INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Obchodná akadémia I. Karvaša oslavuje

Obchodná akadémia I. Karvaša oslavuje

Koncom februára sa v nových priestoroch Rakúskeho kultúrneho fóra na Hodžovom námestí v Astoria palace, konali oslavy pripomenutia si 45. výročia Obchodnej akadémie Imricha Karvaša. Z radu pozvaných hostí sa osláv okrem terajších a bývalých učiteľov školy zúčastnili zástupcovia zriaďovateľa školy, riaditelia bratislavských a tiež zahraničných spolupracujúcich škôl, členovia Rady školy, zástupkyňa NBS a niekoľko bývalých i terajších rodičov žiakov. Viac nám o celom podujatí ale aj o samotnej škole povedala študentka posledného ročníka bilingválneho štúdia, Linda Dobiašová:

Najvýznamnejším hosťom osláv bol veľvyslanec Rakúskej republiky na Slovensku Dr. Wuketich. Vo svojom príhovore ocenil úroveň, prácu i výsledky jubilujúcej školy. Niektorých prítomných prekvapil perfektnou znalosťou slovenského jazyka. Medzi pozvanými a vystupujúcimi hosťami bola tiež poslankyňa Magda Vášaryová, ktorej otec bol jeden z prvých riaditeľov tejto OA na Hrobákovej ulici. Okrem príhovorov domácich i hostí bol súčasťou osláv aj kvalitný kultúrny program, o ktorý sa postarali učitelia a študenti bratislavského Konzervatória.

Veľvyslanec Rakúskej republiky na Slovensku Dr. Wuketich.
Veľvyslanec Rakúskej republiky na Slovensku Dr. Wuketich.

45. vyročie, znamená že má škola za sebou kus histórie. Aké boli jej najvýznamnejšie okamihy?

Škola vznikla v auguste 1968 rozdelením Strednej ekonomickej školy v Bratislave na dve, úplne samostatné školy. Pôvodné sídlo školy bolo v Prievoze, v novembri 1979 sme sa presťahovali do novej budovy na Hrobákovej ulici v Bratislave – Petržalke, v ktorej sídlime až dodnes. Významnou zmenou prešla škola po roku 1990, kedy došlo k zmene jej názvu na Obchodnú akadémiu so sídlom na Hrobákovej ulici. V školskom roku 1991/92 vzniklo na základe uzatvorenia medzivládnej kultúrnej dohody medzi bývalou ČSFR a Rakúskou republikou bilingválne štúdium v triedach s dvojjazyčným slovensko-nemeckým vyučovaním. Vyučovanie na tomto type štúdia i v súčasnosti je zabezpečené jednak rakúskymi lektormi a jednak slovenskými učiteľmi vyučujúcimi odborné predmety v nemeckom jazyku. Od septembra 1993 sa začalo na škole s overovaním 5-ročného experimentálneho štúdia so zameraním na bankovníctvo, ktoré vychádza z potrieb rozvoja bankovníctva a finančníctva po roku 1990, neskôr sa zmenilo na štvorročné. Škola ponúka i 2-ročné denné pomaturitné kvalifikačné štúdium so zameraním na bankovníctvo (pre absolventov gymnázií) a špecializačné štúdium trhových služieb (pre absolventov obchodných akadémií). V septembri 2004 sme otvorili 4-ročné štúdium – obchodná akadémia s voliteľným predmetom – bankovníctvo

Akými úspechmi sa môže OAIK pochváliť?

Počas celej svojej existencie škola dosahuje veľmi dobré výchovno-vyučovacie výsledky, o čom svedčí každoročný veľký záujem o štúdium na našej škole, zo strany žiakov i rodičov. Naši žiaci sa umiestňujú na popredných miestach v okresných, krajských i celoslovenských súťažiach (vedomostných i športových). A je dôkazom úspechu je i úspešné uplatnenie sa našich absolventov na vysokých školách u nás i v zahraničí, a tiež na trhu práce. Učitelia našej školy pôsobia aj ako fakultní učitelia v úzkej spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Okrem iného sa naša škola venuje rôznym charitatívnym akciám ako aj akciám Červeného kríža a pod.

Poslankyňa Magda Vašáryová
Poslankyňa Magda Vašáryová

Prečo by si študenti mali vybrať práve štúdium na vašej škole, čím je výnimočná?

OAIKBA nie je len obyčajnou školou, je to miesto plné priateľskej a nápomocnej atmosféry, miesto kde sa z mladých ľudí stávajú plnohodnotní dospelí, ale najmä je miestom kam žiaci radi chodia. Absolventi našej školy sú plne pripravení na ďalšie štúdium na VŠ doma i v zahraničí, ale taktiež ihneď po doštudovaní schopní plnohodnotne pracovať v praxi. Naše školské vzdelávacie programy sú šité na mieru pre prípravu optimálnych zamestnancov bankového, finančného a štátneho sektora, marketingu a podnikateľských subjektov. Počas štúdia môžu študenti OA IK BA okrem maturitného vysvedčenia získať certifikát o úspešnom zvládnutí mzdovej a personálnej agendy v programe OLYMP, štátnu jazykovú skúšku v predmete Administratíva a korešpondencia, certifikát o úspešnom zvládnutí ekonomického softvéru OMEGA, vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške z nemeckého jazyka a certifikát 1. stupňa v profesii „účtovník asistent“ z Komory slovenských účtovníkov.

Riaditeľ OAIK, Ing. Stanislav Papánek
Riaditeľ OAIK, Ing. Stanislav Papánek

Aké možnosti majú absolventi OA? Možno medzi bývalými absolventmi nájsť nejaké známe mená?

Ako som už spomínala naši absolventi majú široké uplatnenie na trhu práce ako i možnosť študovať doma i v zahraničí. Viac ako 80% absolventov školy každoročne pokračuje v štúdiu na vysokých školách. Najlepší z absolventov bilingválneho štúdia pokračujú vo vysokoškolskom štúdiu na univerzitách vo Viedni a Wiener Neustadte. Medzi absolventami je veľa úspešných zamestnancov v strednom a vyššom manažmente rôznych firiem. Mediálne známy je hovorca Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Mgr. Martin Kóňa.

huslistka pred publikom

Aké konkrétne benefity majú študenti a absolventi školy zo spolupráce s Rakúskom?

Benefitmi sú možnosť pracovať s originálnymi rakúskymi učebnicami, vysoká dotácia počtu vyučovacích hodín nemeckého jazyka, možnosť absolvovať vyučovacie hodiny predmetov nemecký jazyk, podniková ekonomika, administratíva a korešpondencia s rakúskymi lektormi. Podľa záujmu a možností žiakov je to ďalej možnosť návštevy rakúskych škôl podobného zamerania ako je OA IK, účasť na všeobecných i odborne zameraných exkurziách rozširujúcich jazykové schopnosti žiakov, ich všeobecný aj odborný rozhľad.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky