INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Naučiť lepšie, odmeniť viac – to je výzva pre učiteľov i žiakov

Naučiť lepšie, odmeniť viac – to je výzva pre učiteľov i žiakov

Celoslovenská nespokojnosť až frustrácia učiteľov so súčasnou úrovňou odmeňovania a snaha zvýšiť celkový počet kvalitatívnych a inovatívnych projektov v Petržalke, zameraných výslovne na vyučovacie predmety – to boli dôvody vzniku programu „Naučiť lepšie, odmeniť viac“. Jeho autorom je zástupca starostu Michal Radosa, ktorý chce týmto spôsobom motivovať učiteľov a pomôcť tak petržalským deťom ku kvalitnejšiemu vzdelaniu:

Čo potrebujú naše školy, aby sa presadili v bratislavskej konkurencii?
– Myslím si, že petržalské školy v bratislavskej konkurencii nezaostávajú, však tie štátne sú medzi najlepšími na Slovensku. Ak sa má zvýšiť kvalita, je motivácia učiteľov jedným z predpokladov.
Aká bola príčina vytvorenia programu „Naučiť lepšie, odmeniť viac“? Mali ste podnety aj od pedagógov?
K vytvoreniu programu som pristúpil na základe poznania celoslovenskej nespokojnosti až frustrácie učiteľov so súčasnou úrovňou odmeňovania a snahy zvýšiť celkový počet kvalitatívnych a inovatívnych projektov v našej mestskej časti, zameraných výslovne na vyučovacie predmety. O tom, že situácia s odmeňovaním učiteľov nie je najlepšia, som počúval takmer na každej školskej komisii, predovšetkým z úst riaditeľov základných škôl.

Michal Radosa, zástupca starostu
Michal Radosa, zástupca starostu

Na základe čoho ste stanovili podmienky programu?
Program je o podpore školstva, aktívnych učiteľov i príčinnej súvislosti medzi výškou odmeňovania a snahou o zvýšenie kvality vzdelávania v štátnych základných školách. Súčasne, vzhľadom na vyšší počet základných škôl v Petržalke, je v prípade záujmu pedagógov možné následnými seminármi a zdieľaním projektu dosiahnuť aj to, aby sa tie projekty, ktoré ich zaujali, stali súčasťou vyučovania aj v iných školách. Vzhľadom na obmedzené finančné prostriedky sú pre prípad väčšieho záujmu učiteľov stanovené výberové kritériá. Ale podstatná je kvalita projektu.
Akým spôsobom sa doň učitelia môžu zapojiť?
Projekty, ktoré pripravia, môžu spolu so sprievodnou žiadosťou podať do podateľne miestneho úradu do 30. mája 2015.
Prihlásiť projekty môžu učitelia všetkých ročníkov a predmetov bez rozdielu?
Áno, projekty môžu podávať všetci učitelia základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti našej mestskej časti, výber z pohľadu objektívnych kritérií a preferencií programu bude použitý iba v prípade vyššieho počtu projektov presahujúcich v období september až december 2015 náklady celkovo vo výške 10 000 eur.
Je nejako obmedzený počet pedagógov z jednej školy?
Iba v prípade veľkého počtu záujemcov bude počet projektov z rovnakej školy, ktoré môžu byť podporené, obmedzený na najviac tri projekty s najväčším počtom bodov.

žiaci
Môžu sa prihlásiť aj napríklad dvaja slovenčinári z jednej školy s dvomi rôznymi projektami?
Samozrejme, môžu.
Prečo sa váš program zameriava najmä na vyučovacie predmety testované v Monitore 9 (slovenský jazyk, literatúra, matematika)?
Z pohľadu štátneho učebného plánu ide o najdôležitejšie predmety, pri ktorých je ich zvládanie a kvalita ich výučby dôležitá aj pri prijímaní žiakov na strednú školu.
Majú reálnu šancu uspieť aj projekty z iných predmetov?
Určite áno, veď podstatným kritériom je kvalita projektu, za ktorú má učiteľ možnosť získať až 70 bodov, a za preferencie podľa predmetu najviac 10 bodov.
Budú víťazné projekty realizované aj v iných školách, ako v materskej (teda na tej, kde vznikli a boli odučené)?
Veľmi mi si želám, aby to tak bolo, a budem sa snažiť tomu pomáhať. Po výučbovej časti nasleduje takzvaná nevyúčbová časť. V tomto období by mal učiteľ skúsenosti z projektu a jeho obsah niekoľkokrát prezentovať pred kolegami z vlastnej školy i iných škôl na poradách, seminároch a podobných stretnutiach. Následne aj iní učitelia budú môcť projekty zaradiť do svojho vyučovania .
Ak si bude realizácia konkrétneho víťazného projektu vyžadovať financie – prispeje naň MČ Petržalka? Alebo si ich bude musieť škola/učiteľ zabezpečiť svojpomocne?
V rámci programu sú všetky prostriedky vyčlenené na to najpodstatnejšie – odmenu učiteľov. Takže predpokladáme predovšetkým iniciatívu učiteľa, školy aj realizovateľné nastavenie jeho projektu.
Ak sa bude úspešný projekt realizovať, bude možno vyžadovať od pedagóga, aby v škole trávil viac času ako je obvyklý pracovný čas. Bude mať tieto nadčasy finančne ohodnotené, alebo ich má pokryť odmena za víťazný projekt?
Detailne spôsob ohodnotenia nadčasov v školách nepoznám, takže vám neviem presne odpovedať, je však treba uviesť, že 100 eur v hrubom mesačne je celkom solídne prilepšenie k platu učiteľa v základných školách.

žiaci
Môžu víťazné projekty – inovatívne v spôsoboch a metódach vyučovania, zmeniť spôsob výučby v petržalských školách natrvalo?
Viem si predstaviť, že niektoré projekty zaujmú iných učiteľov, aj to, že podporený učiteľ svoj projekt zaradí do vyučovania natrvalo. Ale mojím záujmom nie je diktovať, skôr vytvoriť motiváciu a následne skopírovateľnú inšpiráciu.
Bude finančná odmena 100 eur mesačne pre pedagógov – autorov projektov, podľa vás dostatočnou motiváciou, aby sa rozhodli zapojiť?
Nechcem špekulovať o počte očakávaných žiadostí, ale verím, že sa nájde dosť učiteľov, ktorí to pochopia a budú sa snažiť využiť príležitosť. Nie som si istý, či ako samospráva náhodou nie sme prví s týmto typom aktivity, aj keď podľa odozvy niektorých kolegov so strany SIEŤ v iných mestských častiach, možno budú o niečom podobnom uvažovať.
Čo s projektmi pedagógov, ktoré nebudú vybrané? Pôjdu do koša?
V prípade záujmu učiteľov sa budem snažiť, aby sa výzvy na podávanie projektov opakovali aj v budúcnosti. Nepodporení učitelia sa v tom prípade budú môcť prihlásiť opäť, prípadne v projektoch urobiť zmeny, ktorými zvýšia ich kvalitu.
Čo chce programom „Naučiť lepšie, odmeniť viac“, MČ Petržalka docieliť a akým spôsobom budete hodnotiť, či sa jej to podarilo?
Čo sa týka hodnotenia, určite bude zaujímavý počet podaných projektov, ich štruktúra z pohľadu predmetov, ročníkov, samozrejme ich kvalita aj samotná realizácia projektov. Program bude vyhodnocovaný nielen na hodnotiacej komisii, ale aj vo vedení a oddelení školstva mestskej časti, v školskej komisii a v prípade záujmu i miestnym zastupiteľstvom.
Najpodstatnejšou na tomto programe je naša skutočná snaha učiteľov povzbudiť a motivovať ku zmenám vo vyučovaní a ku skvalitňovaniu výkonu ich neľahkej práce a tak pomôcť aj petržalským deťom ku kvalitnejšiemu vzdelaniu.
Informácie o programe „Naučiť lepšie, odmeniť viac“ nájdete aj na www.petržalka.sk..

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky