INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Vybavenie odkladu neodkladajte

Ak existujú pochybnosti, či je dieťa zrelé natiahnuť si na plecia školskú aktovku, zvyčajne sa odporučí návšteva Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP, pozn. red.). V Petržalke ho nájdeme na Hrobákovej ulici 3.

Otom ako to prebieha, porozprávala PaedDr Mária Koščová: „Rodiča a dieťa v úvode stretnutia privítame a upokojíme prípadné obavy. Rodičov požiadame o vyplnenie krátkeho anamnestického dotazníku. Deti pracujú v malej, zhruba desaťčlennej skupine. Požiadame ich, aby nám na pamiatku nakreslili obrázok, podľa vlastného uváženia. Popritom sa s nimi rozprávame, aby sme počuli reč, všímame si, ktorou rukou kreslia, ako držia ceruzku a podobne. Následne dostanú testový zošit, s ktorým pracujú podľa inštrukcie odborného pracovníka. So skupinou väčšinou pracujú dvaja, aby mohli deťom pomôcť a sledovať ich prácu. Test zachytáva  pripravenosť na písanie, čítanie, matematiku, schopnosť zapamätať si, schopnosť koncentrácie pozornosti a schopnosť chápať obrazy a deje. Keď skončia, všetkých pochválime. Výsledky  individuálne prekonzultujeme s rodičmi. Tí vidia prácu detí, dostanú informáciu, ako sa im darilo,  čo treba ďalej cvičiť, potvrdenie, že tu boli, o odklade či odporúčaní zaškolenia v nultom alebo v prípravnom ročníku.“

Rozhodne riaditeľ

Definitívne slovo pri odklade má riaditeľ základnej školy. Ak koná na návrh zákonného zástupcu, do úvahy musí vziať vek, školskú zrelosť a fakt, že dieťa pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia. Súčasťou žiadosti sú odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Znevýhodnené prostredie musí rodič taktiež dokladovať. Kritérium odpadá, ak koná riaditeľ na podnet materskej školy (s informovaným súhlasom rodiča). Tým je zabezpečená možnosť odkladu pre deti z bežného prostredia a zároveň sa vylučuje, že by rodič nesprávne posúdil zrelosť potomka a nástup do školy posunul bez objektívnych príčin.

Petržalská samospráva má zatiaľ informácie o osemdesiatich až deväťdesiatich odkladoch povinnej školskej dochádzky, čo je približne na úrovni predošlých rokov.

Vyšetrenie školskej zrelosti robia v CPPPaP od 19. marca do konca augusta. Mária Koščová však upozorňuje, že je potrebné prihlásiť sa čo najskôr, pretože materské a základné školy potrebujú vedieť orientačné počty detí, ktoré k nim v septembri nastúpia. Objednať sa je možné na tel. čísle 02 62 31 22 49.

 

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201