INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Odloženie školskej dochádzky, neznamená len zostať v škôlke

Odloženie školskej dochádzky, neznamená len zostať v škôlke

Tohtoročný termín zápisov detí do prvých ročníkov ZŠ už je daný na piatok 23. 1. od 15. do 18. hodiny a sobotu 24.1. od 8. do 12. hodiny. Niektoré deti však majú problémy (nedostatočná grafotomotrika, prílišná hravosť, nezrelosť, logopedické problémy a pod.), pre ktoré je im navrhnutý odklad školskej dochádzky. Pre rodičov tak vzniká otázka čo s dieťaťom ďalej. Môžu ho ponechať v materskej škole, alebo zapísať do prípravného ročníka. Ten v Petržalke ponúkajú iba dve základné školy.

Prípravný ročník ponúka medzistupeň medzi materskou školou a prvou triedou. Má už režim riadneho školského vyučovania ale s prihliadnutím na potreby detí s odloženou školskou dochádzkou. V triede je len 4 až 8 detí, čo umožňuje individuálny prístup k ich potrebám.

žehrianska, žiaci, prípravny ročnik
Vyučovanie v prípravnom ročníku na Žehrianskej

Možnosť prípravného ročníka ponúka Špeciálna základná škola s materskou školou na Žehrianskej 9 ktorá už niekoľko rokov otvára takéto triedy. Výhodou je spomenutý nízky počet žiakov v triede, špeciálnopedagogická starostlivosť, individuálny prístup a odborná príprava na vzdelávanie v prvom ročníku. Vyučovanie prebieha v bežných triedach podľa rozvrhu, 20 hodín týždenne.
Hodiny sú zamerané na rozvoj komunikačných schopností, grafomotorických zručností, matematických predstáv, deti majú aj výtvarnú výchovu, hudobnú výchovu a pracovné vyučovanie. Pri škole pracuje Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (CPPPaP), ktoré poskytuje deťom odbornú starostlivosť školského psychológa, špeciálneho pedagóga, alebo deťom ktoré to potrebujú aj logopedickú starostlivosť. Počas vzdelávacieho procesu využívajú pedagógovia stimulačné programy, canisterapiu, biely a čierny snoezelen. Po vyučovaní môžu deti navštevovať školskú družinu, prihlásiť sa do rôznych záujmových krúžkov. Veľkou výhodou je ranný školský autobus. Pomoc pri rozhodovaní rodičov, či prihlásia svoje dieťa do tejto školy môže aj Deň otvorených dverí, ktorý škola každoročne organizuje.
Bližšie informácie o škole, a o tomto dni budú zverejnené na webovej stránke školy www.szszehrianska.sk, rodičia sa môžu informovať aj telefonicky na 02/63532084.

ZSI vlastenecke, žiaci
Ukážka v vyučovania na Vlateneckom námestí

 

Druhou školou, ktorá v Petržalke ponúka možnosť navštevovať prípravný ročník je Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou na Vlasteneckom námestí 1. V nej je ale podmienkou pre prijatie dieťaťa diagnostikovaný určitý druh a stupeň narušenej komunikačnej schopnosti (napríklad problémy s hláskami „r“ a „l“ ale aj dyslexia, dysgrafia a iné typy porúch komunikačnej schopnosti). Ak teda máte doma dieťa s odkladom školskej dochádzky a logopedickými problémami zvážte možnosť navštevovania prípravného ročníka v tejto škole. Podmienky prijatia dieťaťa sú veková hranica 6 rokov, odporučenie logopéda, odporučenie psychológa v CPPPaP a žiadosť rodičov. Pred prijatím do školy sa dieťa zúčastní špeciálno-pedagogickej diagnostiky, ktorou sa zistí jeho úroveň grafomotorických zručností, rozumových schopností a reči. Výučba na škole prebieha podľa učebných osnov bežnej základnej školy s individuálnou a kolektívnou logopedickou intervenciou. O zaradení dieťaťa rozhodne prijímacia komisia. Viac informácií o prípravnom ročníku v Základnej škola internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou sa dozviete aj na 02/62411723, www.zsivlastenecke.sk alebo www.szsmajaba.edu.sk

Prípravný ročník je ideálny pre deti, ktoré by ešte mali  problém v prvej triede ale zároveň už by sa ďalší rok v materskej škole nudili. Deti v ňom postupne privykajú školskému režimu,  rozvíjajú zručnosti potrebné pre nástup do prvej triedy a  pod odborným vedením pracujú na odstraňovaní problémov, pre ktoré im bola odložená školská dochádzka. Do prvej triedy teda nastupujú pripravené a bez prípadného stresu zo zmeny „školkárskeho“ režimu.

Nezabudnite však, že aj keď sa rozhodnete pre odloženie nástupu do prvej triedy a vyberiete pre svoje dieťa prípravný ročník, musíte absolvovať tohtoročný januárový zápis do školy v mieste trvalého bydliska. Prípravné ročníky nemajú zápis, informovať sa o nich môžete počas celého školského roka. Samozrejme prípadné podmienky pre prijatie treba splniť do určitého termínu, ten vám však oznámia priamo na konkrétnej škole.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky