INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: ZMOS

Výnos z poplatku by sa mal deliť

Výnos z poplatku by sa mal deliť

Jednou z priorít  regionálneho združenia v súčasnom období je vyriešenie aplikácie zákona o miestnom poplatku za rozvoj v podmienkach Bratislavy. Pretavenie litery zákona do praxe si vyžaduje prijatie príslušného všeobecne záväzného nariadenia a novelu štatútu mesta. V týchto dokumentoch má byť okrem iného zakotvená sadzba miestneho poplatku za rozvoj a  deľba z jeho výnosu medzi mesto a mestské časti. …
Starostovia a primátor našli spoločnú reč

Starostovia a primátor našli spoločnú reč

Zabezpečenie verejného poriadku na území Bratislavy má byť jednoznačne záležitosťou samospráv jej mestských častí a táto skutočnosť by mala byť zakotvená aj v štatúte mesta. Starostovia sa na tom zhodli na nedávnom rokovaní Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy. Predseda regionálneho združenia, starosta Petržalky Vladimír Bajan vzápätí predložil požiadavku na zmenu štatútu primátorovi hlavného mesta Milanovi Ftáčnikovi, ktorý bol prítomný na rokovaní.…
Hlavnému mestu treba dať, čo si zasluhuje

Hlavnému mestu treba dať, čo si zasluhuje

Starostovia bratislavských mestských častí očakávajú, že pri prerokúvaní problémov miestnej samosprávy na májovom 24. sneme ZMOS bude rezonovať aj otázka financovania hlavného mesta. Potrebu riešiť problém opätovne otvorili na schôdzi Regionálneho združenia mestských častí hl. mesta SR Bratislavy. Už dlhé roky poukazujú na to, že hlavné mesto nedostáva od štátu koľko potrebuje a čo si zasluhuje.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201