INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Odpovede na najčastejšie pri neprijatí dieťaťa do materskej školy

Odpovede na najčastejšie pri neprijatí dieťaťa do materskej školy

Dostala som rozhodnutie o neprijatí môjho dieťaťa do MŠ. Ako mám ďalej postupovať, keď chcem, aby moje dieťa bolo prijaté, keď sa uvoľní miesto 

v priebehu školského roka ?

Je potrebné byť v kontakte s riaditeľkou MŠ a priebežne sa informovať, či sa uvoľnila kapacita MŠ a či má riaditeľka MŠ možnosť dieťa prijať.

Moje dieťa nebolo prijaté do MŠ – môžem podať odvolanie ?

Zákonný zástupca dieťaťa má možnosť požiadať riaditeľku o prehodnotenie jej rozhodnutia o neprijatí dieťaťa. Pri tom ale nejde o proces odvolania sa proti rozhodnutiu, ale o proces prehodnotenia situácie spojenej s prijímaním detí do MŠ a s prípadným uvoľnením kapacity MŠ.

Moje dieťa nebolo prijaté do MŠ, ak si podám novú prihlášku, bude ma pri uvoľnení miesta automaticky kontaktovať riaditeľka ?

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie môže zákonný zástupca dieťaťa podať aj v priebehu školského roka, ale ak riaditeľka nemá v tom čase voľnú kapacitu, vydá opätovne rozhodnutie jeho o neprijatí. Po vydaní rozhodnutia o neprijatí je proces prijímania dieťaťa ukončený. Je v záujme zákonného zástupcu priebežne sa informovať u riaditeľky MŠ, či sa uvoľnila kapacita a opätovnú žiadosť o prijatie dieťaťa podať vtedy, keď mu riaditeľka MŠ oznámi, že sa uvoľnilo miesto.

Ako bude určené poradie detí, ktoré budú prijaté na uvoľnené miesta počas školského roka v prípade, že si viacerí rodičia dajú znovu prihlášku?

Poradovník na prijímanie neprijatých detí riaditeľka MŠ nevytvára, lebo po vydaní rozhodnutia o neprijatí dieťaťa je proces prijímania ukončený. Ak si zákonný zástupca podá novú žiadosť o prijatie dieťaťa, začína sa nový proces prijímania dieťaťa. V takomto prípade riaditeľka rozhoduje podľa aktuálneho naplnenia kapacity materskej školy.

Som osamelý rodič a starám sa o dieťa sama. Bude zohľadnená pri prijímacom konaní táto skutočnosť, keďže som matka „samoživiteľka“, súkromnú škôlku si, žiaľ, dovoliť z finančných dôvodov nemôžem, no musím nastúpiť do práce, keďže mi bývalý manžel na dieťa neplatí a nemáme z čoho žiť ?

V zmysle § 5 ods. 14)  zákona  NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je rozhodnutie v  kompetencii riaditeľky.

Staršie dieťa chodí do MŠ, bude pri prijímaní mladšieho (ktoré bude mať 3 roky až
30. 12.) zohľadnená táto skutočnosť a bude moje dieťa prijaté od 2. 9. (aj keď nebude mať ešte 3 roky), keď má v danej škôlke súrodenca ?

Ak má riaditeľka vo zverejnených ostatných podmienkach prednostné prijímanie detí súrodencov už navštevujúcich MŠ a dieťa dovŕši v danom kalendárnom roku 3 roky, tak bude táto skutočnosť zohľadnená. Každé dieťa, ktoré dovŕši 3 roky v danom kalendárnom roku, t.j. do 31.12., je trojročné dieťa.

Do koľkých MŠ si môžem podať prihlášku?  Je vyššia šanca prijatia môjho dieťaťa, ak si podám viacero prihlášok ?

Počet žiadostí nie je obmedzený: Zákonný zástupca môže podať žiadosť o prijatie aj do viacerých MŠ. Žiadna MŠ podľa platného právneho predpisu nesmie odmietnuť prevziať od zákonného zástupcu žiadosť. Ak je dieťa na základe žiadosti prijaté do niektorej z nich, zákonný zástupca by o tom mal upovedomiť ostatné MŠ, do ktorých tiež podal žiadosť o prijatie svojho dieťaťa.

Vzhľadom na kapacitné možnosti MŠ nie všetky deti, ktorých zákonní zástupcovia požadujú o ich prijatie do MŠ, budú prijaté. Ak MŠ z kapacitných dôvodov nemôže prijať všetky deti, ktorých zákonní zástupcovia o prijatie žiadajú, riaditeľky vydajú rozhodnutie o neprijatí na predprimárne vzdelávanie v MŠ.

Prečo sa prijímajú k 1. 9. deti mladšie ako tri roky, keď nie sú uspokojené žiadosti zástupcov starších detí ?

Pripomíname, že trojročné sú všetky deti, ktoré v danom kalendárnom roku dosiahnu vek
3 roky. Organizácia tried je v kompetencii riaditeľky MŠ. Triedy môžu byť podľa veku homogénne a heterogénne. Riaditeľka si zvolí takú formu, aby čo najviac detí mohlo byť prijatých.

Koľko je voľných miest v jednotlivých MŠ ?

Počet voľných miest nie je možné presne určiť. Na počet miest má vplyv niekoľko skutočností:

 1. počet detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou, ktoré ostávajú v MŠ aj v nasledujúcom školskom roku,
 2. počet detí v jednotlivých vekových kategóriách, ktorých zákonní zástupcovia žiadajú o prijatie na predprimárne vzdelávanie,
 3. veľmi rozhodujúca je organizácia tried podľa veku,
 4. vekové zloženie tried a najvyšší počet detí v triede MŠ:
 • 3 – 4 ročné deti – 20 detí
 • 4 – 5 ročné deti – 21 detí
 • 5 – 6 ročné deti – 22 detí
 • 3 – 6 ročné deti – 21 detí

Moje dieťa nebolo prijaté do MŠ, na prihláške som uviedla svoj e-mail, v prípade vybudovania nových kapacít, dostanem informáciu e-mailom ?

Mestská časť Bratislava-Petržalka pravidelne zverejňuje na svojej web stránke rozširovanie kapacít MŠ.

Každý zákonný zástupca dieťaťa má možnosť sledovať nové informácie o zvyšovaní kapacít MŠ aj na www.petrzalka.sk  .

Prečo sa neotvárajú nové triedy pre 4-ročné deti, ktoré neboli prijaté do MŠ ?

Do MŠ sa prijímajú deti vo veku od 3 do 6 rokov a nie je možné prijímať „len“ 4-ročné. Riaditeľka MŠ v rámci svojich kompetencií zostavuje triedy podľa vekového zloženia, so zreteľom na kapacitu MŠ.  V tejto súvislosti je potrebné mať na zreteli aj tú skutočnosť, že MŠ je zaradená do sústavy škôl ako jeden z druhov školy, ktorá poskytuje predprimárne vzdelávanie pre detí vo veku od 3 do 6 rokov.

Ak sú splnené hygienické požiadavky, najvyšší počet detí v jednotlivých triedach sa môže zvýšiť o ďalšie 3 deti. Prijatie vyššieho počtu detí do triedy je v zákone ustanovené len ako možnosť a nie ako povinnosť riaditeľky MŠ.

V podmienkach MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti  mestskej časti Bratislava-Petržalka, vo všetkých triedach MŠ, ktoré majú na to vytvorené podmienky,  sa táto možnosť využíva.

Ak má zákonný zástupca pochybnosť o korektnosti prijímania dieťaťa do MŠ, kam sa má v tejto veci obrátiť ?

Kontrola prijímania detí do MŠ patrí do kompetencie Štátnej školskej inšpekcie, ktorá okrem všeobecného procesu prijímania kontroluje aj dodržiavanie princípov výchovy a vzdelávania v zmysle školského zákona v rámci procesu prijímania. Znamená to, že ak má zákonný zástupca pochybnosť o korektnosti prijímania detí do MŠ, môže sa v tejto veci obrátiť so sťažnosťou na Štátnu školskú inšpekciu, príslušné inšpekčné centrum, ktoré má sídlo v každom krajskom meste. V Bratislavskom kraji je to:

Školské inšpekčné centrum Bratislava

Žehrianska 9

851 07 Bratislava

Ktoré sú všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sa týkajú  prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do  MŠ ?

 • 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
 • 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
 • 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2008 Z. z.

Je predprimárne vzdelávanie povinné ?

Predprimárne vzdelávanie v MŠ nie je povinné. Žiadny právny predpis nenariaďuje, že zákonný zástupca má zákonný nárok na umiestnenie dieťaťa do MŠ.

Kto má v kompetencii rozhodnúť o prijatí dieťaťa do MŠ ?

Rozhodnúť o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je v kompetencii riaditeľky MŠ.

Povinnosť riaditeľky MŠ rozhodovať o prijatí dieťaťa do MŠ ustanovuje § 6 ods. 14 zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe školstve a školskej samospráve.

Riaditeľ rozhoduje o:

 1. prijatí dieťaťa do materskej školy,
 2. zaradení na adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole,
 3. prerušení dochádzky dieťaťa so materskej školy,
 4. predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania.

V akom veku sa prijímajú deti do  MŠ ?

Na predprimárne vzdelávanie do  materských škôl sa prijíma:

 • spravidla dieťa od 3 do 6 rokov jeho veku,
 • dieťa, ktoré dovŕšilo 6. rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.

Aké sú podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ ?

Riaditeľka spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do MŠ. V prvom rade riaditeľka akceptuje podmienky prijímania detí stanovené zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon); môžeme ich nazvať aj „zákonné podmienky“, ktoré zákon stanovuje nasledovne:

 • prednostne sa do MŠ prijímajú deti, ktoré dovŕšili 5. rok veku,
 • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Okrem týchto zákonných podmienok riaditeľka MŠ určuje, v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky
MŠ SR č. 306/2008 Z. z. ostatné podmienky prijímania detí. Robí tak po ich prerokovaní v pedagogickej rade. Kompetencia určiť ostatné podmienky prijímania detí do MŠ je platnými predpismi ustanovená len pre riaditeľky MŠ a nie pre zriaďovateľa.

Ostatné podmienky zverejní na viditeľnom mieste a má ich, samozrejme, zakomponované aj v školskom poriadku MŠ.

Prijímanie dieťaťa do MŠ nemožno explicitne viazať na trvalý pobyt v danej obci/meste, mestskej časti, v ktorej sa nachádza predmetná MŠ.

Ostatné podmienky prijímania detí do MŠ nesmú byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a nesmú byť diskriminujúce a obmedzujúce práva dieťaťa alebo zákonných zástupcov. Riaditeľka MŠ nesmie ako podmienku prijatia dieťaťa stanoviť napr. zamestnanosť zákonných zástupcov alebo trvalý pobyt v danej obci/meste atď.

Ďalej je potrebné si uvedomiť, že prednostné prijímanie detí do MŠ neznamená povinné prijímanie, z dôvodu, že ide o predprimárne vzdelávanie a nie povinnú školskú dochádzku.

Aké sú kapacity MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka ?

Mestská časť Bratislava-Petržalka dlhodobo rieši problém nedostatku miest v  MŠ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Od roku 2008 zvýšila kapacity MŠ o 21 tried s počtom 478 miest. V súčasnosti je zriaďovateľom 23 MŠ s počtom 114 tried a s kapacitou 2 616 miest.

História zvyšovania kapacít MŠ:

MŠ Bzovícka – 1 trieda – prebudovanie priestorov – od 01. 09. 2008

MŠ Röntgenova – 1 trieda – prebudovaním priestorov – od 01. 09. 2008

MŠ Pifflova – 1 trieda –  ukončenie prenájmu – od 01. 09. 2008

MŠ Ševčenkova – 1 trieda – prebudovanie priestorov – od 01. 01. 2009

MŠ Ševčenkova – 1 trieda – ukončenie prenájmu – od 01. 09. 2009

MŠ Lietavská – 1 trieda – ukončenie prenájmu – od 01. 02. 2011

MŠ Pifflova – 1 trieda – ukončenie prenájmu – od 01. 09. 2011

MŠ Holíčska – 1 trieda – prebudovanie priestorov – od 01. 09. 2011

MŠ Macharova – 1 trieda – prebudovanie priestorov – od 01. 09. 2012

MŠ Holíčska 50 – 2 triedy – prebudovanie priestorov v ZŠ Holíčska – od 01. 01. 2013

MŠ Bzovícka – 1 trieda – prebudovanie priestorov – od 01. 10. 2013

MŠ Lachova – 1 trieda – prebudovaním priestorov – od 01. 11. 2014

MŠ Tupolevova –  4 trieda – prebudovanie priestorov v ZŠ Tupolevova  – od 01. 01. 2015

MŠ Nobelovo nám. – 2 triedy – prebudovanie priestorov v ZŠ Nobelovo nám. – 01. 02. 2015

MŠ Gessayova 2 –  2 triedy –  prebudovanie priestorov v ZŠ Gessayova – 01. 04. 2016

V súčasnosti sa pokračuje v rozširovaní kapacít MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka rekonštrukciou školníckeho bytu v MŠ Bzovícka, začala sa rekonštrukcia objektu bývalej MŠ Vyšehradská, ktorá po zriadení zvýši kapacity MŠ o 150 miest  a pripravuje sa aj rekonštrukcia voľných nebytových priestorov v prístavbe
ZŠ Turnianska, ktorou  po zriadení  MŠ Turnianska sa zvýši kapacita MŠ o ďalších  90 miest.

V kontexte so zvyšovaním kapacít MŠ rieši mestská časť aj otázky personálneho zabezpečenia činnosti MŠ okrem iného aj tým, že v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom rieši možnosti ubytovania mladých mimobratislavských pedagogických zamestnancov v stredoškolských internátoch.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.