počet žiakov v triede (4 – 8), špeciálno-pedagogická starostlivosť, individuálny prístup, odborná príprava na vzdelávanie v 1. ročníku. Pri škole pracuje Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré poskytuje deťom odbornú starostlivosť školského psychológa, špeciálneho pedagóga a deťom, ktoré to potrebujú, aj logopedickú starostlivosť. Pomoc pri rozhodovaní rodičov, či prihlásia svoje dieťa do tejto školy, môže aj Deň otvorených dverí, ktorý škola každoročne organizuje. Tento rok to bude v utorok 25. apríla  od 10.30 do 12.00 h. Bližšie informácie o škole a o  Dni otvorených dverí budú zverejnené na webovom sídle školy.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Ochrana osobných údajov: kliknite SEM.