INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Opovedá právnik – Môj balkón je náš

Opovedá právnik – Môj balkón je náš

Prečítal som si Vašu odpoveď čitateľke PN týkajúcu sa montáže satelitnej antény na bytovom dome. Aký je Váš právny názor na situáciu, keď si vlastník bytu primontuje satelitnú anténu na kovové zábradlie vlastného balkóna, t. j. nezasahuje do zateplenia fasády a de facto nerobí žiadne stavebné úpravy, ktorými by menil vzhľad domu? Anténa je kedykoľvek demontovateľná, a teda v princípe nedochádza k úpravám bytu ani nebytových priestorov, ktoré by menili vzhľad domu, aj keď anténa je prirodzene z ulice viditeľná. Môžu vlastníka bytu za anténu pripevnenú na kovovom zábradlí vlastného balkóna ostatní vlastníci alebo správca nútiť k tomu, aby ju odmontoval?

Gabriel Gačko, Bratislava

V bytovom dome sú spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu v podielovom spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej len „vlastník/ci“). Medzi spoločné časti domu patrí aj obvodový múr, ktorého súčasťou sú v zmysle ustanovenia § 2 ods. 4 zákona o vlastníctve bytov č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) aj balkóny, lodžie či terasy.

Keďže ide o spoločnú časť domu, ktorá má jednotný charakter, vlastník nesmie bez súhlasu spoločenstva meniť jeho vzhľad ani svojvoľným umiestňovaním komunikačných či iných zariadení. Dotýka sa to aj „vlastných“ balkónov, lodžií alebo terás, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve, a to napriek tomu, že ich užívajú len niektorí vlastníci. Ako vyplýva z ustanovenia § 121 ods. 2 Občianskeho zákonníka príslušenstvom veci sú veci, ktoré patria vlastníkovi hlavnej veci a sú ním určené na to, aby sa s hlavnou vecou trvale užívali. Príslušenstvom bytu sú vedľajšie miestnosti a priestory určené na to, aby sa s bytom užívali. V zmysle § 10 ods. 1 zákona, vlastníci vykonávajú úhrady do fondu prevádzky, údržby a opráv podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu. Podlahovou plochou bytu je podlahová plocha všetkých miestností bytu a miestností, ktoré tvoria príslušenstvo bytu, bez plochy lodžií a balkónov. Pri tvorbe FPÚO sa do veľkosti spoluvlastníckeho podielu zaratúva jedna štvrtina z podlahovej plochy balkóna, lodžie alebo terasy. Zmenu priniesla novela zákona v roku 2010, nakoľko opravy balkónov sú hradené z FPÚO, a tak si vlastníci bytu ako jediní užívatelia spomenutých priestorov na servis spoločných častí určitú sumu priplácajú.

V prípade porušenia povinností vlastníka sú možnosti sankcionovania formou zmluvných pokút v zmysle § 544 Obč. zákonníka a to na základe zmluvy o spoločenstve, o výkone správy, stanov alebo domového poriadku. Pokiaľ to nie je v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, právoplatným rozhodnutím vlastníkov je možné riešiť takmer všetky problémy v bytovom dome. K núteniu demontovať anténu sa bez poznania okolností prípadu nedá objektívne vyjadriť.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky