INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Je dôležité pracovať s mladou generáciou

Je dôležité pracovať s mladou generáciou

Prvé tohtoročné účelové dotácie Petržalka schválila združeniam, ktoré sa intenzívne venujú práci s deťmi a mládežou. Za necelé dva mesiace tohto roka požiadalo o účelovú dotáciu z rozpočtu mestskej časti Petržalka zatiaľ 13 subjektov a ich finančné nároky sa takmer vyrovnali celkovej výške vyčlenených prostriedkov na dotácie na kalendárny rok. V roku 2013 na účelové dotácie Petržalka vyčlenila 80-tisíc eur. Neziskové organizácie a iné subjekty o ne môžu počas roka požiadať v troch etapách. Požiadavky uchádzačov pravdepodobne opäť prevýšia možnosti samosprávy.

Vzhľadom na potrebu kontinuálnej terénnej sociálnej práce a klubových aktivít pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia v Kopčanoch už Petržalka rozhodla o príspevku vo výške 3-tisíc eur občianskemu združeniu Ulita. Tisíc eur poskytla občianskemu združeniu Kaspian na podporu prevencie zlých životných návykov, vzdelávacie a voľnočasové aktivity mladých z rizikového prostredia a ďalšou tisíckou eur pomôže financovať vzdelávanie talentovaných detí z ekonomicky slabého rodinného prostredia v projekte Na palube jednorožca. „Je veľmi dôležité pravidelne a systematicky pracovať s mladou generáciou. Snažíme sa v medziach finančných možností podporovať hodnotné programy rozvoja osobnosti detí a mládeže a zmysluplné trávenie ich voľného času, prácu v komunite,“ povedal starosta Vladimír Bajan a dodal, že vlani takmer 65 percent podporených žiadostí prostredníctvom účelových dotácií mestská časť orientovala práve na športové, umelecké, vzdelávacie, voľnočasové a komunitné aktivity pre detí a tínedžerov.

V zmysle VZN o poskytnutí účelovej dotácie žiadosť o dotáciu žiadateľ adresuje petržalskému miestnemu úradu v troch termínoch: do 31. marca, do 30. júna a do 30. septembra. Všetky informácie, tlačivo žiadosti, ako aj príslušné VZN záujemca nájde na webovej stránke mestskej časti http://www.petrzalka.sk/samosprava/dotacie/. Predstavitelia petržalskej samosprávy ani tento rok nebudú mať pri rozhodovaní jednoduchú úlohu. Napríklad v roku 2011 požiadavky záujemcov boli dvojnásobne vyššie ako možnosti mestskej časti.

„Na komerčné projekty sa sponzori ľahšie hľadajú. Preto účelové dotácie by mali predovšetkým slúžiť na podporu všeobecne prospešných či verejnoprospešných služieb, alebo účelov s trvalejšou hodnotou, tak v oblasti miestneho športu, kultúry, výchovy, životného prostredia, historických hodnôt, v sociálnej, zdravotnej, ako aj v humanitárnej oblasti,“ povedal starosta V. Bajan. Zároveň pripomenul, že v záujme transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi sa na rokovaní o schvaľovaní žiadostí o poskytnutie účelovej dotácie v príslušných komisiách miestneho zastupiteľstva ako pozorovateľ môže zúčastniť aj zástupca verejnosti.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.