INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Parkovanie motorky v paneláku

Parkovanie motorky v paneláku

Oslovil nás čitateľ s otázkou či a za akých podmienok je možné parkovať v paneláku motorku. S otázkou sme sa obrátili na Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, odpovedá pplk. Mgr. Beata Janatová, zástupkyňa veliteľa útvaru pre prevenciu.

„Uloženie motoriek v panelákoch je možné, ak tieto majú zriadené a skolaudované, tzv. mopedárne, ktoré boli na tento účel určené. Mimo týchto priestorov nie je možné mať motorky uložené, najmä to nie je prípustné na chodbách, nakoľko tie slúžia ako únikové cesty a často aj ako zásahové cesty, ktoré musia byť v zmysle § 5 písm. b) zákona č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov trvale voľné.“ Ako ďalej dodala nezáleží na tom, či ide o malý moped alebo silnú motorku. Kubatúra motora v tomto prípade nie je rozhodujúca.

Takéto „mopedárne“ nájdeme v niektorých typoch 12-poschodových panelákoch. Ide o nebytové priestory s vlastným vchodom. Ak niekto užíva nebytový priestor k takému účelu, je povinný zaň platiť? A čo v prípade ak s rozhodnutím majiteľa motorky, garážovať ju v paneláku, nesúhlasia susedia? Upravuje takúto situáciu nejako Domový poriadok?

Odpovedal nám vedúci technického oddelenia BP-P Ing. Branislav Madáč.

„V zásade ide o to, aký účel mal daný priestor v čase kolaudácie. Ak bol bytový dom daný do užívania aj s ,,mopedárňou“ a medzitým neprišlo k zmene spôsobu užívania daného priestor, je to jednoznačne priestor určený na odkladanie mopedov. Od momentu odkúpenia bytov do osobného vlastníctva už o všetkom rozhodujú vlastníci. Môžu zmeniť účel využitia miestnosti, môžu určiť nájomné pre motorkárov, resp. vlastníci motocyklov si takúto miestnosť môžu prenajať. Je to len otázka dohody vlastníkov, nakoľko je pravdou, že zvykne ľuďom prekážať, keď jednu miestnu výhradne využíva jedinec alebo malá skupina vlastníkov (motocyklov v bytových domoch veľa nebýva) a napr. bezplatne.

Domový poriadok ako taký nemá podľa našich skúseností nejakú zásadnú výkonnú váhu, ak sa nevyužije priestupkové konanie, podstatné je uznesenie prijaté a schválené vlastníkmi na schôdzi, resp. v písomnom hlasovaní relevantnou väčšinou.

Samostatný východ z nebytového priestoru
Samostatný východ z nebytového priestoru

Jazykom zákona je to tak, že stavbu – jej časť možno užívať len na účel ktorý bol povolený v kolaudačnom rozhodnutí ( § 82 ods. 1 v spojení s § 85 ods. 1 stavebného zákona ). Je rozdiel, či označenie „nebytový priestor“ je nebytovým priestorom v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. alebo ide o „nebytový priestor“ – spoločnú časť/zariadenie domu/nebytový priestor, ktorá nie na LV zapísaná ako samostatný „nebytový priestor“, resp. je, ale je v spoluvlastníctve všetkých vlastníkov bytov/nebytových priestorov v dome. To sa dá zistiť z LV.

V prípade ak ide o spoločnú časť (zariadenie domu) nebytový priestor ktorá je v spoluvlastníctve všetkých vlastníkov bytov/nebytových priestorov v dome potom sa v zmysle právnej úpravy o jej nakladaní rozhoduje v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. t. j. hlasovaním na schôdzi vlastníkov: (1) Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu, spoločných nebytových priestoroch, príslušenstve a pozemku na schôdzi vlastníkov. Oznámenie o schôdzi vlastníkov musí byť v písomnej forme doručené každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome minimálne päť dní pred dňom konania schôdze. Výsledok hlasovania oznamuje ten, kto schôdzu vlastníkov alebo zhromaždenie zvolal, a to do piatich pracovných dní od konania schôdze vlastníkov alebo zhromaždenia spôsobom v dome obvyklým.

V prípade ak ide o nebytový priestor, ktorý je v osobnom vlastníctve, resp. je v spoluvlastníctve len niektorých osôb, záleží na týchto osobách, ako budú využívať tento priestor, ak sú splnené všetky zákonné podmienky na spôsob užívania. Ak ide o spoločnú časť zariadenie domu/nebytový priestor je možné, aby vlastníci rozhodli, že tento priestor sa bude prenajímať vlastníkom motoriek za dohodnuté nájomné. Pokiaľ ide o spoločnú časť/zariadenie domu/nebytový priestor je možné, aby vlastníci rozhodli, že tento priestor sa bude prenajímať vlastníkom motoriek a ostatným osobám, ktoré tam majú uložené veci, a to za dohodnuté nájomné.

Ak nedôjde k dohode o užívaní platí § 12 zákona č. 182/1993 Z.z. § 12 (1) Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome a osoby, ktoré s ním žijú v domácnosti, majú právo užívať byt alebo nebytový priestor v dome, spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, príslušenstvo a pozemok, ktorých užívanie je spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru v dome, a priľahlý pozemok.

(2) Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je oprávnený prenajať ho inej osobe. Nájom a podnájom bytu a nebytového priestoru v dome alebo jeho časti upravujú osobitné predpisy.“

Od 1. 10. 2014 vstúpi do platnosti novela zákona o vlastníctve bytov č. 205/2014., ktorá prináša zmeny, o ktorých sme vás informovali v predchádzajúcich dvoch vydaniach PN.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky